17 грудня 2018
ДЕРЖАВНА КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧА
СЛУЖБА УКРАЇНИ
04050, м. Київ, вул. Мельникова, 81
Телефон «гарячої лінії» 364-23-93
24.09.2013
Документ без названия


ДЕРЖАВНА ПЕНІТЕНЦІАРНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
(ДПтС України)

НАКАЗ

28. 07. 2011 м. Київ № 271

Про затвердження Порядку ведення договірної
роботи у Державній пенітенціарній службі України,
органах і установах виконання покарань, слідчих
ізоляторах, навчальних закладах, підприємствах
установ виконання покарань, інших підвідомчих
підприємствах, установах та організаціях

(Із змінами, внесеними згідно з наказом ДПтС України від 29.08.2013 №491/ОД-13)

З метою впорядкування договірної роботи, урегулювання відносин, пов’язаних з організацією договірно-правового забезпечення, визначення процедури погодження, укладення, реєстрації та зберігання договорів, контрактів, угод, що укладаються від імені Державної пенітенціарної служби України, органів і установ виконання покарань, слідчих ізоляторів, навчальних закладів, підприємств установ виконання покарань, інших підвідомчих підприємств, установ та організацій,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок ведення договірної роботи у Державній пенітенціарній службі України, органах і установах виконання покарань, слідчих ізоляторах, навчальних закладах, підприємствах установ виконання покарань, інших підвідомчих підприємствах, установах та організаціях (далі - Порядок), що додається.

2. Першому заступнику, заступнику Голови, керівникам структурних підрозділів, управління капітального будівництва та розвитку, Департаменту забезпечення діяльності, територіальних органів управління, установ виконання покарань, слідчих ізоляторів, підприємств установ виконання покарань, навчальних закладів Державної пенітенціарної служби України, інших підвідомчих підприємств, установ та організацій забезпечити дотримання у своїй діяльності вимог Порядку.

2-1. Начальникам територіальних органів ДПтС України щоквартально до 15 числа місяця, що настає за звітним періодом, надавати до відділу правового забезпечення департаменту організаційно-аналітичного, документального та правового забезпечення інформацію щодо ведення договірної роботи за формами згідно з додатками 1 і

3. Начальникам територіальних органів Державної пенітенціарної служби України:

3.1. Розробити та затвердити Порядок погодження договорів, які укладаються підпорядкованими установами виконання покарань, слідчими ізоляторами, підприємствами установ виконання покарань, іншими підвідомчими підприємствами, установами та організаціями.

3.2. Інформацію про результати проведеної роботи надати до відділу правового забезпечення Департаменту організаційно-аналітичного, документального та правового забезпечення до 30 серпня поточного року.

4. Установити, що підпункт 7.1 пункту 7 Порядку набирає чинності з 1 січня 2012 року.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Державної пенітенціарної служби України генерал-майора внутрішньої служби Сидоренка С.М. та відділ правового забезпечення Департаменту організаційно-аналітичного, документального та правового забезпечення (Мотлях С.Г.).

6. Наказ оголосити персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України.

Виконуючий обов’язки Голови
генерал-майор внутрішньої служби С.М. Сидоренко

Додаток 1
до наказу Державної пенітенціарної служби України від 28 07 2011 № 271
(у редакції наказу ДПтС України від 29.08.2013 №491/ОД-13)

Інформація про стан договірної роботи в органах, установах виконання покарань та їх підприємствах в __________ області
за 20___ рік

 

Укладено контрактів (договорів)

Всього

І квартал

ІІ квартал

ІІІ квартал

ІV квартал

Кількість укладених господарських договорів та договорів за результатами проведення конкурсних торгів

         

Кількість укладених зовнішньекономічних контрактів (договорів)

         
 

Начальник управління

____________

_________________________

 
   

(підпис)

(призвище та ініціали)

 

Додаток 2
до наказу Державної пенітенціарної служби України від 28 07 2011 № 271
(у редакції наказу ДПтС України від 29.08.2013 №491/ОД-13)

Інформація про зовнішньоекономічні контракти (договори) підприємств установ виконання покарань управління ДПтС України в __________області
за __________ 20___ року (рік)

