24 лютого 2020
ДЕРЖАВНА КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧА
СЛУЖБА УКРАЇНИ
04050, м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 81
Телефон «гарячої лінії» 364-23-93
09.02.2012
status

ЗАРЕЄСТРОВАНО

Міністерством юстиції України
Наказ від " 26 " листопада 2008 року
№ 2031/5
Свідоцтво № 2997

Зміни зареєстровані Державною реєстраційною службою України
Наказ від 04.01.2012 № 14
Директор Департаменту легалізації об'єднань громадян, державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств
О.М. Семьоркіна

ЗАТВЕРДЖЕНО

Установча конференція Всеукраїнської громадської організації „Асоціація
ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби України"
"26" червня 2007 року
Протокол № 1

Доповнення затверджені конференцією Всеукраїнської громадської організації «Асоціація ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби України»
«23» листопада 2010 року
Протокол № 2

С Т А Т У Т
ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ
ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

"АСОЦІАЦІЯ ВЕТЕРАНІВ ДЕРЖАВНОЇ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ"

м. Київ - 2008 р.

1. Загальні положення

1.1. Всеукраїнська громадська організація "Асоціація ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби України" (далі - Асоціація) є всеукраїнською громадською організацією, створеною ветеранами та пенсіонерами Державної кримінально-виконавчої служби України з метою захисту своїх соціальних та інших інтересів.
Асоціація створена та діє на основі інтересів для реалізації мети та завдань, передбачених цим статутом, принципах демократії, законності, самоуправління, гласності.
1.2. Асоціація здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, Закону України "Про об'єднання громадян", інших законодавчих та нормативно-правових актів України і норм міжнародного права та цього Статуту.
1.3. Асоціація проводить свою діяльність у тісній взаємодії з Державним департаментом України з питань виконання покарань (далі - Департамент), його структурними підрозділами, територіальними органами управління, установами та навчальними закладами кримінально-виконавчої служби з питаньполіпшення їх діяльності.
1.4. Діяльність Асоціації спрямована на захист законних прав та інтересів ветеранів війни, учасників бойових дій, інвалідів війни, учасників війни та ветеранів органів, установ виконання покарань, навчальних закладів та пенсіонерів (далі - ветерани) Державної кримінально-виконавчої служби України.
1.5. Асоціація бере участь у суспільно-політичному житті держави, постійно співпрацює з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, Організацією ветеранів України, профспілковими та оздоровчими організаціями, а також з іншими громадськими організаціями, фондами, юридичними та фізичними особами, головними напрямками діяльності яких є сприяння економічному і духовному ставленню України, миру і згоді в суспільстві, та вирішенню завдань Асоціації.
1.6. Асоціація може об'єднуватися у спілки, товариства та інші об'єднання, що створюються на добровільній основі та сприяють виконанню статутних завдань.

2. Юридичний статус Асоціації

2.1. Асоціація набуває статус юридичної особи з моменту реєстрації в установленому законодавством порядку, веде самостійний баланс, має рахунки в установах банків, круглу печатку, штампи і бланки із своїми найменуваннями та символікою, зразки якої затверджуються Президією Асоціації. Символіка реєструється в установленому законом порядку.
2.2. Асоціація має відокремлене майно, може від свого імені укладати договори, набувати майнових та немайнових прав і нести відповідні обов'язки, захищати свої законні інтереси й інтереси членів Асоціації у державних органах влади, органах місцевого самоврядування, інших установах і організаціях, бути позивачем і відповідачем у судах, у третейському та господарських судах.
2.3. Діяльність Асоціації поширюється на всю територію всієї України та має всеукраїнський статус.
2.4. Повна назва Асоціації українською - Всеукраїнська громадська організація "Асоціація ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби України".
Скорочена назва Асоціації українською - ВГО "АВ Державної кримінально-виконавчої служби України".
2.5. Місцезнаходження Асоціації:
Україна, 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 81.

3. Мета діяльності Асоціації

3.1. Основною метою діяльності Асоціації є сприяння забезпеченню соціальної справедливості, пріоритету загальнолюдських цінностей, всебічний захист законних прав, соціальних, економічних, вікових та інших інтересів членів Асоціації.

