16 сiчня 2018
ДЕРЖАВНА КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧА
СЛУЖБА УКРАЇНИ
01001, м. Київ, вул. Городецького 13
Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2016 р. № 697-р "Питання Міністерства юстиції" Державна пенітенціарна служби України як центральний орган виконавчої влади з 30 вересня цього року припиняє виконання покладених на її функцій і повноважень з передачею їх до Міністерства юстиції України (постанова Кабінету Міністрів України від 18 травня 2016 р. № 343 "Деякі питання оптимізації діяльності центральних органів виконавчої влади системи юстиції").
21.05.2015
Державна пенітенціарна служба України

Витяг
із схваленої Указом Президента України від 20 травня 2015 року №276
Стратегії реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів
на 2015 - 2020 роки
(у межах компетенції Державної пенітенціарної служби України)

1. Загальні положення
Стратегія сталого розвитку "Україна - 2020" визначила мету, вектори руху, дорожню карту, першочергові пріоритети та стратегічні індикатори оборонних, соціально-економічних, організаційних, політико-правових умов становлення та розвитку України.
...

2. Мета та завдання Стратегії
Метою Стратегії є визначення пріоритетів реформування системи судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів задля практичної реалізації принципу верховенства права та забезпечення функціонування судової влади, що відповідає суспільним очікуванням щодо незалежного та справедливого суду, а також європейським цінностям та стандартам захисту прав людини.

Завданнями Стратегії є:
окреслення кола проблем і визначення їх причин, які необхідно усунути шляхом реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів;

визначення напрямів, заходів та етапів реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів;

забезпечення належного рівня координації та стратегічного планування процесу реформування;

визначення орієнтирів для розроблення відповідного плану дій щодо реалізації Стратегії, а також очікуваних результатів та показників реалізації реформи системи судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів;

підвищення ступеня довіри суспільства до органів судової влади та суміжних правових інститутів.

3. Аналіз нинішнього стану правосуддя
Конституція України проголошує Україну правовою державою, в якій права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Утвердження та забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави. В Україні визнається і діє принцип верховенства права.
...

Функціонування прокуратури та кримінальної юстиції як суміжних правових інститутів також має свої недоліки, зокрема:
...

відсутність індивідуалізованого, заснованого на доказах підходу до попередження злочинів, реабілітації та ресоціалізації. Обмежене застосування альтернативних видів покарання та відсутність позитивного досвіду застосування механізмів пробації.
...

4. Напрями та етапи реформування
Реформування системи судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів здійснюватиметься за такими напрямами:
...

підвищення ефективності попередження злочинів і реабілітації засуджених та вдосконалення системи виконання покарань;
...

перший етап - невідкладне оновлення законодавства, спрямоване на відновлення довіри до судової влади та суміжних правових інститутів в Україні;

другий етап - системні зміни в законодавстві, у тому числі прийняття змін до Конституції України та комплексна побудова інституційних спроможностей відповідних правових інститутів.
...

5.11. Підвищення ефективності попередження злочинів і реабілітації засуджених та вдосконалення системи виконання покарань:

розробка та практичне застосування сучасних підходів до управління пенітенціарними установами. Вирішення проблеми переповненості установ виконання покарань, вдосконалення тюремної інфраструктури і залучення приватного сектору;

вдосконалення етичних та дисциплінарних правил і механізмів внутрішнього контролю в пенітенціарних установах;

вдосконалення системи відбування покарання неповнолітніми із забезпеченням їм права на продовження освіти й професійного навчання;

впровадження індивідуалізованого підходу до відбування покарання, поліпшення заходів безпеки в пенітенціарних установах; розробка механізмів боротьби і попередження жорстокого поводження у пенітенціарних установах шляхом здійснення зовнішнього нагляду та незалежного моніторингу;

удосконалення нормативно-правової бази щодо призначення покарання; зменшення кількості покарань, пов'язаних із позбавленням волі;

розробка нормативної та інституційної бази для надання послуг пробації;

перепрофілювання та навчання співробітників пенітенціарної служби для створення повноцінної сучасної служби пробації; забезпечення технічної бази для функціонування служби пробації.

6. Стратегічне планування та координація процесу реформування
Стратегічне планування та координація секторальних реформ мають першочергове значення для забезпечення відкритого та широкого діалогу їх учасників та ефективності процесу реалізації реформ.

Стратегічне планування має забезпечити послідовне виконання завдань та заходів впровадження реформи системи судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів. Його зміст, етапи та виклики мають стати предметом обговорення в професійних спільнотах і бути у фокусі їх уваги на стадії впровадження з метою гнучкого коригування відповідно до потреби.

Координація реформ полягатиме у комплексній співпраці усіх гілок влади та органів судової системи, враховуючи План дій щодо реалізації положень Стратегії реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 2015 - 2020 роки, схвалений Радою з питань судової реформи.

Координація здійснюватиметься як на центральному, так і на інституційному та регіональному рівнях.

7. Фінансове забезпечення реалізації Стратегії
Реалізація Стратегії передбачає діапазон фінансових витрат, необхідних для досягнення поставлених цілей.

Поетапне виконання завдань Стратегії розроблятиметься, виходячи з необхідних фінансових і людських ресурсів.

Джерелами фінансування для реалізації Стратегії стануть:

Державний бюджет України;

проекти та програми міжнародної технічної та фінансової допомоги;

інші джерела, передбачені законодавством.

8. Нормативно-правове забезпечення реалізації Стратегії
Нормативно-правове забезпечення реалізації Стратегії має здійснюватися шляхом розроблення та прийняття в установленому порядку відповідних нормативно-правових актів.

9. Показники реалізації Стратегії
Реалізація Стратегії передбачає досягнення ключових показників, що оцінюють хід виконання реформ та програм.

Для цього у відповідному Плані дій визначаються строки, заходи, очікувані результати та показники реалізації Стратегії, які, зокрема, включають:

оцінку суспільної довіри до судової влади в цілому;

оцінку рівня довіри експертного середовища (адвокати, юристи) до судової системи та суміжних інститутів;

показники оновлення кадрового складу судових та правоохоронних органів, покращення рейтингу України у відповідних численних міжнародних довідниках, пов'язаних із ефективністю судової системи тощо.

Глава Адміністрації Президента України
Борис ЛОЖКІН
Посилання на сайт Президента України з цього питання

http://www.president.gov.ua/documents/19452.html

версія для друку
Заступник міністра
Чернишов
Денис Вікторович
Розширений пошук »