Назва підприємства

Присвоєний номер контракту (договору)

Дата укладання

Назва контрагента

Сума контракту (договору)

Валюта контракту (договору)

Редакція Інкотермс

Умови інкотермс

Держава контрагента

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

Начальник управління

____________

_________________________

     
   

(підпис)

(призвище та ініціали)

     

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Державної пенітенціарної служби України
від 28 07 2011 № 271
(у редакції наказу ДПтС України від 29.08.2013 №491/ОД-13)

ПОРЯДОК
ведення договірної роботи у Державній пенітенціарній службі України, органах і установах виконання покарань, слідчих ізоляторах, навчальних закладах, підприємствах установ виконання покарань, інших підвідомчих підприємствах, установах та організаціях

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок регулює відносини, пов’язані з організацією договірно-правового забезпечення в Державній пенітенціарній службі України (далі - ДПтСУ), органах і установах виконання покарань, слідчих ізоляторах, навчальних закладах, підприємствах установ виконання покарань, інших підвідомчих підприємствах, установах та організаціях (далі – органи (установи) і визначає процедуру укладення, реєстрації та зберігання договорів, контрактів, угод, меморандумів тощо (далі - договори), що укладаються від імені ДПтСУ, органів (установ).
1.2. Дія Порядку поширюється:
1.2.1. На договори, які укладаються в порядку та на умовах, передбачених законодавством про здійснення державних закупівель (далі – договори про закупівлю).
1.2.2. На договори, які укладаються відповідно до Цивільного та Господарського кодексів України.
1.2.3. На зовнішньоекономічні договори (контракти).
1.2.4. На договори, які не містять фінансових зобов’язань.
1.3. Дія Порядку не поширюється на договори, порядок укладення яких регулюється законодавством про працю.
1.4 Укладення договорів здійснюється відповідно до положень Цивільного, Господарського, Бюджетного кодексів України, Законів України «Про Державне оборонне замовлення» та «Про здійснення державних закупівель», інших нормативно-правових актів та цього Порядку.
1.5. До договірної роботи належить:
підготовка та оформлення документів, необхідних для укладання договорів;
підготовка проектів договорів;
урегулювання розбіжностей, що виникають при укладанні договорів;
розгляд договорів у частині дотримання вимог законодавства України;
робота з укладання договорів;
реєстрація та облік договорів;
контроль за виконанням договорів;
виконання договірних зобов'язань;
аналіз й узагальнення практики укладання договорів, підготовка висновків та пропозицій щодо її вдосконалення.
1.6. Забороняється придбання або реалізація товарів, робіт і послуг без укладення відповідних договорів (угод, контрактів).

II. Загальні вимоги до договорів

2.1. Договори укладаються за правилами, установленими Цивільним кодексом України, з урахуванням особливостей, передбачених Господарським кодексом України, іншими нормативно-правовими актами щодо окремих видів договорів.
2.2. Договори про закупівлю укладаються після затвердження відповідного бюджету.
2.3. Проект договору повинен містити такі умови:
місце укладання договору;
повне найменування сторін договору;
повноваження осіб, які представляють сторони, на підписання договору із зазначенням документів, що свідчать про такі повноваження;
предмет договору (найменування, номенклатура, асортимент);
кількість товарів, робіт і послуг та вимоги щодо їх якості;
порядок здійснення оплати (розрахунків);
ціна договору;
термін та місце поставки товарів, надання послуг, виконання робіт;
порядок прийняття-передачі товарів (робіт, послуг);
гарантійні зобов'язання (у разі необхідності);
способи забезпечення виконання зобов'язань за договором (неустойка, завдаток, порука, гарантія, застава) (у разі необхідності);
строк дії договору;
права та обов'язки сторін договору;
відповідальність сторін договору;
порядок внесення змін і доповнень до договору, його розірвання, припинення;
порядок вирішення спорів;
обставини непереборної сили (у разі потреби);
місцезнаходження, банківські та поштові реквізити сторін договору.
2.4. Невід'ємною частиною проекту договору можуть бути:
специфікація;
протокол про договірну ціну та калькуляція кошторисної вартості з розрахунками відповідно до статей витрат;
графік виконання робіт;
технічні вимоги;
інша документація, що є підставою підписання договору чи його невід'ємною складовою.
2.5. Крім умов, зазначених у підпункті 2.3, проектом договору можуть бути передбачені інші умови, погоджені сторонами, та такі, що не суперечать чинному законодавству.
2.6. Товари, що закуповуються, повинні відповідати стандартам, технічним умовам та іншій документації, що встановлює вимоги до якості такого товару.

