25 листопада 2017
ДЕРЖАВНА КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧА
СЛУЖБА УКРАЇНИ
01001, м. Київ, вул. Городецького 13
Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2016 р. № 697-р "Питання Міністерства юстиції" Державна пенітенціарна служби України як центральний орган виконавчої влади з 30 вересня цього року припиняє виконання покладених на її функцій і повноважень з передачею їх до Міністерства юстиції України (постанова Кабінету Міністрів України від 18 травня 2016 р. № 343 "Деякі питання оптимізації діяльності центральних органів виконавчої влади системи юстиції").
18.06.2012
18-06-2012_nakaz_pologenia

ДЕРЖАВНА ПЕНІТЕНЦІАРНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

28.05.2012 Київ № 350

Про затвердження Положення про департамент охорони здоров’я та
медико-санітарного забезпечення апарату Державної пенітенціарної служби України

На виконання вимог Указу Президента України від 6 квітня 2011 року № 394/2011 “Про затвердження положення про Державну пенітенціарну службу України” та відповідно до наказу Державної пенітенціарної служби України від 20.05.2011 № 141 “Про оголошення Структури та затвердження штату апарату Державної пенітенціарної служби України”

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про департамент охорони здоров’я та медико-санітарного забезпечення апарату Державної пенітенціарної служби України, що додається.
2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на начальника департаменту охорони здоров’я та медико-санітарного забезпечення апарату Державної пенітенціарної служби України майора внутрішньої служби Полякова Є.О.

Голова
генерал-лейтенант внутрішньої служби О.В. Лісіцков

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної пенітенціарної
служби України
від 28.05.2012 № 350

ПОЛОЖЕННЯ
про департамент охорони здоров’я та медико-санітарного забезпечення апарату Державної пенітенціарної служби України

І. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає правовий статус департаменту охорони здоров’я та медико-санітарного забезпечення апарату Державної пенітенціарної служби України.
1.2. Департамент охорони здоров’я та медико-санітарного забезпечення (далі – департамент) є структурним підрозділом Державної пенітенціарної служби України (далі – ДПтС України).
1.3. Департамент у своїй дiяльностi керується Конституцією України, Законом України «Про Державну кримінально-виконавчу службу України», іншими законами України, актами Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, iншими нормативно-правовими актами України, нормативно-правовими актами Міністерства юстиції України та Міністерства охорони здоров'я України, організаційно-розпорядчими актами ДПтС України, а також цим Положенням.
1.4. Дiяльнiсть департаменту організовується i здійснюється на основі поєднання колегіальності в обговорюванні та єдиноначальності у вирішенні питань службової дiяльностi, чіткого розмежування посадових обов’язків персоналу та встановлення особистої вiдповiдальностi за доручену дiлянку роботи.
1.5. Департамент організовує та проводить семінари і наради з питань, що відносяться до його компетенції.
1.6. Департамент очолює начальник (директор), який підпорядковується безпосередньо Голові ДПтС України та першому заступнику Голови ДПтС України (відповідно до розподілу функціональних повноважень), а в разі їх відсутності – особам, які виконують їх обов’язки.
1.7. Організаційно-штатна структура департаменту затверджується Головою ДПтС України.
1.8. Для виконання покладених завдань департамент в межах своїх повноважень взаємодіє із структурними підрозділами ДПтС України, органами і установами, що належать до сфери її управління, органами державної влади та органами місцевого самоврядування, державними та недержавними організаціями.
1.9. Департамент здійснює планування роботи на півріччя з урахуванням Плану роботи ДПтС України на рік, інших робочих планів ДПтС України. План роботи департаменту на півріччя затверджує перший заступник Голови Держдепартаменту (відповідно до розподілу функціональних повноважень).
Планування роботи відділів, що входять до складу департаменту здійснюється щоквартально.
1.10. У разі відсутності начальника (директора) департаменту його обов’язки виконує та несе відповідальність за виконання покладених на департамент завдань заступник начальника (директора) департаменту.
1.11. Начальник (директор) департаменту та його заступники призначаються на посади Головою ДПтС України з урахуванням вимог Порядку погодження Міністром юстиції України призначення на посади та звільнення з посад керівників та заступників керівників структурних підрозділів апаратів центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра юстиції України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 24.05.2011 № 1411/5.
Персонал департаменту призначається на посади і звільняється з посад Головою ДПтС України за поданням начальника департаменту, погодженим із першим заступником Голови ДПтС України, який за розподілом функціональних повноважень організовує та контролює діяльність департаменту.
1.12. Права, обов’язки і відповідальність персоналу департаменту визначені у посадових інструкціях, які затверджуються першим заступником Голови ДПтС України (відповідно до розподілу функціональних повноважень).
1.13. Департамент організовує лікувально-профілактичну роботу з персоналом Державної кримінально-виконавчої служби України (далі – персонал) та особами, які тримаються в установах виконання покарань і слідчих ізоляторах, забезпечує лікарні, медичні частини слідчих ізоляторів та установ виконання покарань, пункти охорони здоров’я навчальних закладів Державної кримінально-виконавчої служби України (далі - заклади охорони здоров’я) лікарськими засобами, виробами медичного призначення, медичною апаратурою, обладнанням, дезінфікуючими засобами (далі - медичне майно) та контролює їх раціональне використання.
1.14. Департамент здійснює санітарно-епідеміологічний нагляд за додержанням санітарного законодавства, державних стандартів, санітарних норм та правил у ДПтС України, її територіальних органах, установах виконання покарань, слідчих ізоляторах, закладах охорони здоров’я і навчальних закладах Державної кримінально-виконавчої служби України та організовує проведення протиепідемічних заходів серед персоналу і осіб, які тримаються в установах виконання покарань, слідчих ізоляторах і закладах охорони здоров’я.
1.15. Департамент здійснює контроль за забезпеченням охорони лікарської таємниці кожним працівником у межах своєї компетенції.
1.16. Департамент організовує післядипломне навчання лікарів та середнього медичного персоналу (інтернатура, передатестаційні цикли, спеціалізація лікарів).
1.17. Забезпечує та організовує роботу Медичної ради. Рішення Медичної ради реалізуються у вигляді пропозицій до актів законодавства та нормативно-правових актів Міністерства юстиції України і організаційно-розпорядчих актів ДПтС України.
1.18. З метою визначення професійної компетенції, обсягу знань, практичних умінь та навичок лікарів різних спеціальностей при департаменті наказом ДПтС України створюється атестаційна комісія, що діє згідно з Положенням про порядок проведення атестації лікарів, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров'я України від 19.12.1997 № 359 “Про подальше удосконалення атестації лікарів” (із змінами).
1.19. Департамент контролює організацію підготовки провізорів і фармацевтів установ виконання покарань, слідчих ізоляторів і закладів охорони здоров’я та підвищення ними рівня кваліфікації.
1.20. Забезпечує та організовує роботу санаторно-курортної відбіркової комісії ДПтС України, яка діє відповідно до Інструкції про порядок забезпечення санаторно-курортним лікуванням, яка затверджена наказом ДПтС України за погодженням з Міністерством юстиції України.
1.21. Департаменту підпорядковані відділи (сектори) охорони здоров’я (далі – медичні відділи (сектори)) територіальних органів ДПтС України, заклади охорони здоров’я, лікарські амбулаторії Центральної бази забезпечення ДПтС України та навчальних закладів Державної кримінально-виконавчої служби України (далі – лікарські амбулаторії).
1.22. Департамент розташовується у виділених у його розпорядження службових приміщеннях з дотриманням санітарно-гігієнічних вимог та забезпеченням належних умов для ефективного функціонування.
1.23. Матеріально-технічне та господарське забезпечення діяльності департаменту здійснюється Департаментом забезпечення діяльності ДПтС України.

ІІ. Структура

2.1. До складу департаменту входять:

відділ медичного забезпечення;
відділ контролю за лікарськими засобами;
санітарно-епідеміологічний відділ;
відділ організації лікувально-профілактичної роботи.

