21 сiчня 2018
ДЕРЖАВНА КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧА
СЛУЖБА УКРАЇНИ
01001, м. Київ, вул. Городецького 13
Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2016 р. № 697-р "Питання Міністерства юстиції" Державна пенітенціарна служби України як центральний орган виконавчої влади з 30 вересня цього року припиняє виконання покладених на її функцій і повноважень з передачею їх до Міністерства юстиції України (постанова Кабінету Міністрів України від 18 травня 2016 р. № 343 "Деякі питання оптимізації діяльності центральних органів виконавчої влади системи юстиції").
ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ВИКОНАННЯ ПЛАНУ-ГРАФІКУ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ПЛАНУ ДІЙ УКРАЇНА - ЄС У СФЕРІ ЮСТИЦІЇ, СВОБОДИ ТА БЕЗПЕКИ (станом на 01.06.2012) 11.06.2012
ЦІЛІ ДІЇ Виконавець ВЖИТІ ЗАХОДИ
Затримання та ув'язнення
1. Заохочення України до реформування її пенітенціарної системи відповідно до Європейських тюремних правил (Рекомендація Ради Європи № R(87)3 від 12 лютого 1987 року в оновленій 11 січня 2006 року редакції) і вживання рішучих заходів, спрямованих на подолання проблеми належного поводження з боку співробітників закладів тримання під вартою 1.1. Всебічний розгляд всіх скарг засуджених та осіб, узятих під варту, на погане поводження з подальшим детальним розслідуванням з боку прокуратури Генпрокуратура, МВС Не обмежується компетенцією Державної пенітенціарної служби України (далі - ДПтС України)
1.2. Імплементація Факультативного протоколу до Конвенції ООН проти тортур та жорстокого, нелюдського поводження та покарання Мінюст МВС Не обмежується компетенцією ДПтС України
2. Продовження реформування пенітенціарної системи України, включаючи покращення умов у закладах досудового тримання під вартою та в’язницях 2.1. Покращення умов надання медичного обслуговування та санітарно-епідеміологічних умов в установах пенітенціарної системи та створення центрів для наркозалежних відповідно до міжнародних стандартів МВС ДПтС України Держави-члени ЄС: Швеція, Нідерланди

Також, здійснюються відповідні заходи в рамках відомчої програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009-2013 роки.
Проводиться комплекс санітарно-протиепідемічних заходів з обов’язковим проведенням поточної і заключної профілактичної дезінфекції в осередках інфекції та забезпечення у повному обсязі лікувального процесу хворих на туберкульоз, постійного контролю за прийомом препаратів з подальшим проведенням протирецидивного і хіміопрофілактичного лікування хворих. З метою виявлення збудника та його чутливості до протитуберкульозних препаратів впроваджено обов’язкове проведення мікроскопічного дослідження харкотиння у осіб при підозрі захворювання на туберкульоз.
Для забезпечення інфекційного контролю проводиться щомісячний епідеміологічний моніторинг показників інфекційної захворюваності в установах, що дає змогу проаналізувати рівень захворюваності, спланувати адміністративно-інженерні заходи та оцінити ефективність проведеної роботи.
З цією метою медичний персонал установ бере участь у навчально-методичних заходах з питань протидії туберкульозу, що організовуються Міністерством охорони здоров'я України.
Проводиться санітарно-освітня робота, спрямована на підвищення знань персоналу, засуджених і осіб, узятих під варту, щодо профілактики, діагностики та лікування туберкульозу.
Завдяки своєчасному і в повному обсязі проведеному комплексу лікувально-діагностичних та протиепідемічних заходів, покращенню умов тримання засуджених та осіб, узятих під варту, досягнуто стабілізації епідемічної ситуації з туберкульозу.
Станом на 01.05.2012 в установах ДПтС України перебувало 4950 хворих на туберкульоз, з них у слідчих ізоляторах – 795 хворих осіб, у туберкульозних лікарнях – 4155 осіб.
Станом на 01.05.2012 в установах виконання покарань, слідчих ізоляторах і лікарнях перебувало 6347 ВІЛ-інфікованих осіб, з яких 1083 осіб отримують антиретровірусну терапію (АРТ).
21.03.2012 підписано Угоду про співпрацю ДПтС України і ВБО "Всеукраїнська мережа від людей, які живуть з ВІЛ/СНІДом" щодо протидії розповсюдження ВІЛ/СНІДу за фінансової підтримки Глобального Фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом і малярією.
З метою підсилення заходів з протидії розповсюдження туберкульозу у місцях позбавлення волі і впровадження нових комплексних заходів з попередження епідемій туберкульозу 23 квітня 2012 року підписано Угоду про співпрацю між Благодійним Фондом "Розвиток України" та ДПтС України.
Відповідно до статті 11 Закону України "Про попереднє ув’язнення", статей 6, 39, 72 Основ законодавства України про охорону здоров’я та з метою вдосконалення медичного забезпечення осіб, узятих під варту, видано спільний наказ Міністерства юстиції України і Міністерства охорони здоров’я України від 10.02.2012 № 239/5/104 "Про затвердження Порядку взаємодії закладів охорони здоров’я Державної кримінально-виконавчої служби України із закладами охорони здоров’я з питань надання медичної допомоги особам, узятим під варту".
Також, вперше вирішено питання щодо реалізації Порядку взаємодії закладів охорони здоров’я Державної кримінально-виконавчої служби України із закладами охорони здоров’я з питань надання медичної допомоги засудженим, затвердженого наказом Міністерства юстиції України і Міністерства охорони здоров’я України від 10.05.2012 № 710/5/343.
Зазначені вище нормативно-правові акти сприятимуть дотриманню прав засуджених і осіб, узятих під варту, на отримання відповідної медичної допомоги.