III. Особливості укладення договорів за результатами проведених процедур, передбачених Законом України «Про здійснення державних закупівель»

3.1. Підготовка проектів договорів про закупівлю товарів, робіт і послуг, які підпадають під сферу застосування Закону України «Про здійснення державних закупівель» (далі - Закон), та їх укладення здійснюються з урахуванням вимог цього Закону.
3.2. Не допускається укладання договорів, які передбачають витрачання державних коштів та/або оплату ДПтСУ, органами (установами) товарів, робіт і послуг до/без проведення процедур, передбачених Законом, крім випадків, передбачених статтею 2 Закону.
3.3. Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції (у тому числі ціни за одиницю товару) переможця процедури закупівлі. Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов'язань сторонами у повному обсязі, крім випадків, передбачених Законом.

IV. Особливості укладення зовнішньоекономічних договорів (контраків)

4.1. Підготовка проектів зовнішньоекономічних договорів (контраків) здійснюється з урахуванням вимог ІНКОТЕРМС «Офіційні правила тлумачення торговельних термінів Міжнародної торгової палати» (редакція 2000 року), постанови Кабінету Міністрів України від 21 червня 1995 р. № 444 «Про типові умови зовнішньоекономічних договорів (контрактів) і типові форми захисних застережень до зовнішньоекономічних договорів (контрактів), які передбачають розрахунки в іноземній валюті», наказу Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 06.09.2001 № 201 «Про затвердження Положення про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів)» та інших нормативно-правових атів з цього питання.
4.2. У випадку застосування до проекту зовнішньоекономічного договору (контракту) правил ІНКОТЕРМС у редакції 2010 року до проекту договору (контракту) додаються тлумачення терміну, що використовується в договорі (контракті), із зазначенням його скороченої, повної назв, а також обов’язки продавця та покупця відповідно до правил ІНКОТЕРМС у редакції 2010 року.

