16 жовтня 2018
ДЕРЖАВНА КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧА
СЛУЖБА УКРАЇНИ
04050, м. Київ, вул. Мельникова, 81
Телефон «гарячої лінії» 364-23-93
14.05.2012
14-05-2012nakaz#405

ДЕРЖАВНА ПЕНІТЕНЦІАРНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

27.09. 2011 м. Київ №405

 

Про затвердження Методичних рекомендацій щодо вивчення
стану виконавської дисципліни в органах і установах виконання покарань,
слідчих ізоляторах та Методики проведення в органах і установах виконання
покарань та слідчих ізоляторах оцінки ефективності здійснення контролю
за виконанням завдань, визначених законами України, постановами
Верховної Ради України, актами і дорученнями Президента України
та Кабінету Міністрів України

Відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 18 травня 2011 р.     № 522 "Про затвердження Методики проведення оцінки ефективності здійснення органами виконавчої влади контролю за виконанням завдань, визначених законами України, постановами Верховної Ради України, актами і дорученнями Президента України та Кабінету Міністрів України" та від 15 вересня 2010 р.     № 844 "Про порядок проведення перевірки стану виконавської дисципліни в органах виконавчої влади", з метою методичного забезпечення діяльності персоналу органів і установ виконання покарань, слідчих ізоляторів щодо здійснення контролю за організацією роботи з виконання завдань, визначених законами України, постановами Верховної Ради України, актами та дорученнями Президента України і Кабінету Міністрів України, іншими документами, спрямованими на їх виконання, а також підвищення виконавської дисципліни

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:
1.1. Методичні рекомендації щодо вивчення стану виконавської дисципліни в органах і установах виконання покарань, слідчих ізоляторах.
1.2. Методику проведення в органах і установах виконання покарань та слідчих ізоляторах оцінки ефективності здійснення контролю за виконанням завдань, визначених законами України, постановами Верховної Ради України, актами і дорученнями Президента України та Кабінету Міністрів України.
2. Першому заступнику, заступнику Голови Державної пенітенціарної служби України (далі – ДПтС України), начальникам територіальних органів ДПтС України:
організувати вивчення та забезпечити застосування затверджених цим наказом документів під час провадження діяльності, пов’язаної із здійсненням контролю за виконанням завдань, визначених законами України, постановами Верховної Ради України, актами і дорученнями Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими документами, спрямованими на їх виконання, в частині делегованих повноважень;
вжити додаткових заходів щодо поліпшення організації контролю за виконанням завдань, визначених законами України, постановами Верховної Ради України, актами і дорученнями Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими документами, спрямованими на їх виконання.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови ДПтС України генерал-майора внутрішньої служби Сидоренка С.М., департамент організаційно-аналітичного, документального та правового забезпечення (Скоков С.І.) і начальників територіальних органів ДПтС України.
4. Наказ оголосити персоналу органів і установ, що належать до сфери управління ДПтС України.

Голова
генерал-лейтенант внутрішньої служби О.В. Лісіцков

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної пенітенціарної служби України 
від 27.09.2011 № 405

 

Методичні рекомендації
щодо вивчення стану виконавської дисципліни в органах і установах виконання покарань, слідчих ізоляторах

Під час вивчення стану виконавської дисципліни в органах і установах виконання покарань, слідчих ізоляторах доцільно звернути увагу та опрацювати такі питання:

1. Планування роботи
1.1. Планування роботи, у тому числі засідань колегії, апаратних та оперативних нарад, виїздів у службові відрядження. Актуальність питань, що увійшли до плану роботи. Перевірити стан виконання найбільш важливих питань.
1.2. Наявність у плані роботи питань, що розглядатимуться у порядку контролю за раніше прийнятими рішеннями або за станом виконання рішень органів влади вищого рівня.
1.3. Структура питань, що увійшли до плану роботи. Наявність запланованих заходів з вивчення (перевірки) стану діяльності за напрямками роботи у підпорядкованих органах, установах виконання покарань та слідчих ізоляторах, а також існуючих проблем (перевірити фактичний стан виконання та вжиті заходи за її підсумками).

2. Аналітична робота
2.1. Наявність аналітичних матеріалів, що характеризують стан справ в органах і установах виконання покарань, слідчих ізоляторах. Періодичність, якість та своєчасність їх підготовки.
2.2. Системність підготовки (на підставі аналітичних матеріалів) для керівництва органу, установи виконання покарань, слідчого ізолятора пропозицій щодо поліпшення роботи за напрямками діяльності. Конкретність, повнота та реальність запропонованих заходів. Як реалізовано зазначені пропозиції на практиці.