Щодо створення центрів для наркозалежних

З метою попередження і протидії залежності засуджених, які зловживають наркотичними засобами, психотропними і алкогольними речовинами, у ДПтС України створено робочу групу із впровадження пілотного проекту "Створення в установах виконання покарань реабілітаційних центрів для лікування, соціальної реабілітації та ресоціалізації засуджених, залежних від наркотичних, психотропних речовин та алкоголю" (наказ ДДУПВП України від 09.10.2008 №274).
Опрацьовується італійський і польський досвід з цього питання з метою напрацювання методичної бази для роботи із зазначеною категорією засуджених.
У травні 2012 року розпочато реалізацію проекту за підтримки Групи Помпіду Ради Європи щодо сприяння адаптації особам, які звільняються з установ виконання покарань, та мають залежність від наркотичних засобів.

2.2. Покращення умов тримання осіб, позбавлених волі, шляхом інвестування в інфраструктуру МВС ДПтС України

ДПтС України вживаються заходи щодо створення відповідних умов тримання засуджених та осіб, взятих під варту, які забезпечуватимуть дотримання прав людини при виконанні кримінальних покарань, стабільного функціонування органів, установ виконання покарань, слідчих ізоляторів, підприємств установ виконання покарань, закладів охорони здоров'я і навчальних закладів ДПтС України.
21 січня 2010 року Верховною Радою України прийнято Закон України № 1828-VI "Про внесення змін до Кримінально-виконавчого кодексу України щодо забезпечення прав засуджених осіб в установах виконання покарань" яким суттєво поліпшено соціально-правовий статус засуджених, у т.ч. осіб, які засуджені до довічного позбавлення волі.
Зокрема, засуджені до довічного позбавлення волі чоловіки можуть бути переведені з приміщень камерного типу, в яких тримаються дві особи, до багатомісних приміщень камерного типу виправної колонії максимального рівня безпеки з наданням дозволу на участь у групових заходах освітнього, культурно-масового та фізкультурно-оздоровчого характеру в порядку, встановленому законодавством, - після фактичного відбуття у таких приміщеннях не менш як п'ятнадцяти років строку покарання. Норма жилої площі на одного засудженого збільшена з трьох квадратних метрів до розміру, що не може бути менш як чотири квадратні метри – ця норма починає діяти з 1 січня 2012 року.
Створено законодавчі передумови для впровадження концептуально нової програми модернізації і розвитку ДПтС України. У зв’язку з цим, розроблено проект Концепції державної політики у сфері реорганізації кримінально-виконавчої системи, яку 23 травня 2012 року схвалено на засіданні Кабінетом Міністрів України для подальшого подання до Адміністрації Президента України у червні 2012 року.
Відповідно до доручення Кабінету Міністрів України від 23.02.2010 №66758/154/1-09 ДПтС України організовано роботу щодо реалізації погоджених зі Стороною ЄС пріоритетів Порядку денного асоціації Україна ? ЄС (далі ? ПДА) на 2010 рік. На виконання ПДА ДПтС України видано наказ ДПтС України від 02.07.2010 №228 "Щодо виконання Порядку денного асоціації Україна – ЄС у 2010 році", яким затверджено оновлений план, що передбачає виконання дев’яти заходів у рамках двох пріоритетів ПДА. Виконання цих заходів продовжується у 2012 році.