V. Порядок опрацювання, узгодження та укладання договорів

5.1. Підготовка та узгодження проектів договорів здійснюється окремим структурним підрозділом ДПтСУ, органу (установи) (далі – відповідальний підрозділ):
5.1.1. Проектів договорів про закупівлю – підрозділом, визначеним відповідальним згідно з річним планом закупівель ДПтСУ, органу (установи) на відповідний рік.
5.1.2. Проектів інших договорів, що укладаються від імені ДПтСУ, органу (установи) – підрозділом, визначеним відповідальним керівництвом ДПтСУ, органу (установи), відповідно до компетенції.
5.2. Відповідальний підрозділ:
5.2.1. Проводить попередню перевірку умов проекту договору, його економічної ефективності та доцільності, копій статутних документів підприємства-контрагента та здійснює підготовку проекту договору разом з техніко-економічним обґрунтуванням, в якому мають бути відображені підстави щодо необхідності укладання та істотні умови договору.
До проекту договору додаються такі документи:
довідка з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ);
витяг із Статуту підприємства-контрагента щодо юридичного статусу підприємства та його місцезнаходження;
копія свідоцтва про реєстрацію платника податку;
довідка від банківської установи, в якій офіційно відкрито рахунок підприємства-контрагента, із зазначенням банківських реквізитів (поточний рахунок; МФО; код ЄДРПОУ).
5.2.2. Надає договір для опрацювання:
а) департаменту виробничої діяльності та ресурсного забезпечення ДПтСУ, службі матеріально-побутового забезпечення органу (установи) для перевірки проекту договору у частині:
- відповідності кошторису та річному плану закупівель;
- відповідності умовам конкурсної пропозиції учасника – переможця процедури закупівлі;
- відповідності цін ринковим цінам (при укладенні договорів, які не підпадають під дію Закону України «Про здійснення державних закупівель»);
б) департаменту бухгалтерського обліку та фінансового забезпечення ДПтСУ, фінансовій, бухгалтерській службам органу (установи) у частині відповідності:
- видатків кошторисним призначенням;
- нормативним актам щодо порядку розрахунків за договором;
г) управлінню внутрішньої безпеки та протидії корупції ДПтСУ, службі внутрішньої безпеки та протидії корупції органу (установи):
у частині відсутності в умовах договору корупціогенних чинників;
д) юридичній службі ДПтСУ, юридичній службі органу (установи):
у частині відповідності договору чинному законодавству.
Проект договору з додатками до нього опрацьовується юридичною службою і за відсутності заперечень до нього та наявності віз керівників відповідних структурних підрозділів візується юридичною службою.
У разі невідповідності проекту договору законодавству юридична служба, не візуючи проект, надає письмові пропозиції та зауваження до нього.
Після внесення зроблених юридичною службою зауважень та врахування пропозицій проект договору візується юридичною службою.
У ході опрацювання (розгляду) проекту договору юридична служба має право в установленому порядку отримувати від інших структурних підрозділів додаткові матеріали й консультації, що стосуються предмета договору та інших його умов.
5.3. Строк узгодження проекту договору не повинен перевищувати трьох робочих днів з дня його отримання відповідним структурним підрозділом.
5.4. Завізований керівником відповідального структурного підрозділу, керівниками відповідних структурних підрозділів договір підписується посадовою особою, яка має право підпису договорів.
5.5. Опрацювання, узгодження та укладання договорів (угод), які не містять фінансових зобов’язань, покладаються на той структурний підрозділ, який є основним розробником договору (угоди) та/або здійснює його супроводження.
Посадова особа такого структурного підрозділу візує кожну сторінку обох примірників проекту договору (угоди) та передає його на погодження до заінтересованих структурних підрозділів та юридичної служби ДПтСУ, заінтересованих структурних підрозділів та юридичної служби орган (установи).
VI. Проекти договорів, які погоджуються з ДПтСУ, порядок їх опрацювання та обліку в ДПтСУ
6.1. В обов’язковому порядку погоджуються з ДПтСУ проекти договорів, які укладаються органами (установами) виконання покарань щодо оренди, кредиту та інших угод, пов’язаних з обтяженням та використанням активів (майна) органів (установ), а також проекти договорів про закупівлю на суму понад 50 тис. грн., робіт – понад 150 тис. грн. та проекти договорів (контрактів), що пов’язані із зовнішньоекономічною діяльністю – незалежно від суми договору (за винятком товарів, робіт та послуг, закупівля яких здійснюється у відповідності до річних планів закупівель, а також закупівлі сировини та матеріалів, що використовується для виробництва продукції).
Це положення застосовується також у випадках:
розірвання або внесення змін до договору, укладання якого вимагає погодження з ДПтСУ;
внесення змін до договору, який не підлягає погодженню з ДПтСУ, але внаслідок внесення значних змін стане договором, укладення якого вимагає погодження з ДПтСУ.
6.2. Договір, який підлягає погодженню з ДПтСУ, надсилається на розгляд ДПтСУ відповідним територіальним органом ДПтСУ та повинен містити:
напис «Погоджено», дату, підпис начальника та печатку цього територіального органу;
підпис керівника та печатку органу (установи), яка є стороною договору.
6.3. Матеріали щодо погодження зовнішньоекономічного договору (контракту) в обов’язковому порядку повинні містити:
планову калькуляцію на товар;
Лист перевірки зовнішньоекономічного договору (контракту) (додаток 5), який складається та підписується начальником сектору правового забезпечення/юрисконсультом територіального органу ДПтСУ.
6.4. У разі непогодження договору відповідним територіальним органом ДПтСУ такий договір не виноситься на погодження до ДПтСУ.
6.5. Опрацювання та узгодження умов договору, який підлягає погодженню з ДПтСУ, здійснюється у порядку, встановленому розділом V цього Порядку, з урахуванням особливостей, встановлених цим розділом.
Відповідальний структурний підрозділ апарату ДПтСУ складає аркуш погодження, який візується керівниками заінтересованих структурних підрозділів апарату ДПтСУ.
За результатами опрацювання та узгодження умов договору відповідальним структурним підрозділом ДПтСУ готується аркуш про погодження (зауваження), який підписується посадовою особою ДПтСУ, визначеною Головою ДПтСУ, та надсилається до відповідного територіального органу ДПтСУ.
6.6. Облік договорів, які погоджуються з ДПтСУ, здійснюється відповідальним структурним підрозділом апарату ДПтСУ.
Відомості про погоджений ДПтСУ договір вноситься до електронного реєстру договорів, які погоджені ДПтСУ, який веде відповідальний структурний підрозділ апарату ДПтСУ (визначений за функціональними обов’язками працівник).

