23 листопада 2017
ДЕРЖАВНА КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧА
СЛУЖБА УКРАЇНИ
01001, м. Київ, вул. Городецького 13
Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2016 р. № 697-р "Питання Міністерства юстиції" Державна пенітенціарна служби України як центральний орган виконавчої влади з 30 вересня цього року припиняє виконання покладених на її функцій і повноважень з передачею їх до Міністерства юстиції України (постанова Кабінету Міністрів України від 18 травня 2016 р. № 343 "Деякі питання оптимізації діяльності центральних органів виконавчої влади системи юстиції").
15.07.2015
Державна пенітенціарна служба України

СХВАЛЕНО
протокол апаратної наради Державної
пенітенціарної служби України
від 6 квітня 2015 року № 14

Погоджено Міністерством закордонних
справ України 22 травня 2015 року

Погоджено Міністерством юстиції
України 18 червня 2015 року

ЗАСАДИ МІЖНАРОДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ДЕРЖАВНОЇ ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
(нова редакція)

Одним із важливих напрямів діяльності Державної пенітенціарної служби України, органів і установ, що належать до сфери її управління (далі – органи і установи ДПтС України), є співробітництво з міжнародними організаціями і фондами, пенітенціарними відомствами та неурядовими інституціями зарубіжних країн.

Відповідно до вимог Резолюції Парламентської Асамблеї Ради Європи від 5 жовтня 2005 року №1466 "Про виконання обов'язків та зобов'язань Україною" пріоритетним залишається напрям діяльності органів і установ ДПтС України щодо приведення умов та порядку відбування покарань у відповідність до вимог міжнародних норм і стандартів.

Зазначений напрям діяльності набув поширення в практичній діяльності органів і установ ДПтС України з огляду на визнання необхідності поглиблення євроінтеграційних процесів у всіх сферах діяльності нашої держави.

Демократичні перетворення, що відбулися в Україні у 2013-2014 роках, зумовили необхідність подальшого розвитку органів і установ ДПтС України і приведення їх діяльності до загальновизнаних норм у галузі пенітенціарної справи з урахуванням світових прогресивних тенденцій.

До міжнародних правових документів, що містять загальновизнані норми в галузі прав людини і громадянина, відносяться ті з них, які встановлюють стандарти поводження із засудженими. Найбільш авторитетними та водночас спеціалізованими документами щодо цього є Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод (Рада Європи, 1950 р.) та Мінімальні стандартні правила поводження з в’язнями (ООН, 1955 р.).

Впровадження європейських стандартів у цій сфері шляхом реалізації оновлених у січні 2006 року Європейських пенітенціарних правил і виконання рекомендацій Європейського комітету з питань запобігання катуванням або нелюдському чи такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню, та інших міжнародних актів з цих питань потребує неабиякого досвіду фахівців країн, що входять до Ради Європи.

Активне наближення України до Європейського Союзу розпочалося з моменту підписання у 1994 році Угоди про партнерство та співробітництво між Україною і Європейськими Співтовариствами та їх державами-членами (набула чинності 01.03.1998). З 1998 року розпочався процес приведення законодавства України у відповідність до стандартів законодавства Європейського Союзу (протягом трьох років, починаючи з 2005 року, приймалися плани дій Україна - Європейський Союз, дія останнього такого плану завершилася у 2008 році). З листопада 2009 року реалізується політично оновлений формат наближення до Європейського Союзу, що передбачає виконання завдань Порядку денного асоціації Україна – ЄС. Передфінальним стратегічним документом для створення реальних передумов інтеграції України до Європейського Союзу є ратифікована 16 вересня 2014 року Верховною Радою України Угода про асоціацію з Європейським Союзом.

У цьому сенсі також важливим є продовження роботи в напрямі наближення діяльності органів і установ ДПтС України до стандартів, що пропагуються в цій царині Радою Європи, зокрема шляхом участі в реалізації планів дій Ради Європи для України.