3. Врегулювання прав усіх затриманих осіб, умов утримання та поводження з ними в одному законодавчому акті 3.1. Врегулювання питань поводження із затриманими, умов їх тримання та дотримання їх прав в одному законодавчому акті; здійснення цього у відповідності із міжнародними актами з прав людини, стороною яких є Україна ДПтС України Генпрокуратура Мін’юст

Внесено зміни до Положення про дільницю слідчого ізолятора на території виправної колонії, затвердженого наказом ДПтС України від 30.12.2003 №280 (із змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.01.2004 за №65/8664. Ці зміни забезпечують приведення у відповідність до вимог чинного законодавства порядку надання спеціалізованої медичної допомоги засудженим та особам, узятим під варту, їх розміщення.
Взято участь у супроводі проекту Кримінального процесуального кодексу України (прийнятого 13 квітня 2012 року) в частині обрання запобіжного заходу - тримання під вартою і строків тримання.
Також, відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 6 січня 2010 р. №12 створено міжвідомчу робочу групу з питань здійснення заходів щодо перенесення установ та слідчих ізоляторів за межі центральних частин міст.

Крім того, протягом 2012-2013 років заплановано провести:

-

реконструкцію житлової зони Ірпінського виправного центру (№132) у слідчий ізолятор Київської області, а також перепрофілювання Керченського слідчого ізолятора;
- будівництво адміністративної будівлі, реконструкція та капітальний ремонт існуючих будівель та об’єктів інженерної інфраструктури Київського слідчого ізолятора;
- спорудження режимних корпусів Вільнянського та Харківського слідчих ізоляторів, а також лікувального корпусу для засуджених, хворих на туберкульоз, Голопристанської виправної колонії (№7) у Херсонській області;
- реконструкцію (капітальний ремонт) будинку дитини при Чернігівській виправній колонії (№44) та 43 законсервованих будівель у житлових зонах установ виконання покарань з метою створення додаткових місць для тримання засуджених;
- будівництво режимного корпусу Маріупольського слідчого ізолятора;
- будівництво (нове будівництво, реконструкція та капітальний ремонт) систем централізованого водовідведення та очищення стоків установ виконання покарань.
Для вирішення проблеми із розміщення осіб, взятих під варту, відповідно до наказу ДПтС України від 14.06.2011 № 191 на території деяких виправних колоній створено дільниці слідчих ізоляторів на 2001 місце, з яких 483 – у спеціалізованих туберкульозних лікарнях.
Наказом ДПтС України від 14.06.2011 № 192 арештні доми створено на території 32 виправних колоній на 1051 місце, куди із слідчих ізоляторів вивезено осіб, засуджених до арешту, вироки яких набрали законної сили.

4. Забезпечення повного дотримання стандартів ювенального правосуддя згідно з відповідними європейським стандартами 4.1. Створення спеціалізованих судів, які розглядатимуть справи щодо злочинів, скоєних неповнолітніми Мін’юст Не обмежується компетенцією ДПтС України
5. Реалізація рекомендацій Європейського Комітету з запобігання тортурам (ЄКПТ) 5.1. Обмін копіями звітів Комітету з ЄКПТ МВС