VII. Реєстрація і зберігання договорів

7.1. Усі договори реєструються в таких журналах реєстрації договорів:
7.1.1. Договори, укладені за результатами процедури конкурсних торгів – у журналі обліку реєстрації договорів, укладених за результатами процедури конкурсних торгів (додаток 1) з присвоєнням в обов’язковому порядку такому договору «літери К» (наприклад: Договір № К-7).
7.1.2. Господарські договори – у журналі реєстрації господарських договорів (додаток 2) з присвоєнням в обов’язковому порядку такому договору «літери Г».
7.1.3. Зовнішньоекономічні договори (контракти) – у журналі реєстрації зовнішньоекономічних договорів (контрактів) (додаток 3) з присвоєнням в обов’язковому порядку такому договору «літери З»;
7.1.4. Договори (угоди, меморандуми та ін.), які не містять фінансових зобов’язань, - у журналі реєстрації договорів, які не містять фінансових зобов’язань (додаток 4) з присвоєнням в обов’язковому порядку такому договору «літери А».
7.2. Реєстрацію договорів, зазначених у підпунктах 1.2.1 – 1.2.3 пункту 1.2, здійснює юридична служба ДПтСУ, структурний підрозділ, що визначається начальником органу (установи), зберігання оригінальних примірників договорів – відділ бухгалтерського обліку та фінансової звітності департаменту бухгалтерського обліку та фінансового забезпечення ДПтСУ, бухгалтерська служба органу (установи).
Реєстрація договорів (угод), які не містять фінансових зобов’язань (підпункт 1.2.4 пункту 1.2), зберігання їх оригінальних примірників здійснюється юридичною службою ДПтСУ, структурним підрозділом, що визначається начальником органу (установи).
7.3. Після укладення договору всі його оригінальні примірники відповідальний підрозділ подає до юридичної служби ДПтСУ (структурного підрозділу, що визначається начальником органу (установи), на реєстрацію протягом одного робочого дня.
7.4. Юридична служба ДПтСУ, структурний підрозділ, що визначається начальником органу (установи), реєструє договір, проставляє його дату та присвоює номер реєстрації на всіх його примірниках.
У разі подання на реєстрацію примірників договору з присвоєними реєстраційними номерами контрагентів номер реєстрації ДПтСУ, органу (установи) проставляється через дріб.
7.5. Примірники договорів, які складено на двох і більше аркушах, скріплюються підписами уповноважених осіб контрагента та ДПтСУ, органу (установи) на кожному аркуші примірників договорів.
7.6. Юридична служба ДПтСУ, структурний підрозділ, що визначається начальником органу (установи), має право відмовити в реєстрації договору, поданого з порушенням установленого порядку, та повернути його відповідальному підрозділу з метою усунення недоліків.
7.7. Копії укладених та зареєстрованих договорів відповідальним підрозділом надається юридичній службі, структурному підрозділу, на який покладено контроль за виконанням договору.
7.8. Порядок реєстрації договорів, які не містять фінансових зобов’язань, здійснюється у порядку, передбаченому пунктами 7.3 – 7.7 цього Порядку.