4. Завдання Асоціації

4.1. Для досягнення основної мети на Асоціацію, в межах, що не суперечать чинному законодавству, покладені наступні завдання:
1) сприяння поліпшенню соціального захисту ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби України, сприяння у забезпеченні виховного впливу на молодих працівників органів і установ кримінально-виконавчої служби, формуванню у них професійних та моральних якостей, відповідального ставлення до службової діяльності;
2) сприяння в організації та здійсненні в межах, що не суперечать законодавству, заходів щодо підтримки ветеранів органів, установ і навчальних закладів Державної кримінально-виконавчої служби України, сприяння забезпеченню соціального та правового їх захисту, допомога, в межах можливого, в покращенні їх житлових умов, медичного, соціально-побутового та іншого обслуговування;
3) сприяння організації та здійсненню в межах, що не суперечать законодавству, заходів щодо підтримки працівників органів і установ кримінально-виконавчої служби, які постраждали при виконанні службових обов'язків;
4) ініціювання та безпосередня участь у розробці проектів законів та інших нормативно-правових актів щодо вирішення нагальних проблем, у тому числі вдосконалення соціального і правового захисту особового складу та працівників органі та установ кримінально-виконавчої служби, пенсійного й іншого забезпечення ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби України, а також сприяння у вирішенні їх проблем органами державної влади та органами місцевого самоврядування;
5) сприяння щодо залучення ветеранів-членів Асоціації до посильної трудової, виробничої та громадської діяльності;
6) сприяння організації та здійсненню заходів з професійного розвитку молодих спеціалістів органів і установ кримінально-виконавчої служби, залученню ветеранів до участі в патріотичному вихованні молоді, підтриманню її морального стану, веденню здорового способу життя, профілактики правопорушень тощо;
7) сприяння та участь в проведенні спільно з керівниками Департаменту, його територіальних органів управління, підпорядкованих їм органів, установ і навчальних закладів урочистих заходів з нагоди державних свят, визначних подій та ювілейних дат за участю ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби України;
8) сприяння в організації та здійсненні заходів щодо вивчення історії створення та функціонування органів та установ кримінально-виконавчої служби;
9) сприяння розвитку історичної та музейної справи у сфері діяльності органів та установ кримінально-виконавчої служби;
10) сприяння формуванню і вираженню волі її членів щодо побудови правової держави та демократичного суспільства, забезпеченню соціальної справедливості, пріоритету загальнолюдських цінностей, задоволення та захист законних прав, соціальних, економічних, творчих, інтелектуальних, національно-культурних, вікових та інших інтересів своїх членів.

5. Повноваження та функції Асоціації

5.1. Відповідно до цього статуту Асоціація у встановленому чинним законодавством порядку здійснює:
1) представлення і захист своїх прав та інтересів, відстоювання прав та інтересів членів Асоціації у органах державної влади, органах місцевого самоврядування та інших організаціях і установах держави. Здійснення інших повноважень відповідно до чинного законодавства України стосовно ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби України;
2) консолідацію зусиль з міжнародними і вітчизняними громадськими організаціями з метою сприяння у розробці та здійсненні заходів щодо поліпшення діяльності органів і установ кримінально-виконавчої служби, відродженню і поширенню заходів української культури у сфері виконання кримінальних покарань;
3) організацію та проведення заходів зі збору, аналізу, систематизації, пропаганди та розповсюдження інформації щодо діяльності Асоціації (її ідеї, цілей тощо), а також популяризації свого іміджу, символіки тощо.
4) створення разом з іншими організаціями благодійних організацій;
5) пошук фінансових, матеріальних, інтелектуальних ресурсів для підтримки в установленому порядку ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби України;
6) взаємодію з іншими громадськими організаціями у розробленні та здійсненні заходів щодо надання матеріальної допомоги ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби України, які її потребують.
5.2. Для забезпечення своєї діяльності Асоціація, відповідно до чинного законодавства України, може створювати установи та організації, засновувати підприємства.
5.3. Асоціація для досягнення мети своєї статутної діяльності в установленому порядку користується правом:
1) створювати на території України територіальні та первинні осередки;
2) вносити відповідні пропозиції до центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, інших установ і організацій, отримувати від них необхідну інформацію для здійснення заходів з питань своєї мети і завдань;
3) засновувати засоби масової інформації, розповсюджувати інформацію про власну діяльність Асоціації, пропагувати її мету та ідеї, проводити масові заходи (збори, мітинги, демонстрації тощо);
4) виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнових та немайнових прав;
5) захищати законні інтереси Асоціації та інтереси своїх членів у центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, інших установ і організацій;
6) ідейно, організаційно і матеріально підтримувати інші об'єднання громадян, надавати допомогу в їх створенні.

