21 листопада 2019
ДЕРЖАВНА КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧА
СЛУЖБА УКРАЇНИ
04050, м. Київ, вул. Мельникова, 81
Телефон «гарячої лінії» 364-23-93
16.05.2012
nakaz#288_4322

Про затвердження Порядку взаємодії кримінально-виконавчої інспекції і центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді щодо забезпечення соціального супроводу і контролю за поведінкою дітей та молоді, які засуджені до покарань, не пов'язаних з позбавленням волі, звільнені від відбування покарання з випробуванням або умовно-достроково

Наказ Державного департаменту України з питань виконання покарань,
Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту
від 28 жовтня 2008 року N 288/4322

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
4 грудня 2008 р. за N 1159/15850

Відповідно до Законів України "Про соціальну роботу з дітьми та молоддю", "Про соціальні послуги", на виконання пункту 11 додатка до Комплексної програми профілактики правопорушень на 2007 - 2009 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2006 року N 1767, та з метою забезпечення процесу ресоціалізації дітей і молоді, які засуджені до покарань, не пов'язаних з позбавленням волі, звільнені від відбування покарання з випробуванням або умовно-достроково, НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Порядок взаємодії кримінально-виконавчої інспекції і центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді щодо забезпечення соціального супроводу і контролю за поведінкою дітей та молоді, які засуджені до покарань, не пов'язаних з позбавленням волі, звільнені від відбування покарання з випробуванням або умовно-достроково (далі - Порядок), що додається.
2. Територіальним органам управління Державного департаменту України з питань виконання покарань, республіканському (Автономної Республіки Крим), обласним, Київському та Севастопольському міським центрам соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді забезпечити вивчення та дотримання цього Порядку відповідними категоріями підпорядкованого персоналу.
3. Управлінню кримінально-виконавчої інспекції Державного департаменту України з питань виконання покарань (Олійник Ю. В.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Державного департаменту України з питань виконання покарань Калашник Н. Г. та директора Державної соціальної служби для сім'ї, дітей та молоді Лук'янову Н. Л.
 


Голова Державного
департаменту України
з питань виконання покарань 

 
 
В. В. Кощинець 

Міністр України у справах
сім'ї, молоді та спорту 

 
Ю. О. Павленко 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Міністр юстиції України 

М. В. Оніщук  


ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державного департаменту України з питань виконання покарань та Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту
від 28 жовтня 2008 р. N 288/4322

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
4 грудня 2008 р. за N 1159/15850 


ПОРЯДОК
взаємодії кримінально-виконавчої інспекції і центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді щодо забезпечення соціального супроводу і контролю за поведінкою дітей та молоді, які засуджені до покарань, не пов'язаних з позбавленням волі, звільнені від відбування покарання з випробуванням або умовно-достроково

 