VIII. Контроль за виконанням умов договорів

8.1. Супроводження договору та контроль за його виконанням (у тому числі за термінами виконання та нарахуванням бухгалтерською службою штрафних санкцій за порушення умов договору) здійснюється відповідальним підрозділом шляхом:
8.1.1. Підготовлення та надання контрагенту інформації, необхідної для виконання умов договору.
8.1.2. Отримання від контрагента звітної та іншої документації (звіти, накладні, рахунки-фактури, акти виконаних робіт тощо) відповідно до умов договору, проведення аналізу її відповідності умовам договору і нормативно-правовим актам.
8.1.3. Проведення оцінки виконання контрагентом умов договору.
8.1.4. Проведення, після виконання сторонами зобов'язань за договором, взаємного звірення розрахунків з постачальником товарів (виконавцем робіт, послуг) зі складанням акта звірення.
8.3. Своєчасна та повна оплата договору, нарахування штрафних санкцій забезпечується відділом бухгалтерського обліку та фінансової звітності департаменту бухгалтерського обліку та фінансового забезпечення ДПтСУ, бухгалтерською службою органу (установи). У разі затримки бюджетного фінансування відділ бухгалтерського обліку та фінансової звітності департаменту бухгалтерського обліку та фінансового забезпечення ДПтСУ, бухгалтерська служба органу (установи) письмово доводить до відома керівника ДПтСУ, органу (установи) інформацію про загрозу порушення виконання договірних зобов'язань.
8.4. У разі невиконання або неналежного виконання контрагентом зобов'язань за договором відповідальний підрозділ надає до юридичної служби ДПтСУ, юридичної служби органу (установи) службову записку разом з усіма документами про необхідність пред'явлення претензії до контрагента за договором і розрахунок штрафних санкцій, а також підстави для такого пред'явлення.
Юридична служба ДПтСУ за погодженням з відділом бухгалтерського обліку та фінансової звітності департаменту бухгалтерського обліку та фінансового забезпечення ДПтСУ, департаментом виробничої діяльності та ресурсного забезпечення ДПтСУ (в органах (установах) - юридична служба за погодженням з бухгалтерською службою та службою матеріально-побутового забезпечення) пред'являє контрагенту відповідну претензію (щодо сплати заборгованості, штрафних санкцій, передбачених умовами договору, тощо).
У разі відхилення контрагентом повністю або частково пред'явленої претензії юридична служба ДПтСУ виносить це питання на розгляд Голови ДПтСУ або заступника Голови відповідно до розподілу обов'язків (в органах (установах) – начальника органу (установи)) для прийняття відповідного рішення.
Після прийняття Головою ДПтСУ або його заступником, начальником органу (установи) рішення щодо стягнення належної суми юридична служба ДПтСУ, органу (установи) готує позовну заяву до суду щодо стягнення заборгованості, штрафних санкцій тощо з контрагента.

IX. Відповідальність за ведення договірної роботи

9.1. Відповідальність за ведення договірної роботи: розроблення, погодження, укладання та виконання договорів, перевірку відповідності виконуваних робіт умовам укладених договорів, фінансування робіт, за правильність визначення форм оплати, - покладається на керівника структурного підрозділу ДПтСУ, органу (установи), що супроводжує договір з моменту підготовки проекту договору до повного виконання договору.
9.2. Відповідальність за своєчасність здійснення фінансових операцій покладається на головного бухгалтера та керівника ДПтСУ, органу (установи) виконання покарань.
9.3. Відповідальність за відповідність договірних документів вимогам чинного законодавства покладається на юридичну службу ДПтСУ, органу (установи).