ІІІ. Основні завдання

3.1. Участь разом з іншими структурними підрозділами ДПтС України у реалізації єдиної державної політики у сфері виконання кримінальних покарань.
3.2. Керівництво діяльністю з питань організації охорони здоров’я в територіальних органах ДПтС України, установах виконання покарань, слідчих ізоляторах, закладах охорони здоров’я та навчальних закладах Державної кримінально-виконавчої служби України.
3.3. Створення та вдосконалення охорони здоров'я та медико-санітарного забезпечення в територіальних органах ДПтС України, установах виконання покарань, слідчих ізоляторах і закладах охорони здоров’я відповідно до сучасних вимог, прогноз та визначення основних напрямків розвитку.
3.4. Прогнозування розвитку мережі закладів охорони здоров’я, у тому числі їх реорганізації чи припинення діяльності.
3.5. Розробка, координація та контроль заходів щодо санітарно-епідемічного благополуччя, медичного забезпечення персоналу та осіб, які тримаються в установах виконання покарань, слідчих ізоляторах і закладах охорони здоров’я.
3.6. Контроль за дотриманням санітарного законодавства посадовими особами територіальних органів ДПтС України, установ виконання покарань і слідчих ізоляторів.
3.7. Забезпечення контролю за виконанням актів законодавства в галузі охорони здоров'я, державних стандартів, критеріїв та вимог, спрямованих на збереження навколишнього природного середовища і санітарно-епідемічного благополуччя осіб, які тримаються в установах виконання покарань, слідчих ізоляторах і закладах охорони здоров’я, а також додержання нормативів професійної діяльності в галузі охорони здоров'я, стандартів охорони здоров’я.
3.8. Підготовка проектів актів законодавства, нормативно-правових актів Міністерства юстиції України та організаційно-розпорядчих актів ДПтС України з питань охорони здоров'я в Державній кримінально-виконавчій службі України.
3.9. Підготовка, координація та контроль за реалізацією програм з питань організації охорони здоров'я.
3.10. Контроль за додержанням санітарно-гігієнічних та санітарно-протиепідемічних норм і правил при перспективному плануванні, проектуванні, будівництві та реконструкції всіх об'єктів Державної кримінально-виконавчої служби України, впровадженні нових технологій, матеріалів і виробів, підготовка висновків з цих питань.
3.11. Координація взаємодії з іншими структурними підрозділами ДПтС України, відомствами і організаціями, юридичними та фізичними особами з питань охорони здоров'я.
3.12. Створення та вдосконалення нормативно-правової бази з питань охорони здоров'я в Державній кримінально-виконавчій службі України.
3.13. Діяльність департаменту базується на системному підході до вирішення головних проблем охорони здоров'я в Державній кримінально-виконавчій службі України, прогнозуванні очікуваних результатів та забезпеченні їх комплексного виконання.

IV. Функції

4.1. Організація надання медичної допомоги в закладах охорони здоров'я згідно з нормативно-правовими актами з питань охорони здоров'я та медико-санітарного забезпечення.
4.2. Здійснення на основі галузевих медичних стандартів контролю за якістю та обсягом медико-санітарної допомоги, що надається закладами охорони здоров'я.
4.3. Здійснення заходів для профілактики та зниження захворюваності персоналу та осіб, які тримаються в установах виконання покарань, слідчих ізоляторах, закладах охорони здоров’я, персоналу та слухачів навчальних закладів Державної кримінально-виконавчої служби України, зменшення первинного виходу на інвалідність та смертності.
4.4. Розроблення і реалізація цільових та перспективних програм, підготовка пропозицій щодо визначення пріоритетних напрямків розвитку охорони здоров'я та медико-санітарного забезпечення.
4.5. Підготовка пропозицій, спрямованих на проведення реформ в галузі охорони здоров'я персоналу та осіб, які тримаються в установах виконання покарань, слідчих ізоляторах і закладах охорони здоров’я, та подача їх на розгляд керівництву ДПтС України.
4.6. Вивчення, оцінка і прогнозування показників стану здоров'я осіб, які тримаються в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах.
4.7. Здійснення контролю за усуненням причин і умов виникнення та поширення спалахів інфекційних хвороб, професійних захворювань, епідемій та епізоотій, отруєнь і радіаційних уражень персоналу та осіб, які тримаються в установах виконання покарань, слідчих ізоляторах і закладах охорони здоров’я.
4.8. Розроблення заходів, спрямованих на попередження шкідливого впливу навколишнього середовища на стан здоров'я персоналу та осіб, які тримаються в установах виконання покарань, слідчих ізоляторах і закладах охорони здоров’я.
4.9. Визначення потреби в медичному майні територіальних органів ДПтС України на підставі їх звітів та рекомендацій фахівців департаменту для централізованого забезпечення установ виконання покарань, слідчих ізоляторів і закладів охорони здоров’я.
4.10. Контроль поставок, обліку, якості, умов зберігання та раціонального використання медичних препаратів в установах виконання покарань, слідчих ізоляторах і закладах охорони здоров’я.
4.11. Розподіл медичного майна між закладами охорони здоров’я з метою безперервного забезпечення лікувально-діагностичного процесу.
4.12. Контроль за виконанням вимог нормативно-правових актів, вказівок з питань медичного постачання в установах виконання покарань, слідчих ізоляторах і закладах охорони здоров’я.
4.13. Здійснення контролю за раціональним використанням територіальними органами ДПтС України бюджетних коштів, виділених на придбання медичного майна.
4.14. Співпраця з підприємствами-виробниками, фірмами-постачальниками, організаціями та установами щодо залучення додаткових джерел фінансування та надання благодійної допомоги для розвитку та зміцнення матеріальної бази закладів охорони здоров’я, а також проведення маркетингових досліджень, вивчення пропозицій постачальників, здійснення порівняльного аналізу цін нових сучасних лікарських форм, дозувань, замінників (аналогів) лікарських препаратів.
4.15. Участь у розподілі коштів, що надходять на фінансування видатків з держбюджету, між територіальними органами ДПтС України, закладами охорони здоров’я.
4.16. Проведення учбових зборів, нарад, семінарів, науково-практичних конференцій, засідань Медичної ради, направлення медичного персоналу на з'їзди, конференції, виставки, що проводяться іншими відомствами та організаціями з питань охорони здоров'я.
4.17. У встановленому порядку співпраця з організаціями, установами, юридичними та фізичними особами із зарубіжних країн, здійснення обміну фахівцями та участь у підготовці проектів угод про придбання медичного майна тощо.
4.18. Контроль за діяльністю створених при закладах охорони здоров'я комісій з вивчення летальних випадків.
4.19. Розгляд звернень громадян, що надходять до департаменту, проведення прийому громадян, вжиття заходів щодо усунення недоліків, які стали причиною обґрунтованих скарг.