1. Цей Порядок визначає основні напрями та форми взаємодії кримінально-виконавчої інспекції (далі - інспекція) і центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (далі - центри) щодо соціального супроводу і контролю за поведінкою дітей і молоді, які засуджені до покарань, не пов'язаних з позбавленням волі, звільнені від відбування покарання з випробуванням або умовно-достроково (далі - діти та молодь).
2. Інспекція, центри (далі - сторони) здійснюють взаємодію відповідно до чинного законодавства, а також цього Порядку.
3. Основні напрями взаємодії сторін:
надання соціальної допомоги засудженим дітям та молоді під час їхнього перебування на обліку в інспекції;
підвищення професійної компетентності сторін з питань соціального супроводу і контролю за поведінкою дітей та молоді для забезпечення їх ресоціалізації;
залучення до процесу соціального супроводу і контролю за поведінкою дітей та молоді об'єднань громадян, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, у тому числі благодійних організацій, а також окремих громадян;
унесення пропозицій щодо вдосконалення взаємодії сторін.
4. Основні форми взаємодії сторін:
укладення договорів про співпрацю та погодження планів спільних дій;
спільне визначення та погодження форм і методів соціальної роботи;
ведення обліку дітей та молоді за повідомленням інспекції;
здійснення відповідно до компетенції сторін заходів, спрямованих на ресоціалізацію дітей та молоді;
обмін методичною літературою, аналітичними та інформаційно-довідковими матеріалами;
організація та проведення науково-практичних конференцій, "круглих столів" з питань ресоціалізації дітей та молоді;
висвітлення у засобах масової інформації актуальних питань соціальної роботи з дітьми та молоддю.
5. Функції сторін щодо соціального супроводу дітей та молоді, а також контролю за їх поведінкою:
Інспекція:
проведення виховної роботи з дітьми та молоддю, які перебувають на обліку, та здійснення контролю за їх поведінкою;
інформування центрів про постановку на облік, зняття з обліку дітей та молоді, вчинення ними нових злочинів під час перебування на обліку (форми повідомлень наведені в додатках 1 - 3);
направлення засуджених дітей та молоді до центрів для здійснення за ними соціального супроводу, надання комплексу адресних соціальних послуг (форма направлення наведена в додатку 4);
сприяння розповсюдженню реклами про послуги центрів серед дітей та молоді;
надання центрам інформації, необхідної для забезпечення соціального супроводу дітей та молоді;
інформування центрів про виявлення сімей, де проживають діти та молодь, які опинилися у складних життєвих обставинах;
участь спільно з центрами в організації та проведенні навчально-практичних семінарів з питань соціальної роботи з дітьми та молоддю.
Центри:
визначення потреб у наданні соціально-педагогічних, соціально-медичних, соціально-економічних, психологічних, юридичних та інформаційних послуг дітям та сім'ям, у яких вони виховуються, здійснення соціального патронажу шляхом надання цих послуг;
сприяння зміцненню родинних та суспільно корисних зв'язків дітей і молоді, набуттю ними освіти, вирішенню питань трудового і побутового влаштування;
здійснення заходів, спрямованих на формування та закріплення здорового способу життя, профілактику наркоманії, алкоголізму, соціально небезпечних хвороб, у т. ч. ВІЛ/СНІД;
організація і проведення "Днів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді" у підрозділах інспекції;
розповсюдження інформаційно-довідкової та соціально-рекламної продукції центрів про послуги, що ними надаються, з профілактики негативних явищ та соціально небезпечних хвороб;
консультування персоналу інспекції з питань соціально-виховної та психологічної роботи з дітьми та молоддю;
участь у проведенні навчально-практичних семінарів для персоналу інспекції з питань ресоціалізації дітей та молоді.
6. Обмін сторін інформацією щодо обліку засуджених дітей та молоді і результатів роботи з ними:
Інспекція:
щоквартальне інформування центрів про кількісний, криміногенний та соціально-демографічний склад дітей та молоді, дотримання ними порядку та умов відбування покарань, не пов'язаних з позбавленням волі, результати контролю за поведінкою осіб, звільнених від відбування покарання з випробуванням або умовно-достроково.
Центри:
щоквартальне надання до інспекції до 5 числа наступного періоду: інформації щодо проведеної роботи з кожною окремою дитиною та відомостей, які характеризують її особу; загальної інформації про чисельність засуджених осіб молодіжного віку, які перебувають на обліку інспекції, та соціальні послуги, що їм надавались.
 


Начальник управління
кримінально-виконавчої
інспекції Державного департаменту
України з питань виконання покарань 

 
 
 
Ю. В. Олійник 

Начальник управління
методичного забезпечення
соціальної роботи Державної
соціальної служби для сім'ї,
дітей та молоді 

 
 
 
 
Л. П. Шнеренко  


Додаток 1
до Порядку взаємодії кримінально-виконавчої інспекції і центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді щодо забезпечення соціального супроводу і контролю за поведінкою дітей та молоді, які засуджені до покарань, не пов'язаних з позбавленням волі, звільнені від відбування покарання з випробуванням або умовно-достроково Штамп
підрозділу
кримінально-
виконавчої
інспекції 

_____________________________________
(назва центру СССДМ)
_____________________________________
_____________________________________ 


ПОВІДОМЛЕННЯ
про постановку дитини чи особи молодіжного віку
на облік кримінально-виконавчої інспекції

_____________________________________________________________________________________,
                                                                                 (прізвище, ім'я, по батькові) 
19__ року народження, місце проживання _________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
"___" ____________ 20__ року засуджений(а) ______________________________________________
                                                                                                                                                  (назва суду)
_____________________________________________________________________________________
за ст. ______ Кримінального кодексу України до ___________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                                           (вид та строк покарання)
_____________________________________________________________________________________
                                                                                  (коротка фабула скоєного злочину)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Родинні та соціальні зв'язки (дані про членів сім'ї, П. І. Б., рік народження, особливості сім'ї та родинних стосунків, дані про осіб із найближчого оточення)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Початок строку "___" ____________ 20__ року
Кінець строку "___" ____________ 20__ року
Поставлений(а) на облік "___" ____________ 20__ року 

___________________________________
(посада працівника кримінально-
___________________________________
виконавчої інспекції)
___________________________________ 

 
 
 
____________
(підпис) 

 
 