Начальник відділу правового забезпечення
департаменту організаційно-аналітичного,
документального та правового забезпечення С.Г. Мотлях

Додаток 1

до Порядку ведення договірної роботи у Державній пенітенціарній службі України, органах і установах виконання покарань, слідчих ізоляторах, навчальних закладах, підприємствах установ виконання покарань, інших підвідомчих підприємствах, установах та організаціях

Журнал обліку реєстрації договорів, укладених за результатами процедури конкурсних торгів (К)

Номер і дата договору

Сторони договору

Предмет договору

Кількість товару (обсяг робіт)

Загальна сума договору

Позначка про виконання договору

Примітки

Додаток 2

до Порядку ведення договірної роботи у Державній пенітенціарній службі України, органах і установах виконання покарань, слідчих ізоляторах, навчальних закладах, підприємствах установ виконання покарань, інших підвідомчих підприємствах, установах та організаціях

Журнал реєстрації господарських договорів (Г)

Номер і дата договору

Сторони договору

Предмет договору

Кількість товару (обсяг робіт)

Загальна сума договору

Позначка про виконання договору

Примітки

Додаток 3

до Порядку ведення договірної роботи у Державній пенітенціарній службі України, органах і установах виконання покарань, слідчих ізоляторах, навчальних закладах, підприємствах установ виконання покарань, інших підвідомчих підприємствах, установах та організаціях

Журнал реєстрації зовнішньоекономічних договорів (контрактів) (З)

Номер і дата договору

Сторони договору

Предмет договору

Кількість товару (обсяг робіт)

Загальна сума договору

Позначка про виконання договору

Умови ІНКОТЕРМС

Примітки

Додаток 4

до Порядку ведення договірної роботи у Державній пенітенціарній службі України, органах і установах виконання покарань, слідчих ізоляторах, навчальних закладах, підприємствах установ виконання покарань, інших підвідомчих підприємствах, установах та організаціях

Журнал реєстрації договорів, які не містять фінансових зобов’язань (А)

Номер і дата договору

Сторони договору

Предмет договору

Позначка про виконання договору

Примітки

Додаток 5

до Порядку ведення договірної роботи у Державній пенітенціарній службі України, органах і установах виконання покарань, слідчих ізоляторах, навчальних закладах, підприємствах установ виконання покарань, інших підвідомчих підприємствах, установах та організаціях

Лист перевірки зовнішньоекономічного договору (контракту)

Умови, які повинні бути передбачені в договорі (контракті)

Наявність умов (пункт договору( контракту) та\або наявні недоліки

1

Назва, номер договору (контракту), дата та місце його укладення

2

Преамбула

2.1

Повне найменування сторін - учасників зовнішньоекономічної операції, під якими вони офіційно зареєстровані

2.2

Країни

2.3

Скорочене визначення сторін як контрагентів ("Продавець", "Покупець", "Замовник", "Постачальник" тощо)

2.4

Особа, від імені якої укладається зовнішньоекономічний договір (контракт)

2.5

Найменування документів, якими керуються контрагенти при укладенні договору (контракту) (установчі документи тощо)

3

Предмет договору (контракту)

3.1

У цьому розділі визначається, який товар (роботи, послуги) один з контрагентів зобов`язаний поставити (здійснити) іншому із зазначенням точного найменування, марки, сорту або кінцевого результату роботи, що виконується. Якщо товар (робота, послуга) потребує більш детальної характеристики або номенклатура товарів (робіт, послуг) досить велика, то все це зазначається у додатку (специфікації), який має бути невід`ємною частиною договору (контракту), про що робиться відповідна відмітка в тексті договору (контракту)

 

4

Кількість та якість товару (обсяги виконання робіт, надання послуг)

4.1

У цьому розділі визначається, залежно від номенклатури, одиниця виміру товару, прийнята для товарів такого виду (у тоннах, кілограмах, штуках тощо), його загальна кількість та якісні характеристики

5

Базисні умови поставки товарів (приймання-здавання виконаних робіт або послуг)

5.1

Вид транспорту

 

5.2

Базисні умови поставки (у відповідності до Міжнародних правил інтерпретації комерційних

 

   

2

Продовження додатка 5

термінів чинної редакції, які визначають обов`язки
контрагентів щодо поставки товару і встановлюють момент переходу ризиків від однієї сторони до іншої)

 

5.3

Конкретний строк поставки товару (окремих партій товару)

 

6

Ціна та загальна вартість договору (контракту)

6.1

Ціна одиниці виміру товару

 

6.2

Загальна вартість товарів або вартість виконаних робіт (наданих послуг), що поставляються згідно з договором (контрактом), крім випадків, коли ціна товару розраховується за формулою