V. Департамент має право:

5.1. Запитувати та отримувати від структурних підрозділів ДПтС України, органів і установ, що належать до сфери її управління, необхідні інформаційно-аналітичні матеріали, статистичні дані та інші документи, необхідні для виконання покладених на нього завдань.
5.2. Проводити в структурних підрозділах ДПтС України, органах і установах, що належать до сфери її управління, перевірки з питань здійснення контролю, виконання актів законодавства, наказів і доручень керівництва ДПтС України з питань охорони здоров’я та медико-санітарного забезпечення.
5.3. Одержувати необхідну інформацію, а у разі потреби - відповідні документи від структурних підрозділів апарату ДПтС України, органів і установ, що належать до сфери її управління.
5.4. Перевіряти повноту усунення порушень, виявлених попередніми перевірками з питань охорони здоров’я та медико-санітарного забезпечення.
5.5. Одержувати від структурних підрозділів ДПтС України, органів і установ, що належать до сфери її управління, письмові та усні пояснення з питань, що виникають під час інспектувань, перевірок виконання актів законодавства, наказів і доручень керівництва ДПтС України, що належать до компетенції департаменту.
5.6. Залучати спеціалістів структурних підрозділів ДПтС України, органів і установ, що належать до сфери її управління (за погодженням з їх керівниками) для вирішення питань, що належать до компетенції департаменту.
5.7. Ініціювати скликання нарад з питань, що належать до його компетенції, в тому числі із залученням територіальних органів управління ДПтС України.
5.8. Вносити Голові ДПтС України пропозиції в межах своєї компетенції щодо покращення роботи департаменту, органів і установ, що належать до сфери її управління, розробки та впровадження необхідних інструктивних документів.
5.9. Видавати згідно із законодавством обов'язкові для виконання вказівки керівникам територіальних органів ДПтС України, установ виконання покарань, слідчих ізоляторів і закладів охорони здоров’я, що належать до його компетенції, порушувати питання про їх відповідальність у порядку, встановленому законом.
5.10. Представляти ДПтС України за дорученням його керівництва в інших відомствах при розгляді питань, що стосуються охорони здоров'я персоналу та осіб, які тримаються в установах виконання покарань, слідчих ізоляторах і закладах охорони здоров’я.