6. Члени Асоціації, їх права та обов'язки

6.1. Асоціація будується на принципах індивідуального та колективного її членства.
6.2. Прийняття у члени Асоціації здійснюється в індивідуальному порядку за умови визнання цілей, мети і завдань діяльності Асоціації, сприяння її діяльності, сплати вступних і членських внесків та інших положень установчих документів Асоціації.
6.3. Прийом у члени Асоціації здійснюється за рішенням її місцевого осередку на підставі письмової заяви і анкети вступаючого з послідуючим внесенням у реєстраційну книгу членів Асоціації.
6.4. Індивідуальними членами Асоціації можуть бути ветерани та пенсіонери Державної кримінально-виконавчої служби України, які визнають цей Статут, виконують обов'язки членів Асоціації і беруть безпосередню участь у її роботі.
В окремих випадках, за рішенням первинного місцевого осередку, до членів Асоціації можуть бути прийняті й інші особи з дотриманням вимог Закону України "Про об'єднання громадян".
Не можуть бути членами Асоціації особи, засуджені за кримінальні злочини,
а також особи, що вчинили провини, які плямують звання громадянина України.
6.5. Колективними членами Асоціації можуть бути колективи підприємств, установ, організацій, які уповноважені за рішенням своїх колективів та згодою первинних місцевих осередків Асоціації брати участь у діяльності в усіх заходах, що здійснюється Асоціацією, відповідно до вимог цього Статуту безпосередньо через уповноважених своїх представників.
6.6. Положення про порядок прийняття до членів Асоціації, форма заяви, анкета та картка обліку вступаючого до Асоціації розробляються та затверджуються Президією Асоціації.
Членам Асоціації видається, на підтвердження їх членства, посвідчення, форма якого розробляється і затверджується Президією Асоціації.
6.7. Індивідуальні та колективні члени Асоціації сплачують вступні та членські внески. Розміри вступних та членських внесків індивідуальних та колективних членів Асоціації відображаються у спеціальному Положенні, яке затверджується Президією Асоціації. Отримані кошти використовуються в інтересах відповідного місцевого осередку Асоціації.
У разі припинення членства в Асоціації членські та інші внески не повертаються, якщо Президія Асоціації не приймає інше рішення.
6.8. Члени Асоціації мають право:
1) обирати та бути обраними до складу статутних органів Асоціації;
2) брати участь у вирішенні питань, що розглядаються на засіданнях органів Асоціації, до складу яких вони обрані;
3) представляти інтереси територіальних та первинних місцевих осередків на правах делегата на Конференції Асоціації;
4) вносити пропозиції до статутних органів Асоціації всіх рівнів та відстоювати свою точку зору до прийняття більшістю відповідного рішення;
5) брати участь у конференціях, зібраннях та засіданнях органів Асоціації, коли розглядається їхня справа;
6) отримувати інформацію про діяльність Асоціації, про використання коштів і майна Асоціації;
7) користуватися послугами та пільгами, які може надати Асоціація, а також на захист Асоціацією свого соціального стану;
8) звертатись до керівних органів Асоціації для отримання допомоги;
9) брати участь в усіх масових заходах, які проводяться Асоціацією;
10) вільно вступати до Асоціації і вибувати з неї за власною письмовою заявою.
6.9. Члени Асоціації зобов'язані:
1) сприяти виконанню мети і завдань Асоціації;
2) дотримуватись положень Статуту та інших документів Асоціації, виконувати рішення її керівних статутних органів і взятих на себе зобов'язань;
3) брати участь у діяльності Асоціації;
4) всебічно сприяти авторитету органів і установ кримінально-виконавчої служби та статутних органів Асоціації;
5) зміцнювати матеріальну основу Асоціації і матеріально її підтримувати.
6.10. За належне виконання своїх зобов'язань члену Асоціації за рішенням відповідних статутних органів Асоціації оголошується усна подяка, вручається Грамота або письмова Подяка Асоціації та використовуються інші заохочення відповідно до положення, затвердженого Президією Асоціації.
6.11. За значний внесок у діяльність Асоціації ветерани та пенсіонери, громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства можуть бути обрані за рішенням Президії Асоціації її Почесними членами. Вони відзначаються Почесними відзнаками, викладеними у Положенні про Почесні відзнаки Асоціації, яке розробляється та затверджується Президією Асоціації. Засновники Асоціації є її Почесними членами.
6.12. Членство в Асоціації несумісне з діями, спрямованими на підрив авторитету, територіальної цілісності та національної безпеки України, порушеннями прав людини, пропаганди війни, насильства, етнічної, расової чи релігійної ворожнечі.
6.13. За не виконання статутних положень до члена Асоціації застосовуються відповідні громадські стягнення: попередження та виключення з членів Асоціації. Рішення про громадське стягнення приймається простою більшістю голосів присутніх на засіданнях органу, який прийняв рішення про прийняття до Асоціації.
6.14. Порядок припинення членства в Асоціації:
1) вихід із членів Асоціації здійснюється на підставі письмової заяви члена Асоціації (індивідуального чи колективного) на ім'я голови первинного місцевого осередку Асоціації. У заяві про вихід з членів Асоціації повинна бути вказана причина;
2) член Асоціації може бути виключений з числа членів Асоціації, якщо він не виконує обов'язків члена Асоціації, своїми діями або бездіяльністю завдає шкоди репутації Асоціації та її фінансовому стану.
Рішення про виключення приймається Радою первинного місцевого осередку Асоціації або вищестоящим статутним органом Асоціації.
За виключеним із членів Асоціації зберігається право у місячний термін звернутися з апеляцією до статутного органу Асоціації вищого рівня. Апеляція до Конференції подається після розгляду її Президією Асоціації;
3) Президія Асоціації, Ради територіальних і первинних місцевих осередків Асоціації припиняють членство в Асоціації колективних членів, які не керуються у своїй діяльності Статутом, прийнятим Конференцією Асоціації і які не виконують взятих на себе зобов'язань;
4) особи, які вибули з Асоціації, можуть бути знову поновлені в ній на загальних підставах згідно з п.п. 6.2 - 6.5 цього Статуту;
5) належність члена Асоціації до того чи іншого первинного місцевого осередку Асоціації визначається місцем його постійного проживання або територіальною направленістю його ділових чи інших інтересів.