3. Проведення засідань колегії, апаратних та оперативних нарад
3.1. Дотримання планів проведення засідань колегії, апаратних та оперативних нарад. Кількість засідань колегії та нарад із залученням керівників місцевих органів виконавчої влади.
3.2. Розгляд підсумків роботи за квартал, півріччя, рік. Наявність критичної оцінки роботи відповідних структурних підрозділів органів, установ виконання покарань, слідчих ізоляторів. Чи надсилаються рішення колегії та відповідні накази до підпорядкованих підрозділів. Як організовано контроль за їх виконанням.
3.3. Актуальність питань, що виносяться на засідання колегії, наради керівництва та прийняті з них рішення. Заслуховування звітів керівників структурних підрозділів територіальних органів ДПтС України, начальників установ виконання покарань, слідчих ізоляторів на засіданнях колегії, нарадах.
3.4. Якість підготовки і проведення нарад при начальниках органів, установ виконання покарань та слідчих ізоляторів, характер та вагомість питань, що розглядаються.
3.5. Кількість засідань колегії протягом року та кількість розглянутих на них питань. Як реалізовані пропозиції та критичні зауваження запрошених на засідання колегії представників місцевих державних органів.
3.6. Періодичність розгляду на засіданнях колегії (нарадах керівного складу) питань щодо виконавської дисципліни, організації контролю, роботи із зверненнями громадян. Принциповість та вимогливість керівників органів і установ виконання покарань, слідчих ізоляторів до персоналу за фактами порушень виконавської дисципліни.
3.7. Якість підготовки проектів рішень колегії, наявність істотних змін до них, внесених під час обговорення на засіданнях колегії.

4. Стан виконавської дисципліни
4.1. Своєчасність та якість виконання актів законодавства, наказів Міністерства юстиції України, ДПтС України, доручень та вказівок керівництва ДПтС України.
4.2. Організація роботи з документами: облік контрольних документів, терміни розгляду їх керівництвом органу, установи виконання покарань, слідчого ізолятора, строк надходження документів до безпосереднього виконавця з часу його реєстрації.
4.3. Хто з керівництва несе персональну відповідальність за організацію роботи з контролю. Наявність відпрацьованої системи інформування керівництва органу, установи виконання покарань, слідчого ізолятора і начальників їх структурних підрозділів про документи, терміни виконання яких наближаються.
4.4. Організація контролю за виконанням документів (визначення працівника, на якого покладено обов'язки щодо збору та узагальнення інформації про стан виконавської дисципліни, ведення відповідного реєстру, наявність аналізу термінів виконання контрольних документів на поточну дату, а також за певний період – місяць, квартал тощо).
4.5. Заходи керівництва органу, установи виконання покарань, слідчого ізолятора, що вживаються для забезпечення своєчасного і якісного виконання контрольних документів, терміни виконання яких перебувають під загрозою зриву. Вивчити причини порушення термінів виконання конкретних документів, неспрацювання системи упереджувального контролю.
4.6. Вибірково перевірити своєчасність реагування органу, установи виконання покарань, слідчого ізолятора на звернення місцевих державних органів. Повнота наданих відповідей на звернення. Дотримання порядку підписання відповідей посадовими особами органів і установ виконання покарань, слідчих ізоляторів.
4.7. Організація виїздів працівників територіальних органів ДПтС України в службові відрядження, їх ефективність. Поєднання контролю з наданням практичної допомоги.
4.8. Планування та проведення територіальним органом ДПтС України комплексних інспекторських та контрольних перевірок діяльності підпорядкованих установ виконання покарань, слідчих ізоляторів.
4.9. Аналіз недоліків у роботі органів, установ виконання покарань, слідчих ізоляторів, що викладені в поданнях прокуратури, вжиття заходів щодо їх усунення.

5. Робота із зверненнями громадян
5.1. Організація роботи з реалізації права громадян на звернення та особистий прийом (наявність графіку прийому громадян, стан його дотримання, розгляд зазначених питань на засіданнях колегії, рішення, які приймалися).
5.2. Своєчасність та якість надання роз'яснень громадянам на їх звернення, а також наявність повторних звернень.
5.3. Організація діловодства із зверненнями громадян.
5.4. Забезпечення доступу до публічної інформації.
5.5. Організація роботи із зверненнями громадян (періодичність, заходи, що вживаються, їх результативність).
5.5. Кількість звернень, за результатами розгляду яких прийнято рішення про відмову у задоволенні порушених вимог (чи аргументувалися мотиви відмови, наявність письмового роз'яснення порядку оскарження прийнятого рішення), аналіз таких відмов.
5.7. Організація контролю за виконанням рішень, прийнятих за результатами розгляду звернень громадян.
5.8. Чи мають місце у роботі із зверненнями громадян прояви тяганини, бюрократизму, а також випадки відмови у розгляді належно оформлених та поданих у встановленому порядку звернень громадян.
5.9. Наявність фактів пересилання звернень громадян для розгляду тим підрозділам чи посадовим особам, дії або рішення яких оскаржуються.
5.10. Організація роботи в органах і установах виконання покарань, слідчих ізоляторах комісій з питань розгляду звернень громадян, ефективність їх роботи.