VІ. Начальник (директор) департаменту

6.1. Департамент очолює начальник (директор), який призначається на посаду та звільняється з посади Головою ДПтС України, відповідно до законодавства.
6.2. Начальник (директор) департаменту несе персональну відповідальність за неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов’язків, що передбачені цим положенням, в межах, визначених діючим законодавством.
6.3. Начальник (директор) департаменту допускає відповідні органи до перевірки документів і матеріалів департаменту лише з дозволу Голови ДПтС України або особи, яка виконує його обов’язки.
6.4. Начальник (директор) департаменту:
6.4.1 Керує діяльністю департаменту і несе персональну відповідальність за виконання покладених на нього завдань і функцій.
6.4.2. Забезпечує взаємодію департаменту з відповідними підрозділами Адміністрації Президента України, Секретаріату Кабінету Міністрів України, Міністерства юстиції України, Міністерства охорони здоров’я України та інших органів державної влади з питань, що належать до компетенції департаменту.
6.4.3. У межах своєї компетенції організовує підготовку актів законодавства, нормативно-правових актів Міністерства юстиції України та організаційно-розпорядчих актів ДПтС України з питань охорони здоров'я, контролює їх виконання.
6.4.4. Розподіляє обов’язки між персоналом департаменту, дає обов’язкові для виконання доручення і здійснює контроль за їх виконанням.
6.4.5. За погодженням з першим заступником Голови ДПтС України (відповідно до розподілу функціональних повноважень) вносить пропозиції щодо оголошення конкурсу на вакантні посади, проведення стажування, включення до кадрового резерву, організаційно-штатної структури, штатних нормативів та штатної чисельності медичного персоналу територіальних органів ДПтС України, закладів охорони здоров'я, призначення на посади та звільнення з посад керівників медичних відділів (секторів) територіальних органів ДПтС України, начальників закладів охорони здоров’я, присвоєння чергових рангів державним службовцям, спеціальних звань особам рядового і начальницького складу, нагородження відомчими заохочувальними відзнаками, преміювання персоналу департаменту або притягнення його до дисциплінарної відповідальності.
6.4.6. Затверджує положення про відділи департаменту, а також погоджує положення про медичні відділи (сектори) територіальних органів ДПтС України.
6.4.7. Уносить керівництву ДПтС України пропозиції щодо комплектування посад департаменту.
6.4.8. Уносить керівництву ДПтС України пропозиції щодо встановлення персоналу департаменту посадових окладів, що передбачені у межах фонду грошового забезпечення.
6.4.9. Погоджує надання відповідно до чинного законодавства персоналу департаменту відпусток або інших днів відпочинку.
6.4.10. За дорученням керівництва ДПтС України представляє ДПтС України в інших державних органах з питань, що належать до компетенції департаменту.
6.4.11. Забезпечує захист державної таємниці у напрямках діяльності департаменту.
6.4.12. Забезпечує роботу з питань протипожежної безпеки, охорони праці та гігієни праці у департаменті.
6.4.13. Контролює здійснення нагляду за дотриманням територіальними органами ДПтС України, установами виконання покарань, слідчими ізоляторами і закладами охорони здоров’я та їх посадовими особами санітарного законодавства.
6.4.14. Контролює організацію поставки лікарських засобів, виробів медичного призначення, дезінфікуючих засобів для централізованого забезпечення закладів охорони здоров'я, реалізацію програм профілактики захворювань та охорони здоров'я осіб, які тримаються в установах виконання покарань, слідчих ізоляторах і закладах охорони здоров’я.
6.4.15. Інспектує особисто або доручає відповідним посадовим особам інспектування територіальних органів ДПтС України, установ виконання покарань, слідчих ізоляторів, закладів охорони здоров’я, навчальних закладів, лікарських амбулаторій та медичних реабілітаційних центрів Державної кримінально-виконавчої служби України з питань, що належать до компетенції департаменту.
6.4.16. Контролює та оцінює роботу медичного персоналу територіальних органів ДПтС України, установ виконання покарань, слідчих ізоляторів, закладів охорони здоров’я, навчальних закладів, лікарських амбулаторій та медичних реабілітаційних центрів Державної кримінально-виконавчої служби України, у встановленому законодавством порядку вносить керівництву ДПтС України пропозиції про їх заохочення або накладення стягнення.
6.4.17. У службових питаннях в установленому порядку викликає до департаменту посадових осіб та персонал територіальних органів ДПтС України, установ виконання покарань, слідчих ізоляторів і закладів охорони здоров’я, навчальних закладів та медичних реабілітаційних центрів Державної кримінально-виконавчої служби України.
6.4.18. Уносить керівництву ДПтС України пропозиції щодо організації охорони здоров’я та санаторно-курортного обслуговування персоналу.
6.4.19. Скасовує або зупиняє дію неправомірних рішень медичного персоналу або посадових осіб, які забезпечують організацію охорони здоров’я або контроль за санітарно-епідемічним станом в територіальних органах ДПтС України, установах виконання покарань, слідчих ізоляторах і закладах охорони здоров’я, навчальних закладах та медичних реабілітаційних центрах Державної кримінально-виконавчої служби України з питань, віднесених до його компетенції.
6.5. Начальник (директор) департаменту має заступника департаменту, його права та обов’язки визначені у посадовій інструкції.
6.5.1. На час відсутності з поважних причин начальника (директора) департаменту виконання його обов’язків та координацію діяльності департаменту здійснюється його заступником.
6.6. Начальник (директор) департаменту має право:
6.6.1. У встановленому порядку запитувати та отримувати від структурних підрозділів ДПтС України, органів і установ, що належать до сфери її управління, інформаційно-аналітичні матеріали, статистичні дані, звіти, іншу необхідну інформацію.
6.6.2. Залучати фахівців структурних підрозділів ДПтС України, органів і установ, що належать до сфери її діяльності, (за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, які належать до компетенції департаменту.
6.6.3. Здійснювати ділове листування та готувати у встановленому порядку запити на отримання від інших міністерств, відомств та організацій документів й інших матеріалів, необхідних для виконання покладених на департамент завдань.
6.6.4. За дорученням керівництва ДПтС України здійснювати перевірку діяльності структурних підрозділів ДПтС України, органів і установ, що належать до сфери її діяльності, відповідно до своїх функціональних повноважень.
6.6.5. Уносити керівництву ДПтС України пропозиції щодо вдосконалення роботи департаменту, апарату ДПтС України, органів і установ, що належать до сфери її управління.