Ураховуючи необхідність сприяння наступності євроінтеграційних процесів в Україні, необхідність забезпечення дотримання прав громадян, які тримаються в установах виконання покарань і слідчих ізоляторах, ДПтС України щороку переглядаються пріоритети її діяльності, що спрямовані на приведення порядку та умов виконання і відбування кримінальних покарань у відповідність до вимог національного законодавства та міжнародних стандартів.

У 2015 році пріоритети діяльності ДПтС України зосереджені на виконанні завдань, що передбачають: удосконалення правових і організаційних механізмів забезпечення конституційних прав та свобод людини в процесі виконання кримінальних покарань; реалізацію нової антикорупційної політики, підвищення ефективності протидії злочинності і забезпечення правопорядку в органах і установах ДПтС України; оптимізацію системи органів і установ ДПтС України і штатної чисельності персоналу, підвищення ефективності діяльності органів і установ ДПтС України в умовах реалізації нової політики державного управління; удосконалення діяльності підприємств і майстерень установ виконання покарань з урахуванням необхідності переорієнтації виробничих процесів та впровадження у виробництво нових виробів продукції для забезпечення потреб Збройних Сил України та інших силових відомств, впровадження енергозберігаючих заходів; удосконалення системи виконання покарань, альтернативних позбавленню волі, та наближення її до міжнародних стандартів.

На урядовому рівні ДПтС України визначено одним із центральних органів виконавчої влади, який відповідає за виконання зобов’язань, що випливають із членства України у восьми міжнародних організаціях або їх органах, таких як: Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ), Комітет з прав людини ООН, Комітет проти тортур ООН, Об'єднана програма ООН з питань ВІЛ/СНІДу, Рада ООН з прав людини, Управління Верховного комісара ООН з прав людини, Всесвітня організація охорони здоров'я та Європейський комітет проти тортур.

Відповідно до зобов’язань України перед Організацією Об'єднаних Націй результати перевірок представниками Управління Верховного Комісара ООН з прав людини і Універсальних періодичних оглядів у рамках роботи Ради ООН з прав людини впроваджуються у діяльність органів і установ ДПтС України.

Підтримка ініціатив України іноземними державами залишається ознакою її визнання на міжнародній арені, а тому від часу створення центрального органу виконавчої влади, відповідального за реалізацію державної політики у сфері виконання покарань, до тепер налагоджено співпрацю з представниками державних і неурядових інституцій 36 країн, а саме: Австрії, Бельгії, Білорусі, Великої Британії, Вірменії, Грузії, Данії, Естонії, Іспанії, Ізраїлю, Ірландії, Італії, Казахстану, Канади, Китаю, Киргизстану, Латвії, Литви, Молдови, Нідерландів, Норвегії, Німеччини, Польщі, Португалії, Росії, Румунії, Словаччини, Сполучених Штатів Америки, Туреччини, Угорщини, Узбекистану, Фінляндії, Франції, Чехії, Швеції та Швейцарії.

Протягом 2005-2014 років в ДПтС України організовано 234 міжнародні робочі зустрічі, переговори та консультації, до іноземних країн здійснено 213 робочих візитів, у т.ч. у рамках співпраці з тими, що входять до складу Європейського Союзу.

Результати плідної роботи дозволили вивчити систему права у сфері організації виконання покарань, додержання прав людини, послідовно проводити імплементацію європейських норм і стандартів тримання та поводження із засудженими й ув’язненими.

Отже, забезпечення реальних можливостей для захисту інтересів особи, суспільства і держави шляхом створення умов для виправлення і ресоціалізації засуджених, попередження вчинення нових злочинів особами, взятими під варту, та які відбувають покарання, а також запобігання катуванням та нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню з такими особами, поступове наближення умов їх тримання до європейських норм і стандартів, поліпшення роботи з кадрами, вдосконалення їхньої професійної підготовки не може здійснюватися ефективно без участі міжнародних організацій і фондів, пенітенціарних відомств, неурядових інституцій зарубіжних країн.

Спираючись на зовнішньополітичні пріоритети України, міжнародна співпраця органів і установ ДПтС України не обмежується лише компетенцією ДПтС України.