7. Організаційна структура Асоціації

7.1. Організаційно Асоціація будується за територіальним принципом відповідно до адміністративно-територіального устрою України і складається з Київського міського первинного осередку та територіальних (обласних) місцевих осередків, які в свою чергу складаються з первинних місцевих осередків Асоціації.
Територіальні та первинні місцеві осередки Асоціації, у своїй діяльності керуються цим статутом та своїми положеннями, затвердженими їхніми вищими керівними органами та Президією Асоціації.
Територіальні та первинні місцеві осередки Асоціації, у разі погодження Президією Асоціації, набувають статусу юридичної особи після їх державної реєстрації у встановленому законом порядку.

7.2. Статутними органами Асоціацією є:

Конференція Асоціації;
Рада Асоціації;
Президія Асоціації;
Ревізійна комісія Асоціації;
7.2.1. Вищим керівним органом Асоціації є Конференція членів Асоціації (далі - Конференція) , яка збирається не рідше одного разу на чотири роки. За надзвичайних обставин або на вимогу не менше 1/3 територіальних місцевих осередків Асоціації Рада Асоціації скликає позачергову Конференцію Асоціації.
7.2.2. Делегати на Конференцію Асоціації обираються Конференціями територіальних місцевих осередків та Київського міського первинного осередку Асоціації на підставі затвердженої Радою Асоціації норми представництва.
Порядок скликання Конференції та норми представництва від колективних членів Асоціації з правом вирішального голосу визначається Радою Асоціації.
Конференція вважається правомочною, якщо в її роботі беруть участь не менше 2/3 обраних делегатів.
7.2.3. Рішення Конференції Асоціації з питань затвердження Статуту Асоціації, внесення змін і доповнень до нього, припинення діяльності Асоціації приймається, якщо за них проголосували не менше 3/4 зареєстрованих делегатів. Форма голосування визначається делегатами Конференції Асоціації. Рішення з інших питань приймається прямою більшістю.
Зміни до статутних документів Асоціації реєструються Міністерством юстиції України у встановленому Законом порядку.
7.2.4. Роботою Конференції Асоціації керує Голова Асоціації. Про час, місце скликання та питання порядку денного, що будуть розглядатися на Конференції Асоціації, територіальні місцеві осередки Асоціації повідомляються не пізніше одного місяця до дати проведення Конференції Асоціації, а в разі скликання позачергової Конференції Асоціації не пізніше 10 (десяти) днів.
7.2.5. Конференція Асоціації скликається для обговорення та прийняття рішень з наступних питань:
1) затвердження Статуту Асоціації, внесення доповнень та змін до нього; 2) затвердження організаційної структури Асоціації та визначення основних напрямків діяльності Асоціації;
3) обрання на чотири роки Голови Асоціації, який є одночасно Головою Ради Асоціації та Президії Асоціації,
4) обрання членів Ради Асоціації та Ревізійної комісії Асоціації з терміном їх повноважень чотири роки та визначає їх кількісний склад;
5) заслуховування і затвердження звітів Голови Асоціації, Ради Асоціації та Ревізійної комісії Асоціації за період між Конференціями;
6) щодо припинення діяльності Асоціації;
7) створення у разі ліквідації Асоціації ліквідаційної комісії та затвердження ліквідаційного балансу;
8) реалізація прав власності на майно та кошти Асоціації;
9) прийняття рішення з будь-яких інших питань діяльності Асоціації.
7.2.6. Рада Асоціації є керівним органом Асоціації у період між Конференціями Асоціації і обирається Конференцією Асоціації із авторитетних та активних членів Асоціації терміном на чотири роки. Чисельний склад Ради Асоціації визначає Конференція Асоціації. Раду Асоціації очолює Голова Асоціації, який обирається Конференцією Асоціації терміном на чотири роки. Свою практичну діяльність Рада Асоціації здійснює на підставі цього Статуту.
У період між Конференціями Асоціації Рада Асоціації в разі потреби у межах, визначених Конференцією Асоціації, може кооптувати до свого складу авторитетних членів Асоціації, а також виводити із складу Ради Асоціації тих її членів, що не беруть участь в роботі, або втратили зв'язок з Асоціацією.
7.2.7. Засідання Ради Асоціації скликає Голова Асоціації, або за його дорученням, виконуючий його обов'язки не рідше одного разу на рік і є правомочними, якщо в їхній роботі беруть участь не менше 2/3 її складу. Засідання Ради Асоціації може також бути скликаним на вимогу не менше, як половини її членів.
Рішення Ради Асоціації приймаються простою більшістю голосів присутніх членів Ради Асоціації і є обов'язковим до виконання.