VII. Відповідальність

7.1. За неякісне або несвоєчасне виконання посадових завдань та обов’язків, бездіяльність або невикористання наданих прав, начальник та персонал департаменту несуть дисциплінарну, матеріальну, адміністративну, кримінальну відповідальність згідно із діючим законодавством.

VIІI. Взаємодія

8.1. З метою забезпечення проведення єдиної державної політики у сфері виконання кримінальних покарань департамент взаємодіє з комітетами Верховної Ради України, Секретаріатом Кабінету Міністрів України, Адміністрацією Президента України, Міністерством юстиції України, Міністерством охорони здоров’я України та підпорядкованими йому підрозділами, науково-дослідними інститутами Академії медичних наук України, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, громадськими організаціями, органами державної влади, структурними підрозділами ДПтС України, органами і установами, що належать до сфери її управління, а також з міжнародними організаціями згідно із законодавством, зокрема:
8.1.1. Залучає в установленому порядку спеціалістів Міністерства охорони здоров’я України, підпорядкованих йому підрозділів, представників громадських організацій до розгляду питань, що належать до його компетенції.
8.1.2. Сприяє утворенню, у разі потреби, за погодженням з іншими органами виконавчої влади, Міністерства охорони здоров’я України, громадськими та міжнародними організаціями в межах повноважень департаменту комісій, консультативних рад, робочих груп.
8.1.3. Одержує в установленому законодавством порядку від органів виконавчої влади підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та об'єднань громадян інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на департамент завдань.
8.1.4. Скликає в установленому порядку наради з питань, що належать до компетенції департаменту.
8.2. У взаємодії з навчальними закладами Міністерства охорони здоров’я України організовує навчання лікарів та середнього медичного персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України з метою підвищення їх кваліфікації.
8.3. Залучає в установленому порядку спеціалістів структурних підрозділів ДПтС України, органів і установ, що належать до сфери її управління, науковців та інших спеціалістів для проведення перевірки та вжиття необхідних заходів щодо оперативного усунення порушень у виконанні актів законодавства, наказів і доручень керівництва ДПтС України з питань, що належать до компетенції департаменту.

Начальник департаменту охорони здоров’я
та медико-санітарного забезпечення
майор внутрішньої служби Є.О. Поляков


версія для друку
Заступник міністра
Чернишов
Денис Вікторович
Розширений пошук »