Базуючись на принципах системності і комплексності державного управління, сприяння державній політиці з питань виконання покарань інших органів державної влади повинно створити підґрунтя для якісного процесу європейської інтеграції; зміцнення потенціалу партнерства на основі взаємного інтересу і спільних підходів до розвитку відносин із країнами-сусідами в атмосфері поваги до суверенітету і територіальної цілісності; просування національних інтересів у процесі прийняття найважливіших для усієї світової спільноти рішень через активну участь в універсальних і регіональних міжнародних організаціях, зокрема в ООН, ОБСЄ та Раді Європи.

Загальні завдання міжнародної діяльності

Засади міжнародної діяльності ДПтС України (далі – засади міжнародної діяльності) визначають основні напрями міжнародної співпраці органів і установ ДПтС України, що мають забезпечити в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах визначені законодавством порядок і умови виконання покарань та відбування покарання засудженими з урахуванням міжнародних і європейських норм та стандартів у цій сфері.

Метою міжнародної співпраці органів і установ ДПтС України має стати пошук, вивчення, аналіз та інтеграція загальновизнаного міжнародного досвіду в галузі кримінально-виконавчих правовідносин у діяльність органів і установ ДПтС України, виконання зобов’язань, що випливають із членства України в міжнародних організаціях і відносяться до компетенції ДПтС України, сприяння ефективній реалізацій пропозицій і зауважень наглядових інституцій Ради Європи, Організації Об’єднаних Націй та інших міжнародних організацій у галузі дотримання прав людини і громадянина.

Завданням міжнародної співпраці ДПтС України є розбудова її інституційної спроможності щодо розроблення і впровадження політики виконання покарань, що відповідає загальновизнаним міжнародним нормам і стандартам у галузі кримінально-виконавчих правовідносин.

Засади міжнародної діяльності реалізуються відповідно до концептуальних засад державної політики у сфері зовнішніх зносин, що визначаються уповноваженими органами державної влади відповідно до Конституції України, та здійснюються у порядку, передбаченому законодавством.

Організаційні основи міжнародної діяльності

Міжнародна співпраця органів і установ ДПтС України має на меті підтримати, розширити та поглибити динамічні робочі стосунки, що склалися між органами і установами ДПтС України та міжнародними організаціями і фондами, пенітенціарними відомствами, неурядовими організаціями зарубіжних країн.

Міжнародна співпраця органів і установ ДПтС України має здійснюватися на принципах законності, поваги та дотримання прав і свобод людини та громадянина, гуманізму, відкритості для демократичного цивільного контролю.

Обмін досвідом між персоналом органів і установ ДПтС України та органами державної влади зарубіжних країн, іншими інституціями, до компетенції або сфери інтересів яких належать питання державного управління у галузі виконання кримінальних покарань, повинен реалізуватися на принципах компетентності, прозорості, комплексності і системності.

Реалізація міжнародної співпраці ДПтС України в рамках цих засад міжнародної діяльності здійснюється відповідно до національного законодавства, міжнародного права, а також без шкоди для виконання інших зобов’язань, визначених іншими міжнародними договорами, учасниками яких є Україна.

Міжнародне співробітництво здійснюється на рівні центральних, територіальних органів управління, уповноважених на реалізацію державної політики у сфері виконання кримінальних покарань, а також безпосередньо між співпрацюючими установами.

Учасники міжнародної співпраці можуть укладати окремі договори міжвідомчого характеру, необхідні для здійснення окремих видів діяльності, що пов’язана з реалізацією Засад міжнародної діяльності ДПтС України, у порядку, передбаченому національним законодавством.

Ефективність міжнародної співпраці органів і установ ДПтС України може визначатися шляхом порівняння фактичного стану справ щодо дотримання прав людини і громадянина під час виконання кримінальних покарань до тих прав, що визначені міжнародними документами Ради Європи, Організації Об’єднаних Націй та інших загальновизнаних норм і стандартів у галузі кримінально-виконавчих правовідносин.