Директор департаменту організаційно-
аналітичного, документального та
правового забезпечення С.І. Скоков

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної пенітенціарної служби України 
від 27.09.2011 № 405

Методика
проведення в органах і установах виконання покарань та слідчих ізоляторах оцінки ефективності здійснення контролю за виконанням завдань, визначених законами України, постановами Верховної Ради України, актами і дорученнями Президента України та
Кабінету Міністрів України

1. Ця Методика застосовується під час проведення оцінки ефективності здійснення контролю за виконанням завдань, визначених законами України, постановами Верховної Ради України, актами і дорученнями Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими документами, спрямованими на їх виконання, в органах і установах виконання покарань, слідчих ізоляторах (далі - оцінка).
2. Оцінка проводиться щороку в листопаді відповідно до окремого графіку, а також за ініціативою Голови Державної пенітенціарної служби України (далі – ДПтС України) з урахуванням результатів перевірки виконання вимог законів України, постанов Верховної Ради України, актів і доручень Президента України та Кабінету Міністрів України, інших документів, спрямованих на їх виконання (далі - акти законодавства та доручення), аналізу відомостей, які містяться у реєстраційно-контрольних картках, що ведуться на паперових та/або електронних носіях, відповідях, довідках, архівних і аналітичних матеріалах, інших документах.
Оцінка проводиться робочою групою, яка утворюється ДПтС України. Склад робочої групи затверджуються Головою ДПтС України.
3. Рішення про проведення оцінки в територіальних органах ДПтС України, установах виконання покарань та слідчих ізоляторах приймає Голова ДПтС України.
4. Строк проведення оцінки не повинен перевищувати 10 робочих днів.
5. Оцінка проводиться за показниками, зазначеними у додатку.
6. За результатами проведення оцінки складається протягом п'яти робочих днів звіт, який підписується керівником та членами робочої групи і доповідається Голові ДПтС України.
Звіт, складений за результатами проведення оцінки, за рішенням Голови ДПтС України може бути розглянутий на апаратній (оперативній) нараді, засіданні колегії ДПтС України.
7. За результатами проведення оцінки діяльність територіального органу ДПтС України, установи виконання покарань, слідчого ізолятора визначається як:
ефективна, якщо всі показники, за якими проводилася оцінка, визначено позитивними;
недостатньо ефективна, якщо один або два такі показники визначено негативними;
неефективна, якщо три і більше зазначених показників визначено негативними.
8. На підставі звіту керівник органу, установи виконання покарань, слідчого ізолятора, в якому проводилася оцінка, приймає рішення про:
заохочення відповідних осіб, які здійснюють контроль за виконанням завдань, визначених актами законодавства та дорученнями;
здійснення заходів щодо поліпшення організації роботи з виконання, завдань, визначених актами законодавства та дорученнями, застосування до відповідних осіб заходів дисциплінарного впливу, проведення аналізу причин невиконання таких завдань та внесення пропозицій стосовно підвищення кваліфікації зазначених осіб.

Директор департаменту організаційно-
аналітичного, документального та
правового забезпечення С.І. Скоков

Додаток 

до Методики проведення в органах і установах виконання покарань та слідчих ізоляторах оцінки ефективності здійснення контролю за виконанням завдань, визначених законами України, постановами Верховної Ради України, актами і дорученнями Президента України та Кабінету Міністрів України

ПОКАЗНИКИ,
за якими проводиться оцінка ефективності здійснення в органах і установах виконання покарань та слідчих ізоляторах контролю за виконанням завдань, визначених законами України, постановами Верховної Ради України, актами і дорученнями Президента України та Кабінету Міністрів України

1. Дотримання строків виконання завдань, визначених законами України, постановами Верховної Ради України, актами і дорученнями Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими документами, спрямованими на їх виконання (далі - завдання).
2. Дотримання порядку попередньої реєстрації та розгляду законів України, постанов Верховної Ради України, актів і доручень Президента України та Кабінету Міністрів України, інших документів, спрямованих на їх виконання, в реєстраційно-контрольних картках чи журналах реєстрації.
3. Дотримання порядку формування справ, картотек, банків даних.
4. Дотримання вимог щодо:
розгляду і встановлення строків виконання завдань, підготовки проектів документів, які містять інформацію про їх виконання, а також подання пропозицій стосовно продовження строків виконання завдань;
змісту, рівня підготовки та належного оформлення документів, які розробляються на виконання завдань;
погодження проектів документів, які розробляються на виконання завдань;
організації та здійснення контролю за виконанням завдань відповідним структурним підрозділом (посадовою особою) органу, установи виконання покарань, слідчого ізолятора;
здійснення контролю за виконанням планів заходів із забезпечення виконання завдань;
розроблення та затвердження орієнтовних графіків здійснення контролю за виконанням завдань.

версія для друку
Розширений пошук »