7.3. Рада Асоціації:

1) організовує виконання Асоціацією рішень Конференції Асоціації;
2) координує та спрямовує роботу місцевих осередків Асоціації;
3) визначає основні напрямки діяльності Асоціації на поточний період, затверджує її перспективні плани;
4) розглядає звіти та проекти програм Асоціації;
5) визначає порядок обліку членів Асоціації;
6) обирає із свого складу Президію Асоціації, першого заступника і заступників Голови Асоціації, відповідального секретаря Ради Асоціації;
7) затверджує, за поданням Голови Асоціації, розподіл обов'язків між заступниками Голови Асоціації;
8) заслуховує звіт Президії Асоціації, територіальних місцевих осередків Асоціації;
9) приймає рішення про скликання Конференції Асоціації, затверджує норми представництва на них територіальних місцевих осередків та Київського міського первинного осередку Асоціації;
10) створює комітети і комісії за напрямками діяльності Асоціації та секції за категоріями ветеранів Асоціації, затверджує положення про них;
11) підтримує ділові стосунки з Організацією ветеранів України у вирішенні питань соціального захисту всіх категорій ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби України, надання їм благодійної допомоги;
12) здійснює контроль за виконанням Статуту Асоціації індивідуальними та колективними членами Асоціації;
13) захищає законні інтереси Асоціації та її членів у державних органах влади, органах місцевого самоврядування та громадських організаціях із питань покращання матеріально-побутових умов ветеранів Асоціації;
14) забезпечує управління поточною діяльністю Асоціації через Президію Асоціації;
15) для організації виконання рішень Ради Асоціації, координації та контролю за роботою територіальних місцевих осередків Асоціації створює Виконавчу службу із штатних працівників та працівників на громадських засадах, затверджує Положення про Виконавчу службу Асоціації та посадові обов'язки її керівника, який безпосередньо підпорядковується Голові Асоціації та першому заступнику Голови Асоціації;
16) здійснює інші повноваження, крім тих, що належать до виключної компетенції Конференції Асоціації.
7.3.1. Постійно діючим керівним статутним органом управління Асоціації є Президія Асоціації, яка обирається Радою Асоціації терміном на чотири роки.
До складу Президії Асоціації входять Голова Асоціації , який очолює Президію Асоціації, перший заступник та заступники Голови Асоціації, а також інші члени Ради Асоціації. На свої засідання Президія Асоціації збирається у міру потреби, але не рідше одного разу на квартал.
7.3.2. Основною формою роботи Президії Асоціації є її засідання. Засідання Президії Асоціації проводить Голова Асоціації або за його дорученням перший заступник чи один із заступників. Засідання є правомочним, якщо на них присутні не менше 2/3 її складу.
7.3.3. Рішення Президії Асоціації приймаються відкритим голосуванням простою більшістю присутніх на її засіданнях членів Президії Асоціації. За рівною кількістю голосів голос Голови Асоціації є вирішальним. Рішення Президії Асоціації підписує Голова Асоціації.

7.4. Президія Асоціації:

1) організовує виконання рішень Конференції та Ради Асоціації;
2) координує та спрямовує діяльність територіальних ветеранських організацій Асоціації, надає їм організаційно-методичну допомогу;
3) організовує участь членів Асоціації у виборах керівних органів Асоціації, її територіальних та місцевих ветеранських організацій;
4) організовує підготовку й проведення засідань Ради Асоціації та Конференцій Асоціації;
5) затверджує голів територіальних місцевих осередків Асоціації;
6) заслуховує звіти керівників територіальних місцевих осередків Асоціації;
7) скасовує або зупиняє виконання рішень статутних органів територіальних місцевих осередків Асоціації і пропонує відкликання їх керівників у разі порушення ними чинного законодавства України, Статуту Асоціації, невиконання рішень керівних статутних органів Асоціації і власних рішень;
8) розглядає заяви, скарги та апеляції членів первинних і територіальних місцевих осередків Асоціації;
9) розглядає і затверджує бюджет і кошторис витрат Асоціації та здійснює фінансове і господарське управління майном та коштами Асоціації;
10) приймає рішення про заснування засобів масової інформації Асоціації, за поданням Голови Асоціації затверджує і звільняє з посад її керівників;
11) розпоряджається коштами і майном Асоціації на підставі рішення Конференції Асоціації й надає право підпису фінансових документів Голові Асоціації;
12) підтримує ділові, дружні стосунки з ветеранськими організаціями інших держав, забезпечує обмін досвідом ветеранської роботи Асоціації з ними;
13) здійснює контроль за виконанням індивідуальними та колективними членами Асоціації Статуту Асоціації, приймає рішення щодо прийому або виключення із членів Асоціації її колективних членів;
14) приймає рішення щодо захисту законних інтересів Асоціації та її членів у державних органах влади, органах місцевого самоврядування, в об'єднаннях громадян з питань покращання соціально-побутових умов ветеранів - членів Асоціації.
15) визначає штатний розпис працівників Асоціації та її місцевих осередків;
16) приймає рішення про створення госпрозрахункових підприємств, установ і організацій зі статусом юридичної особи, затверджує їх статути та положення;
17) приймає рішення про заохочення членів Асоціації коштами, цінними подарунками, грамотами, відзнаками та іншими винагородам, в межах, що не суперечать законодавству;
18) затверджує символіку Асоціації, зразки документів, печатки, штампи, почесні грамоти та інші відзнаки Асоціації;
19) забезпечує підготовку пропозицій про подання до нагородження державними та відомчими нагородами Асоціації;
20) розглядає та вирішує питання організаційної, виховної й благодійної роботи та координує діяльність Рад територіальних місцевих осередків Асоціації;
21) спрямовує зусилля Рад територіальних місцевих осередків Асоціації на залучення ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби України до участі у громадській та виховні роботі, а також у здійсненні допомоги особам звільненим зі служби в адаптації до цивільних умов;
22) узагальнює і розповсюджує позитивний досвід територіальних і первинних місцевих осередків Асоціації, окремих членів Асоціації, організує систематичне навчання ветеранського активу Асоціації.
23) сприяє вихованню молодого покоління, формуванню високих професійних та моральних якостей, відповідального ставлення до службової діяльності;
24) співпрацює з керівництвом Департаменту щодо поліпшення медичної допомоги, забезпечення медичними препаратами членів Асоціації, а також надання їм в межах, що не суперечить чинному законодавству, матеріального та морального заохочення за активну участь у громадському житті.
25) бере участь у розробці та сприяє організації ритуальних заходів при похованні ветеранів - членів Асоціації, працівників органів іустанов Державної кримінально-виконавчої служби України;
26) бере участь у розробці та організації урочистих проводів працівників органів і установ Державної кримінально-виконавчої служби України на пенсію з врученням відповідного нагрудного знаку та посвідчення;
27) бере участь у проведенні роботи з вивчення історії розвитку та функціонування кримінально-виконавчої служби, її органів і установ, а також подальшого функціонування музейної справи Державної кримінально-виконавчої служби України;
28) бере участь шляхом залучення ветеранів - членів Асоціації у проведенні занять з особовим складом органів і установ Державної кримінально-виконавчої служби України з історією їх розвитку та традицій;
29) спільно з керівництвом Департаменту проводить наради, на яких розглядається робота з молодими працівниками, визначає роль і місце у ній ветеранів - членів Асоціації і шляхи її покращання;
30) здійснює інші повноваження, крім тих, що належать до компетенції Конференції Асоціації та Ради Асоціації.

7.5. Виконавча служба Асоціації:

1) створюється для організаційного забезпечення діяльності Асоціації;
2) очолює Виконавчу службу Асоціації її керівник. Керівника цієї служби призначає і звільняє з посади Голова Асоціації;
3) регламентація повноважень та діяльність Виконавчої служби Асоціації регулюється Положенням про неї, яке затверджує Президія Асоціації;
4) на штатних працівників апарату Виконавчої служби Асоціації поширюється законодавство України про працю, соціальне забезпечення і соціальне страхування.
7.5.1. Виконавча служба Асоціації є виконавчо-адміністративним органом, який організовує безпосередню діяльність Асоціації, спрямовану на виконання статутних вимог, рішень Конференції Асоціації, Ради Асоціації, її Президії та Голови Асоціації.
7.6. Громадський актив Асоціації:
1) з метою надання допомоги і сприяння керівництву Асоціації у визначені приоритетних напрямків діяльності Асоціації та вирішення її статутних завдань при Раді Асоціації створюється Громадський актив Асоціації, склад якої формується з числа найбільш відомих, авторитетних, шановних і заслужених ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби України, а також з керівників благодійних і меценатських організацій, спілок, фондів інших установ і організацій, якісвоєю діяльністю активно сприяють виконанню статутних завдань Асоціації;
2) в міру необхідності при Громадському активі Асоціації згідно з рішенням Президії Асоціації можуть створюватися відділення, центри, сектори;
3) члени Громадського активу Асоціації здійснюють свою діяльність на громадських засадах, координуючи її з Головою Асоціації, керівником Виконавчої служби Асоціації та Президією Асоціації;
4) персональний склад Громадського активу Асоціації затверджується Президією Асоціації за поданням Голови Асоціації. Очолює Громадський актив Асоціації її Голова;
5) Громадський актив Асоціації збирається в міру необхідності за рішенням більшості її членів або Голови чи Президії Асоціації;
6) регламентація повноважень, формування та діяльність Громадського активу Асоціації регулюється спеціальним Положенням про нього, яке затверджує Президія Асоціації.