Наскрізними темами міжнародної співпраці органів і установ ДПтС України можуть бути такі, що охоплюють питання ґендерної рівності, розвитку громадянського суспільства та використання можливостей організаційно-правового характеру від процесу децентралізації влади й участі місцевих громад в управлінні державними справами. Міжнародні проекти, які містять заходи із ознаками наскрізних тем, є пріоритетними при здійсненні міжнародної співпраці органів і установ ДПтС України.

Міжнародна діяльність органів і установ ДПтС України охоплює всі напрями її діяльності та спрямована на виконання завдання щодо здійснення єдиної державної політики у сфері виконання кримінальних покарань.

Реалізація міжнародної діяльності ДПтС України відбуватиметься відповідно до етапів, передбачених програмними документами розвитку і модернізації органів і установ ДПтС України на певний період.

Напрями міжнародної співпраці

Міжнародна співпраця органів і установ ДПтС України здійснюється в таких напрямах:

- вдосконалення системи управління органами і установами ДПтС України;

- виконання вимог Факультативного протоколу до Конвенції проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження та покарання, забезпечення функціонування національних і міжвідомчих превентивних механізмів із захисту прав людини;

- сприяння діяльності пробації в Україні та реалізація міжнародних заходів у цій сфері для підвищення ефективності виконання пов’язаних з пробацією завдань;

- забезпечення відкритості діяльності органів і установ ДПтС України для демократичного цивільного контролю;

- удосконалення механізму правового регулювання діяльності органів і установ ДПтС України шляхом імплементації міжнародних актів у національне законодавство, зокрема актів законодавства Європейського Союзу в галузі кримінально-виконавчих правовідносин;

- вдосконалення системи підготовки персоналу органів і установ ДПтС України та підвищення рівня його соціального захисту;

- розвиток матеріально-технічної бази установ виконання покарань та слідчих ізоляторів у рамках міжнародних проектів;

- інших напрямах, що схвалюються керівництвом ДПтС України або передбачаються програмними документами розвитку та модернізації органів і установ ДПтС України на певний період.

Форми міжнародної співпраці

Міжнародна співпраця органів і установ ДПтС України здійснюється у таких формах:

- організація і проведення семінарів та робочих зустрічей з метою представлення набутого досвіду;

- навчальні візити, що дають змогу вирішити практичні питання, пов’язані із діяльністю та впровадженням набутого досвіду;

- стажування персоналу ДПтС України в органах державної влади та інших інституціях зарубіжних країн;

- проведення спільних досліджень у сфері державної політики з питань виконання покарань;

- сприяння роботі зарубіжних експертів як радників щодо розроблення законодавчих актів або впровадження набутого досвіду;

- обмін інформацією, документацією та відповідними матеріалами в рамках чинного законодавства зарубіжних країн, а також підготовка публікацій за напрямами співробітництва, визначеними у Засадах міжнародної діяльності ДПтС України;

- інших формах співробітництва за узгодженням із носіями прав і обов’язків національного та міжнародного права.

Пріоритетні заходи органів і установ ДПтС України в рамках міжнародної діяльності

Функціонування ДПтС України в частині питань міжнародної співпраці має базуватися на додержанні положень Конституції і законів України, засад міжнародного права і європейської етики, відкритості для взаємодії з міжнародними інститутами громадянського суспільства.

Продовження роботи з попередження неналежного поводження з особами, взятими під варту, та які відбувають покарання в установах виконання покарань, подальше вдосконалення процедури розслідування скарг на таке поводження повинно здійснюватися з урахуванням міжнародних правових інструментів з цього питання.

Продовження роботи з розроблення нових моделей установ виконання покарань для засуджених до арешту, обмеження волі, жінок та неповнолітніх з урахуванням досвіду зарубіжних країн у цій галузі, прогресивної системи відбування покарання особами, засудженими до довічного позбавлення волі.

Продовження роботи з вивчення досвіду роботи з неповнолітніми, які перебувають у конфлікті із законом. Світові надбання профілактики правопорушень серед цієї категорії засуджених мають сприяти комплексній розбудові організаційно-правових інститутів імплементації ювенальної юстиції в Україні.