 
______________________________
(прізвище, ініціали) 

тел. ________________  


Додаток 2
до Порядку взаємодії кримінально-виконавчої інспекції і центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді щодо забезпечення соціального супроводу і контролю за поведінкою дітей та молоді, які засуджені до покарань, не пов'язаних з позбавленням волі, звільнені від відбування покарання з випробуванням або умовно-достроково Штамп
підрозділу
кримінально-
виконавчої
інспекції 

_____________________________________
(назва центру СССДМ)
_____________________________________
_____________________________________ 


ПОВІДОМЛЕННЯ
про зняття дитини чи особи молодіжного віку з обліку
кримінально-виконавчої інспекції

_____________________________________________________________________________________,
                                                                                       (прізвище, ім'я, по батькові)
19___ року народження, місце проживання ________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
який (яка) був (була) засуджений(а) ______________________________________________________
                                                                                                                                      (назва суду)
_____________________________________________________________________________________
за ст. ______ Кримінального кодексу України до ____________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
                                                                                                   (вид та строк покарання)
знятий(а) з обліку кримінально-виконавчої інспекції "___" ____________ 20__ року
у зв'язку з _____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
                                                                                       (підстави зняття з обліку) 

___________________________________
(посада працівника кримінально-
___________________________________
виконавчої інспекції)
__________________________________ 

 

 
 
_____________
(підпис) 

 
 
 
____________________________
(прізвище, ініціали) 

тел. ________________  


Додаток 3
до Порядку взаємодії кримінально-виконавчої інспекції і центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді щодо забезпечення соціального супроводу і контролю за поведінкою дітей та молоді, які засуджені до покарань, не пов'язаних з позбавленням волі, звільнені від відбування покарання з випробуванням або умовно-достроково Штамп
підрозділу
кримінально-
виконавчої
інспекції 

_____________________________________
(назва центру СССДМ)
_____________________________________
_____________________________________ 


ПОВІДОМЛЕННЯ
про вчинення дитиною чи особою молодіжного віку нового злочину
під час перебування на обліку кримінально-виконавчої інспекції

"___" ____________ 20__ року порушено кримінальну справу стосовно
____________________________________________________________________________________,
                                                                                      (прізвище, ім'я, по батькові)
19___ року народження, місце проживання _______________________________________________
____________________________________________________________________________________,
який (яка) раніше був (була) засуджений(а) _____________________________________________________________
                                                                                                                                       (назва суду)
____________________________________________________________________________________
за ст. ______ Кримінального кодексу України до ___________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                                      (вид та строк покарання)
Кримінальну справу порушено за ознаками ст. _______________ КК України
Фабула злочину: ______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

___________________________________
(посада працівника кримінально-
___________________________________
виконавчої інспекції)
___________________________________ 

 
 
 
____________
(підпис) 

 
 
 
_____________________________
(прізвище, ініціали) 

тел. ________________  


Додаток 4
до Порядку взаємодії кримінально-виконавчої інспекції і центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді щодо забезпечення соціального супроводу і контролю за поведінкою дітей та молоді, які засуджені до покарань, не пов'язаних з позбавленням волі, звільнені від відбування покарання з випробуванням або умовно-достроково Штамп
підрозділу
кримінально-
виконавчої
інспекції 

 


НАПРАВЛЕННЯ
дитини чи особи молодіжного віку до центрів соціальних служб
для сім'ї, дітей та молоді

_____________________________________________________________________________________,
                                                                                         (прізвище, ім'я, по батькові)
Ви направляєтесь до ___________________________________________________________________,
                                                                                                            (назва ЦСССДМ)
місце знаходження: ___________________________________________________, де зможете отримати інформаційні, психологічні, соціально-педагогічні, юридичні, соціально-медичні, соціально-економічні послуги. Поради та практична допомога кваліфікованих спеціалістів сприятимуть Вам у вирішенні нагальних життєвих проблем. 

___________________________________
(посада працівника кримінально-
___________________________________
виконавчої інспекції)
__________________________________ 

 
 
 
____________
(підпис) 

 

 
 
______________________________
(прізвище, ініціали) 

______________________________________________________________________________________
лінія відрізу РОЗПИСКА
про отримання направлення до ЦСССДМ


    Я, _________________________________________________________________________________,
                                                                                           (прізвище, ім'я, по батькові)
отримав(ла) направлення до ____________________________________________________________,
                                                                                                                        (назва ЦСССДМ)
місцезнаходження: ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

"___" ____________ 20__ року 

____________
(підпис) 

______________________________
(прізвище, ініціали) 


версія для друку
Розширений пошук »