Відповідно до листа Міністерства юстиції України від 22.12.2011 №17422-0-26-11/12.3 Урядовий уповноважений у справах Європейського суду з прав людини виконує функції взаємодії з Європейським комітетом проти катувань.
Відповідно до Європейської конвенції по запобіганню тортурам та нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню (ратифікована Україною у 1997 році), здійснюється оприлюднення доповідей ЄКПТ та відповідного звіту на прохання сторони, відносно якої було здійснено інспекцію.
Крім того, на національному рівні зобов’язання України щодо оприлюднення звітів здійснюється у порядку, визначеному Указом Президента України від 12 січня 2011 року №24 "Про План заходів із виконання обов’язків обов'язків та зобов'язань України, що випливають з її членства в Раді Європи" (абзац третій пункту 6 розділу 1 зазначеного Плану).
Механізм виконання рекомендацій ЄКПТ передбачає переклад доповідей його експертів за результатами візитів до України, складання відповідних планів і підготовку звітів Уряду України за результатами вжитих заходів з подальшим оприлюдненням через Міністерство закордонних справ України.
Останній інспекційний візит ЄКПТ здійснено у період з 29 листопада по 6 грудня 2011 року.
Відповідно до листа Міністерства юстиції України № 423-0-35-11/12.1 від 16.01.2012 дорученням Кабінету Міністрів України від 03.03.2012 № 5795/1/1-12 надано дозвіл на оприлюднення попередніх зауважень і рекомендацій ЄКПТ.

6. Посилення підготовки співробітників правоохоронних органів і персоналу в’язниць у питаннях дотримання прав людини; розгляд питання про оновлення навчальних планів для професійної підготовки персоналу тюрем, а також підвищення стандартів щодо тюремних будівель 6.1. Удосконалення системи курсового навчання для персоналу ДПтС України (психологи, викладачі, соціальні працівники, офіцери служби пробації та радники). Мін’юст, ДПтС України

Положенням про організацію професійної підготовки персоналу ДПтС України, затвердженим наказом ДДУПВП України від 23.09.2008 № 248, організовано професійну підготовку персоналу у відомчих навчальних закладах та за місцем проходження служби.
Курсове навчання з первинної професійної підготовки та підвищення кваліфікації працівники пенітенціарної служби проходять у Білоцерківському та Дніпродзержинському училищах професійної підготовки персоналу ДПтС України та Чернігівському юридичному коледжі ДПтС України та Хмельницькому училищі підвищення кваліфікації та перепідготовки персоналу ДПтС України на підставі навчально-професійних програм підготовки. Курсове навчання в училищах професійної підготовки у 2012 році здійснюється за 30 категоріями.
Протягом 2011 року до Білоцерківського та Дніпродзержинського училищ професійної підготовки персоналу ДПтС України на курсове навчання з первинної професійної підготовки викликалося 4583 особи, з яких 4170 осіб успішно закінчило курси (95%).
У 2011 році навчання з первинної професійної підготовки пройшли 1651 особа, з підвищення кваліфікації - 905 осіб. Загальна кількість працівників ДПтС України, яких планується охопити навчанням, становить 4845 осіб.
Під час курсового навчання, занять зі службової підготовки за місцем служби з персоналом поводяться заняття на тему "Міжнародні правові акти з питань прав людини та поводження із засудженими, їх застосування в кримінально-виконавчій службі", "Застосування рішень Європейського суду з прав людини у національній правовій системі України".

Підготовка фахівців з вищою освітою для ДПтС України здійснюється на факультеті підготовки фахівців для ДПтС України (№ 9) Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна, Чернігівському юридичному коледжі ДПТС України та Інституті кримінально-виконавчої служби.
Чернігівський юридичний коледж ДПтС України здійснює підготовку фахівців з вищою освітою за освітньо-кваліфікаційними рівнями "молодший спеціаліст", "бакалавр" за спеціальністю "Правоохоронна діяльність". У 2006 році цей вищий навчальний заклад акредитований за ІІ рівнем.
На службу до ДПтС України у 2011 році прийшло 92 молодих спеціалістів випускників факультету підготовки кадрів для ДПтС України (№9) Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", 15 випускників факультету психології та 18 - соціологічного факультету Харківського національному університету імені В.Н. Каразіна, 182 – Чернігівського юридичного коледжу ДПтС України.
Зважаючи на важливість забезпечення спеціалізованої та унікальної підготовки персоналу для ДПтС України розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 березня 2011 року № 201-р створено Інститут кримінально-виконавчої служби у складі Національної академії внутрішніх справ України, як вищий навчальний заклад IV рівня акредитації з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців для ДПтС України, а також для інтеграції наукових досягнень та проведення наукових досліджень у цій галузі.
Підготовка фахівців для кримінально-виконавчої служби у вищезазначеному Інституті здійснюється:
за денною формою навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», «спеціаліст» за спеціальностями «Право» - 150 осіб, «Психологія» - 50 осіб;
за заочною формою навчання за спеціальністю «Правознавство» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» - 80 осіб та «молодший спеціаліст» - 120 осіб.
Термін навчання: денна форма навчання – 4,5 років; заочна – на основі «молодшого спеціаліста» - 2,5 рік для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»; на основі «бакалавра» - 1 рік для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст».
У 2011 році на перший курс Інституту кримінально-виконавчої служби із денною формою навчання зараховано 160 курсантів, на заочну форму навчання зараховано 193 слухачів.