Продовження залучення міжнародних донорів, що працюють у галузі забезпечення адекватною медичною допомогою засуджених і осіб, взятих під варту, є важливим компонентом міжнародної співпраці органів і установ ДПтС України.

Удосконалення дослідницької роботи персоналу органів і установ ДПтС України в галузі кримінально-виконавчої справи за участі навчальних закладів зарубіжних країн, що опікуються пенітенціарною проблематикою. Потребує подальшого удосконалення правовий і соціальний захист персоналу органів і установ ДПтС України, що має відповідати нормам та стандартам, що визначені Мінімальними стандартними правилами поводження з в’язнями (ООН, 1955 р.) та Європейськими пенітенціарними правилами (2006 р.).

Організаційно-правові перетворення діяльності кримінально-виконавчої інспекції мають відбуватися за зразком служб пробації, які існують у багатьох європейських країнах. Такий процес обумовлений прийнятим у лютому 2015 року Закону України "Про пробацію". Пробація є важливим кроком до гуманізації державної політики стосовно своїх громадян через зміцнення безпеки громад на місцях, кроком для створення передумов зниження рівня рецидиву правопорушень у перспективі. Важливою складовою у цій роботі повинно бути залучення місцевої громади до процесу роботи з правопорушниками. Роль пробації у подальшому зростатиме та буде потребувати впровадження в її діяльність сучасних, визнаних та науково обґрунтованих форм і методів роботи. Актуальним є вивчення сфери юстиції зарубіжних країн, де пріоритет віддається альтернативним санкціям, що дозволяє зменшити чисельність тюремного населення та уникнути негативного впливу позбавлення волі на особистість засудженого.

Продовження залучення інструментів зовнішньої допомоги Європейської Комісії мають створити підґрунтя для наближення організаційно-правових засад діяльності органів і установ ДПтС України до стандартів країн Європейського Союзу.

Поновлення співпраці з Радою Європи повинно сприяти налагодженню подальшого тісного співробітництва із країнами-членами Ради Європи в галузі пенітенціарної справи, обміну досвідом із пенітенціарними відомствами зарубіжних країн.

Співробітництво із країнами північно-східного і південного регіону має враховувати досвід минулих поколінь з огляду на історичні аспекти розвитку та з урахуванням національних конституційних інтересів держав на паритетних засадах.

Фінансове забезпечення

Фінансування заходів, пов'язаних з реалізацією міжнародної діяльності кримінально-виконавчої служби, здійснюватиметься в межах бюджетних призначень, виходячи із наявних фінансових ресурсів, за рахунок коштів міжнародної технічної допомоги, фондів та інших джерел не заборонених законодавством.

Очікувані результати

Реалізація положень засад міжнародної діяльності ДПтС України служби має сприяти ефективній реалізації державної політики у сфері виконання кримінальних покарань; створенню цивілізованої системи органів і установ ДПтС України, яка б відповідала європейським нормам та стандартам, насамперед у сфері додержання прав і свобод людини та громадянина; створенню пробації; комплектуванню органів і установ ДПтС України кваліфікованим персоналом, підняттю престижу його служби; ефективній ресоціалізації засуджених, зменшення рецидиву і кількості злочинів та інших правопорушень; модернізації взаємодії органів і установ ДПтС України з міжнародними організаціями та фондами, пенітенціарними відомствами, неурядовими інституціями зарубіжних країн; зміцненню міжнародного іміджу ДПтС України.

Організація міжнародної співпраці органів і установ ДПтС України в рамках цих засад міжнародної діяльності сприятиме утвердженню європейських та міжнародних загальновизнаних стандартів щодо дотримання прав і свобод людини та громадянина в діяльності органів і установ ДПтС України.

В.І. Клиша
Начальник управління міжнародної діяльності
та взаємодії із засобами масової інформації

версія для друку
Заступник міністра
Чернишов
Денис Вікторович
Розширений пошук »