7.7. Голова Асоціації:

1) обирається Конференцією Асоціації на термін чотири роки;
2) відкриває, веде і закриває Конференцію Асоціації;
3) вносить на розгляд Конференції Асоціації пропозиції щодо кількості та персонального складу Ради Асоціації;
4) організовує і спрямовує роботу Ради Асоціації та її Президії, скликає й веде їх засідання;
5) вносить на розгляд Ради Асоціації кандидатури першого заступника Голови та заступників Голови Асоціації й членів Президії Асоціації та після їх затвердження розподіляє обов'язки між ними за основними напрямками роботи Асоціації;
6) відповідає за роботу Ради Асоціації, її Президії та основного центрального друкованого органу Асоціації;
7) без доручення представляє Асоціацію у відносинах з органами державної влади і місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами усіх форм власності, об'єднаннями громадян, громадськими організаціями України та інших держав, міжнародними громадськими організаціями;
8) підписує рішення Конференції Асоціації, Ради Асоціації та її Президії, інші документи (накази, розпорядження), які є обов'язковими для виконання всіма членами та співробітниками Асоціації;
9) за поданням керівника Виконавчої служби Асоціації затверджує штатний розпис, функціональні обов'язки, посадові інструкції Виконавчої служби і дає згоду на прийняття та звільнення з роботи працівників штатного апарату Виконавчої служби Асоціації;
10) контролює роботу Виконавчої служби Асоціації, призначає та звільняє з посади керівника Виконавчої служби Асоціації, його заступника і контролює їх діяльність, дає дозвіл керівнику цієї служби на підписання угод;
11) заслуховує та затверджує річні звіти Виконавчої служби Асоціацій;
12) здійснює загальне керівництво Асоціацією, від імені Асоціації підписує господарські договори та фінансові документи, здійснює розпорядчі функції щодо коштів та майна Асоціації в межах повноважень, наданих Конференцією;
13) затверджує Статути та Положення створюваних підприємств, установ та організацій Асоціації відповідно до чинного законодавства України;
14) затверджує кошторис видатків Асоціації;
15) звітує перед Конференцією Асоціації про діяльність Асоціації та використання цільових коштів і майна Асоціації;
І6) вирішує інші питання Асоціації, не врегульовані цим Статутом у відповідності до чинного законодавства України.
7.7.1. У разі неможливості Головою Асоціації виконувати свої обов'язки, або усунення від них за власним бажанням, обов'язки Голови Асоціації виконує його перший заступник, а у випадку неможливості виконувати останнім ці обов'язки - один із його заступників за рішенням Президії Асоціації.
7.7.2. У своїй діяльності Голова Асоціації є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед Конференцією Асоціації.
7.7.3. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Асоціації здійснює Ревізійна комісія Асоціації.
7.7.4. Ревізійна комісія Асоціації, її кількісний та персональний склад обирається та переобирається Конференцією Асоціації на термін її дії, вона підконтрольна та підзвітна Конференції Асоціації. У своїй діяльності вона керується Статутом Асоціації і діє на підставі Положення, затвердженого Президією Асоціації. Рішення цієї комісії вважається правомочним, якщо за нього проголосувало не менше половини її членів. До членів комісії не мають права входити особи, обрані до інших керівних органів Асоціації.

7.8. Ревізійна комісія Асоціації:

1) обирає Голову комісії та його заступника на термін дії комісії;
2) контролює дотримання Статуту Асоціації, фінансової дисципліни статутними органами Асоціації та виконання ними статутних рішень;
3) здійснює ревізію фінансово-господарської діяльності Асоціації;
4) вимагає від посадових осіб, статутних органів Асоціації подання їй усіх необхідних матеріалів, бухгалтерських та інших документів;
5) розглядає заяви і скарги членів територіальних і первинних місцевих осередків Асоціації;
6) має право залучати незалежних експертів.

Діяльність Ревізійної комісії Асоціації регулюються Положенням, затвердженим Президією Асоціації.