6.2. Розробка навчальних планів для професійної підготовки персоналу в’язниць з метою введення спеціалізованих курсів (модулів) про захист прав людини, міжнародних стандартів поводження з ув’язненими ДПтС України Інформація охоплюється п. 6.1.
7. Забезпечення доступу організацій, що займаються питаннями дотримання прав людини, до закладів утримання ув’язнених, посилення їх ролі у зусиллях з дотримання прав людини у рамках пенітенціарної системи 7.1. Підтримка діяльності Громадських рад, до складу яких входять неурядові організації та представники громадянського суспільства, які діють у ДПтС України та його територіальних органах управління з метою реформування пенітенціарної системи, а особливо у питаннях дотримання прав людини та ресоціалізації ДПтС України

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. № 996 "Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики" при ДПтС України 29 серпня 2011 року сформовано громадську раду. Склад громадської ради затверджено наказом Державної пенітенціарної служби України від 12 вересня 2011 р. № 369.
Станом на 30 травня 2012 року громадською радою при відомстві проведено 3 засіданні, під час яких розроблено Положення про громадську раду при Державній пенітенціарній службі України, погоджено орієнтовний план проведення консультацій з громадськістю у 2012 році, утворено комісії громадської ради при ДПтС України за актуальними напрямами діяльності відомства, розглянуто алгоритми координації громадських рад утворених при територіальних органах ДПтС України і розроблено план дій з підвищення ефективності роботи з питань пов'язаних з вирішенням побутових питань і питань пов'язаних із працевлаштуванням осіб, звільнених з місць позбавлення волі.
Станом на 01.01.2012 у справі сприяння виправленню і ресоціалізації засуджених, забезпечення дотримання їх прав тощо з установами ДПтС України на постійній основі співпрацюють 210 об’єднань громадян, 30 з яких – міжнародні неурядові благодійні організації, 36 ? організації всеукраїнського та 144 – регіонального рівнів. Безпосередньо відвідують установи виконання покарань та працюють із засудженими понад 860 представників громадських організацій.
Громадський контроль за дотриманням прав засуджених під час виконання кримінальних покарань здійснюють спостережні комісії та піклувальні ради при спеціальних виховних установах для неповнолітніх (далі - піклувальні ради).
Вони діють на підставі Кримінально-виконавчого кодексу України і Положення про спостережні комісії та піклувальні ради, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 1 квітня 2004 р. № 429 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 10 листопада 2010 р. № 1042).
На сьогодні всі без винятку установи виконання покарань охоплені діяльністю 148 спостережних комісій, до складу яких входять 562 (39,7% від загальної чисельності їх складу) представників громадськості.

8. Підвищення рівня ресоціалізації та підтримки осіб, особливо неповнолітніх, після відбуття покарання шляхом надання їм можливості для професійного навчання та підтримки їх сімей 8.1. Розглянути можливість запровадження дистанційного навчання засуджених, як частини їх професійного навчання ДПтС України, Міносвіти

Для забезпечення конституційних прав осіб, які тримаються в установах ДПтС України, були вирішені питання проведення зовнішнього незалежного оцінювання за місцем розташування установ виконання покарань. До участі у зовнішньому незалежному оцінюванні у 2012 року зареєстровано 202 особи, з яких 101 вихованець виховних колоній пройшли тестування.
Вживаються заходи щодо забезпечення освітніх потреб засуджених шляхом використання технологій заочного та дистанційного навчання. На початок ІІ семестру 2011/2012 навчального року 65 осіб навчається у вищих навчальних закладах за дистанційною (заочною) формою навчання, з яких 10 осіб, утримуються у виховних колоніях.