 

6.3

Валюта контракту

 

6.4

Якщо згідно з договором (контрактом) поставляються товари різної якості та асортименту, ціна встановлюється окремо за одиницю товару кожного сорту, марки, а окремим пунктом договору (контракту) зазначається його загальна вартість. У цьому разі цінові показники можуть бути зазначені в додатках (специфікаціях), на які робиться посилання в тексті договору (контракту)

 

7

Умови платежів

7.1

Валюта платежу

 

7.2

Спосіб, порядок та строки фінансових розрахунків

 

7.3

Гарантії виконання сторонами взаємних платіжних зобов`язань

 

7.4

Залежно від обраних сторонами умов платежу в тексті договору (контракту) зазначаються:
умови банківського переказу до (авансового платежу) та/або після відвантаження товару або умови документарного акредитива, або інкасо (з гарантією), визначені відповідно до постанови Кабінету Міністрів України і Національного банку України від 21 червня 1995 р. N 444 ( 444-95-п ) "Про типові платіжні умови зовнішньоекономічних договорів (контрактів) і типові форми захисних застережень до зовнішньоекономічних договорів
(контрактів), які передбачають розрахунки в іноземній валюті";
умови за гарантією, якщо вона є або коли вона необхідна (вид гарантії: на вимогу, умовна), умови та термін дії гарантії, можливість зміни умов договору (контракту) без зміни гарантій

 

8

Умови приймання-здавання товару (робіт, послуг)

8.1

Строки та місце фактичної передачі товару

 

8.2

Перелік товаросупровідних документів

 

8.3

Приймання-здавання проводиться за кількістю згідно з товаросупровідними документами, за якістю - згідно з документами, що засвідчують якість товару.

 

3

Продовження додатка 5

9

Упаковка та маркування

9.1

Відомості про упаковку товару (ящики, мішки,

 

контейнери тощо), нанесене на неї відповідне маркування (найменування продавця та покупця, номер договору (контракту), місце призначення, габарити, спеціальні умови складування і транспортування та інше), а за необхідності також умови її повернення

 

10

Форс-мажорні обставини

10.1

Відомості про те, за яких випадків умови договору (контракту) можуть бути не виконані сторонами (стихійні лиха, воєнні дії, ембарго, втручання з боку влади та інше). При цьому сторони звільняються від виконання зобов`язань на строк дії цих обставин, або можуть відмовитися від виконання договору (контракту) частково або в цілому без додаткової фінансової відповідальності. Строк дії форс-мажорних обставин підтверджується торгово-промисловою палатою відповідної країни

 

11

Санкції та рекламації

11.1

Цей розділ встановлює порядок застосування штрафних санкцій, відшкодування збитків та пред`явлення рекламацій у зв`язку з невиконанням або неналежним виконанням одним із контрагентів своїх зобов`язань.
При цьому мають бути чітко визначені розміри штрафних санкцій (у відсотках від вартості недопоставленого товару (робіт, послуг) або суми неоплачених коштів, строки виплати штрафів - від якого терміну вони встановлюються та протягом якого часу діють, або їх граничний розмір), строки, протягом яких рекламації можуть бути заявлені, права та обов`язки сторін договору (контракту) при цьому, способи врегулювання рекламацій

 

12

Урегулювання спорів у судовому порядку

12.1

У цьому розділі визначаються умови та порядок вирішення спорів у судовому порядку щодо тлумачення, невиконання та/або неналежного виконання договору (контракту) з визначенням назви
суду або чітких критеріїв визначення суду будь-якою зі сторін залежно від предмета та характеру спору, а також погоджений сторонами вибір матеріального і процесуального права, яке буде застосовуватися цим судом, та правил процедури судового урегулювання

 

13

Місцезнаходження (місце проживання), поштові та платіжні реквізити сторін.

13.1

Зазначаються місцезнаходження (місце проживання), повні поштові та платіжні реквізити (№ рахунку, назва та місцезнаходження банку,) контрагентів договору (контракту)

 
версія для друку
Розширений пошук »