8. Майно та кошти Асоціації

8.1. Асоціація є неприбутковою організацією. У власності Асоціації можуть перебувати рухоме і нерухоме майно, матеріальні й нематеріальні активи, кошти, а також інше майно, придбане на законних підставах, необхідне для здійснення її статутної діяльності. Асоціація може орендувати необхідне рухоме і нерухоме майно.
8.2. Асоціація, її територіальні та первинні місцеві осередки можуть мати у власності будівлі, споруди, приміщення, транспортні засоби, обладнання та інше майно, необхідне для виконання статутних завдань.
8.3. Кошти Асоціації складаються з:
- коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги, членських, вступних та інших внесків, добровільних пожертвувань чи гуманітарної допомоги;
- пасивних доходів;
- коштів або майна, які надходять від проведення основних діяльності, з урахуванням особливостей Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств»;
- дотацій або субсидій, отриманих з державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів або у межах благодійної допомоги, крім дотацій на регулювання цін на платні послуги, які надаються неприбутковим організаціям або через них їх отримувачам згідно із законодавством, з метою зниження рівня таких цін.
8.4. Розмір та порядок внесення вступних та членських внесків встановлюється і змінюється відповідним Положенням, яке розробляється Президією Асоціації і затверджується Головою Асоціації.
8.5. Асоціація має право здійснювати відносно майна та коштів, що знаходяться у її власності, будь-які угоди, що не суперечать її статутним цілям та законодавству України.
8.6. Кошти Асоціації використовуються на виконання статутних завдань, організаційно-масові заходи, заохочення ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби України, які активно працюють у територіальних, первинних місцевих осередках Асоціації, на матеріальну допомогу членам Асоціації, благодійні цілі та на утримання штатного апарату Асоціації.
8.7. Асоціація самостійно вирішує питання ведення фінансово-господарської діяльності, визначення умов оплати праці працівникам штатного апарату Асоціації, використання власних фінансових та матеріальних ресурсів відповідно до вимог законодавства України.
Структура та кошторис використання коштів розробляється та затверджується Президією Асоціації згідно з відповідним Положенням.
8.8. Асоціація є власником майна, що їй належить, здійснює відповідно до
чинного законодавства України володіння, користування та розпорядження майном, що знаходиться в її власності, згідно з цілями своєї статутної діяльності.
8.9. Витрати, пов'язані з діяльністю Асоціації та утримання її апарату, здійснюється за рахунок коштів Асоціації.

9. Облік та звітність Асоціації

9.1. Асоціація, створені установи, організації та засновані підприємства ведуть оперативний і бухгалтерський облік та статистичну звітність результатів своєї діяльності, реєструються в органах державної податкової адміністрації, вносять до бюджету платежі в порядку і розмірах, передбачених законодавством України, і несуть за це відповідальність.
9.2. Звітний період встановлюється з 1 січня до 31 грудня включно.
9.3. Звіт Асоціації щодо її діяльності та баланс складаються в строки, визначенні чинним законодавством України і у відповідності з висновком Ревізійної комісії Асоціації.
9.4. Асоціація та посадові особи її статутних органів несуть встановлену законодавством України відповідальність за достовірність даних, що містяться в звіті Асоціації.

10. Внесення змін та доповнень до Статуту Асоціації

10.1. На пропозиції щодо внесення змін та доповнень до статуту Асоціації мають право всі члени Асоціації, які обговорені в Радах та на Конференціях територіальних місцевих осередків Асоціації і в установленому порядку направлені до Президії Асоціації.
10.2. Зміни та доповнень до Статуту Асоціації затверджується Конференцією Асоціації.
10.3. Зміни до статутних документів Асоціації підлягають реєстрації Міністерством юстиції України.

11. Припинення діяльності Асоціації

11.1. Припинення діяльності Асоціації може бути здійснене шляхом її реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення, саморозпуску або примусового розпуску).
11.2. Рішення про реорганізацію чи ліквідацію (саморозпуск) Асоціації, використання її майна і коштів приймається. Конференцією Асоціації, якщо за них проголосувало не менше 3/4 делегатів Конференції.
11.3. Реорганізація Асоціації здійснюється за рішенням Конференції Асоціації. У разі реорганізації усі права та обов'язки переходять до правонаступників. Асоціація не може бути реорганізована в юридичну особу, метою діяльності якої є одержання прибутку.
11.4. Для вирішення питань, пов'язаних із ліквідацією Асоціації, Конференція Асоціації створює ліквідаційну комісію. Чисельний склад і обрання її визначається Конференцією Асоціації.
У разі примусового розпуску, ліквідаційна комісія створюється тим органом, який прийняв рішення про розпуск Асоціації.
11.5. 3 дня призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління справами Асоціації, яка діє відповідно до рішень органу, який прийняв рішення про ліквідацію відповідно до чинного законодавства України,
11.6. Майно та кошти ліквідованої Асоціації не можуть розподілятися між її членами, а передаються іншій неприбутковій організації відповідного виду та зараховуються до державного бюджету.
11.7. Ліквідація вважається завершеною, а Асоціація такою, що припинила
свою діяльність з моменту внесення запису до єдиного реєстру об'єднань громадян державно реєстрацію припинення Асоціації.

версія для друку
Розширений пошук »