8.2. Підтримка діяльності Громадських рад, до складу яких входять неурядові організації та представники громадянського суспільства, які діють у ДПтС України та його територіальних органах управління для забезпечення соціального розвитку ув'язнених та розроблення процедури догляду за звільненими з метою зменшення ймовірності рецидиву ДПтС України, Мінпраці Інформація охоплюється п. 7.1.
8.3. Підтримка сімей та розробка альтернативних видів покарання, а також запровадження системи достатнього догляду за звільненими з метою зниження кількості неповнолітніх, що відбувають покарання Мін’юст , ДПтС України, Мінсім’я, молодьспорт Продовжується робота щодо реалізація спільного наказу ДПС та Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту від 28.10.2008 № 288/4322 “Про затвердження Порядку взаємодії кримінально-виконавчої інспекції і центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді щодо забезпечення соціального супроводу і контролю за поведінкою дітей та молоді, які засуджені до покарань, не пов’язаних з позбавленням волі, звільнені від відбування покарання з випробуванням або умовно-достроково”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04.12.2008 за № 1159/15850.
8.4. Запровадження елементів системи пробації в практику виконання покарань Мін’юст, ДПтС України

В Україні ведеться комплексна робота щодо створення служби пробації.
Розроблено проекти Законів України “Про пробацію” та ”Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо гуманізації кримінального законодавства та організаційно-правових передумов впровадження пробації)” зареєстровані у Верховні Раді України (реєстр. № 3412 від 26.11.2008 та № 3413 від 26.11.2008). 7 вересня 2010. розгляд законопроектів було відкладено Верховною Радою України.
У зв’язку з актуальністю питання нових підходів до практики виконання покарань, альтернативних позбавленню волі, та впровадження елементів пробації у діяльність кримінально-виконавчої інспекції проводились круглі столи та семінар-наради. (02-03.12.2008, 05.12.2008, 29-30.04.2009, 29.07.2009).
31.10.2008 у Верховній Раді України було зареєстровано проект Закону України “Про внесення змін до Кримінального та Кримінально-виконавчого кодексів України щодо запровадження програм корекції соціальної поведінки осіб, звільнених від відбування покарання з випробуванням” (№3329), розробником якого був Держдепартамент. Програми корекції соціальної поведінки засуджених є одним з компонентів заходів, альтернативних покаранню та активно використовується у діяльності служби пробації. Під час розгляду у Верховній Раді України 21.01.2010 законопроект був відхилений.
20 березня та 6 липня 2009 року представниками відомства взято участь у засіданнях, які проводилися Інститутом законодавства Верховної Ради, щодо обговорення стану готовності законопроектів для винесення їх на розгляд Верховної Ради України.
5 червня 2009 року на запит Міністерства юстиції України ДПтС України надавалася необхідна інформація для робочої групи при Консультативній Раді з питань ювенальної юстиції щодо проведення аналізу та оцінки соціальних наслідків запровадження інституту пробації в Україні (19-2888/Кн від 05.06.2009).
У листопаді 2010 року до Ради національної безпеки і оборони України ДПтС України направлялися пропозиції щодо доцільності поширення застосування покарань, не пов’язаних із позбавленням волі, тобто альтернативних позбавленню волі. У зазначених пропозиціях пропонувалося створити службу пробації на базі кримінально-виконавчої інспекції Державної кримінально-виконавчої служби України (від 12.11.2010 № 1 /2-6607/Дк).
17 грудня 2010 у ДПтС України проведено круглий стіл "Перспективи розвитку в Україні системи кримінально-правових заходів, альтернативних позбавленню волі, шляхом реорганізації діяльності кримінально-виконавчої інспекції у службу пробації". У круглому столі брали участь представники зацікавлених центральних органів державної влади, неурядових та наукових організацій (у тому числі розробники законопроектів щодо пробації - Д.В.Ягунов, І.С. Яковець). За підсумками круглого столу з урахуванням думок учасників було прийнято резолюцію з пропозиціями щодо науково-практичного та організаційного забезпечення процесу створення національної моделі служби пробації у ДПС. Зазначена Резолюція оприлюднена на офіційному веб-сайті ДПС.
У ході круглого столу також обговорювалася необхідність внесення змін до проекту Закону України "Про пробацію". Актуальність змін обумовлена організаційно-правовими змінами, що відбулися в Україні з часу реєстрації зазначеного закону (листопад 2008 року).
У січні 2011 року направлено до Міністерства юстиції України листа із зазначенням пріоритетних напрямів діяльності органів і установ, що належать до сфери управління ДПтС України на 2011 рік, серед яких передбачено створення національної моделі служби пробації у складі ДПтС України на базі кримінально-виконавчої інспекції, з метою наближення до міжнародних стандартів системи виконання покарань, альтернативних позбавленню волі (від 12.01.2011 №1/1-235/Лс).
Зважаючи на зазначене вище, під час засідання Наукової ради ДПтС України 11.10.2011 проведено презентацію змін до проекту закону України "Про пробацію", що зареєстрований у Верховній Раді України та Положення про службу пробації, презентацію яких буде проводити Ягунов Д.В. (один із розробників законопроекту).
Пунктом 1.1.4 рішення колегії ДПС від 25.02.2011 №2Рк визначено заходи з розробки моделі національної служби пробації у складі ДПтС України.
В травні 2011 року відповідно до плану співпраці ЮНІСЕФ та Уряду України на 2010-2011 роки, ДПтС України погоджено питання щодо підтримки з боку представництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні проектної діяльності, спрямованої на впровадження в Україні програм мотивації позитивної поведінки дітей, які перебувають у конфлікті із законом, створення механізму комплексного надання таким дітям соціальної допомоги.
Представники відомства також включені у заходи національного проекту, за підтримки посольства Канади в Україні «Реформування системи кримінальної юстиції щодо неповнолітніх в Україні», головною метою якого є гуманізація системи юстиції щодо неповнолітніх правопорушників в Україні та впровадження системи пробації для таких дітей.
В рамках зазначеного проекту впроваджується пілотний проект в м. Мелітополі, де на базі центру соціальних служб для молоді створюється виховний центр з назвою "Служба для дітей, що перебувають у конфлікті із законом – Центр відвідування". Учасником пілотного проекту є Мелітопольській центр кримінально-виконавчої інспекції, який проходив навчання роботі з пробаційними програмами у Канаді. Відкриття Центру проведено 28-29 березня 2012 року. Неповнолітні, які перебувають на обліку кримінально-виконавчої інспекції будуть брати участь у корекційних програмах, розроблених з урахуванням ризиків і потреб неповнолітніх правопорушників.
Також, у вересні 2011 року у рамках реалізації Плану дій Рада Європи – Україна на 2011-2014 роки ДПтС України та Секретаріатом Ради Європи розпочато реалізацію дворічного проекту "Підтримка пенітенціарної реформи в Україні". Одним з напрямів проектної діяльності визначено розробку питання впровадження в Україні пробації.
Зазначені вище заходи також враховані при підготовці пропозицій до плану заходів з реалізації Указу Президента України від 24 травня 2011 року № 597/2011 "Про Концепцію розвитку кримінальної юстиції щодо неповнолітніх в Україні" у частині роботи із засудженими неповнолітніми.
У рамках реалізації компоненту «Впровадження в Україні елементів служби пробації» проекту Ради Європи «Підтримка в’язничної реформи в Україні» та на виконання наказу ДПтС України від 19.12.2011 №606 «Про забезпечення реалізації проекту «Підтримка в’язничної реформи в Україні» під егідою Генерального директорату з прав людини і норм права Ради Європи та за фінансової підтримки Шведського агентства з питань міжнародного розвитку» проведено два семінари:
24-25 січня цього року навчальний семінар для персоналу кримінально-виконавчої інспекції ДПтС України на тему «Поширення знань про Європейську концепцію пробації»;
27-28 березня цього року у м. Львові навчальний семінар для персоналу кримінально-виконавчої інспекції ДПтС України на тему «Поширення знань про Європейську концепцію пробації».
У період з 19 по 24 березня 2012 року міжвідомчою делегацією здійснено службове відрядження до Великої Британії для вивчення досвіду діяльності підрозділів служби пробації Уельсу, результати якого обговорено 2 квітня 2012 року на апаратній нараді ДПтС України (запропоновано розробити систему обліку рецидивної злочинності та оцінки ризиків вчинення нових злочинів і потреб правопорушників).

Державна пенітенціарна служба України

версія для друку
Заступник міністра
Чернишов
Денис Вікторович
Розширений пошук »