21 листопада 2019
ДЕРЖАВНА КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧА
СЛУЖБА УКРАЇНИ
04050, м. Київ, вул. Мельникова, 81
Телефон «гарячої лінії» 364-23-93
16.05.2012
nakaz#222

Про затвердження Інструкції про порядок виплати грошового забезпечення особам рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України

Наказ Державного департаменту України з питань виконання покарань
від 7 жовтня 2009 року N 222

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
5 листопада 2009 р. за N 1040/17056

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 07.11.2007 N 1294 "Про упорядкування структури та умов грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу" і з метою визначення порядку та умов виплати грошового забезпечення особам рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України
 НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію про порядок виплати грошового забезпечення особам рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України, що додається.
2. Управлінню економіки та оплати праці Державного департаменту України з питань виконання покарань (Стрілецький М. М.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державного департаменту України з питань виконання покарань від 18.10.2004 N 203 "Про затвердження Інструкції про порядок застосування нормативно-правових актів з питань грошового забезпечення осіб рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 05.11.2004 за N 1411/10010.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Державного департаменту України з питань виконання покарань Височанського А. Ф.
6. Наказ оголосити персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України.
 


Голова 

О. І. Галінський 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Заступник Міністра
праці та соціальної політики України 

 
В. М. Онищук 

Міністр юстиції України 

М. В. Оніщук  


ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державного департаменту України з питань виконання покарань
від 7 жовтня 2009 р. N 222

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
5 листопада 2009 р. за N 1040/17056 


ІНСТРУКЦІЯ
про порядок виплати грошового забезпечення особам рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України

 

1. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція визначає порядок та умови виплати грошового забезпечення особам рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України (далі - кримінально-виконавча служба).
1.2. Ця Інструкція розроблена відповідно до Закону України "Про Державну кримінально-виконавчу службу України", постанов Кабінету Міністрів України від 14 вересня 1991 року N 197 "Про порядок компенсації особам рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ за службу понад установлений законодавством робочий час, а також у дні щотижневого відпочинку та святкові дні", від 17 липня 1992 року N 393 "Про порядок обчислення вислуги років, призначення та виплати пенсій і грошової допомоги особам офіцерського складу, прапорщикам, мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та членам їхніх сімей", від 15 червня 1994 року N 414 "Про види, розміри і порядок надання компенсації громадянам у зв'язку з роботою, яка передбачає доступ до державної таємниці", від 11 серпня 1995 року N 648 "Про умови оплати праці осіб, які працюють в гірських районах", від 7 лютого 2001 року N 104 "Про порядок і норми грошового та матеріального забезпечення військовослужбовців Збройних Сил, інших військових формувань, осіб начальницького складу органів внутрішніх справ, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації, Державної кримінально-виконавчої служби, відряджених до державних органів, установ та організацій", від 4 квітня 2001 року N 325 "Про встановлення надбавок до посадових окладів державних експертів з питань таємниць" та від 7 листопада 2007 року N 1294 "Про упорядкування структури та умов грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу".
1.3. Грошове забезпечення осіб рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої служби (далі - особи рядового і начальницького складу) визначається залежно від посади, спеціального звання, кваліфікації, наукового ступеня, вченого звання, тривалості та умов служби.
1.4. Грошове забезпечення складається з посадового окладу, окладу за спеціальним званням, щомісячних (підвищення посадового окладу, надбавки, доплати, винагороди, які мають постійний характер, премії) та одноразових додаткових видів грошового забезпечення.
1.5. Розміри грошового забезпечення осіб рядового і начальницького складу визначаються відповідно до чинного законодавства.
1.6. Ця Інструкція застосовується при виплаті грошового забезпечення особам рядового і начальницького складу, які:
займають штатні посади рядового і начальницького складу в Державному департаменті України з питань виконання покарань (далі - Департамент), його територіальних органах управління, кримінально-виконавчих інспекціях, установах виконання покарань, слідчих ізоляторах, воєнізованих формуваннях, навчальних закладах, закладах охорони здоров'я, на підприємствах установ виконання покарань, інших підприємствах, в установах і організаціях, створених для забезпечення виконання завдань Державної кримінально-виконавчої служби України (далі - органи й установи);
навчаються у навчальних закладах кримінально-виконавчої служби;
перебувають у розпорядженні відповідних територіальних органів управління або Голови Департаменту.
1.7. Виплата грошового забезпечення особам рядового і начальницького складу здійснюється (припиняється) на підставі наказів начальників органів і установ (до чиєї номенклатури належить посада) щодо:
призначення (звільнення) на штатні посади з установленням конкретного розміру посадового окладу, підвищень, надбавок, доплат тощо;
зарахування на навчання до навчального закладу, відрахування, закінчення навчання;
присвоєння спеціальних звань;
вибуття у відпустку (чергову, короткострокову, канікулярну, навчальну, через хворобу, у зв'язку із закінченням навчального закладу, додаткову, соціальну);
зарахування у розпорядження відповідного органу управління.
Посадові оклади, оклади за спеціальними званнями, підвищення посадових окладів, надбавки та доплати особам рядового і начальницького складу виплачуються:
з дня підписання наказу про призначення, зарахування, присвоєння, установлення, якщо інша дата не зазначена в наказі;
до дня звільнення з посади включно з урахуванням часу перебування у відпустці, на лікуванні, у службовому відрядженні та на навчанні за спеціальністю (у випадках збереження посади за місцем служби);
до дня підписання наказу про звільнення з посади, відрахування, закінчення навчання або про скасування встановлених надбавок та доплат (крім окремих випадків, передбачених у пунктах 11, 12 та 15 цієї Інструкції), якщо інша дата не вказана в наказах.
1.8. У разі виникнення в особи рядового чи начальницького складу права на отримання (зміну розмірів) якогось з видів грошового забезпечення зазначені виплати проводяться з урахуванням указаних з дня набуття особою такого права.
1.9. При залученні осіб рядового та начальницького складу до несення служби понад установлений законодавством робочий час виплата грошового забезпечення проводиться з розрахунку посадового окладу й окладу за спеціальним званням.
1.9.1. Годинна ставка обчислюється шляхом поділу місячного посадового окладу й окладу за спеціальним званням на кількість годин робочого часу в поточному місяці виходячи із 41-годинного робочого тижня. При цьому понаднормова служба не повинна перевищувати для кожної особи чотирьох годин протягом двох днів поспіль і 120 годин на рік. Компенсація понаднормової служби шляхом відгулів не допускається.
1.9.2. Служба осіб рядового та начальницького складу в дні щотижневого відпочинку (за винятком тих осіб, які несуть службу за затвердженими в установленому порядку графіками змінності служби) та святкові дні може компенсуватися за їх згодою наданням іншого дня відпочинку або в грошовій формі в подвійному розмірі виходячи з посадового окладу й окладу за спеціальним званням.
1.9.3. Підставою для залучення осіб рядового і начальницького складу до понаднормової служби чи служби в дні щотижневого відпочинку та святкові дні є:
письмові накази керівників органів і установ;
графіки нарядів чергувань, затверджені керівниками органів і установ.
1.9.4. За несення служби особами рядового та начальницького складу у вихідні та святкові дні на територіях радіоактивного забруднення виплата грошового забезпечення за цей час їм провадиться в подвійному розмірі з урахуванням доплат, установлених статтею 39 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи".
1.10. Грошове забезпечення жінкам, які займають посади рядового і начальницького складу, за час перебування їх у відпустці для догляду за дитиною не виплачується.
Відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами оплачується згідно з чинним законодавством.
1.11. При виплаті грошового забезпечення за неповний місяць розмір виплати за кожний календарний день визначається шляхом ділення суми грошового забезпечення, належного за повний місяць, на кількість календарних днів цього місяця.
1.12. Якщо в період, за який виплачується грошове забезпечення, в особи рядового чи начальницького складу виникає (втрачається) право на отримання посадового окладу, окладу за спеціальним званням та додаткових видів грошового забезпечення в інших розмірах, то за час з дня набуття (втрати) цього права грошове забезпечення визначається з урахуванням зазначених змін у порядку, передбаченому пунктом 1.11 цієї Інструкції.
1.13. Грошове забезпечення, виплачене за правилами і нормами, установленими Кабінетом Міністрів України, які діяли на момент виплати, поверненню не підлягає, якщо право на нього повністю або частково особою рядового чи начальницького складу надалі втрачене.
У випадках відсутності особи рядового чи начальницького складу на службі без поважних причин грошове забезпечення за цей час не виплачується, що оформляється наказом або розпорядженням керівника органу або установи на підставі матеріалів службового розслідування.
1.14. Грошове забезпечення, що належить особі рядового чи начальницького складу і своєчасно не виплачене їй або виплачене в меншому ніж належало розмірі не з її вини, виплачується за весь період, протягом якого ця особа мала право на нього.
1.15. У разі переплати (незаконної виплати) унаслідок неправильного застосування норм і порядку виплати грошове забезпечення у відповідних сумах підлягає стягненню з посадових осіб, винних у переплаті (незаконній виплаті), у порядку, передбаченому законодавством.
1.16. У разі надмірно виплачених сум унаслідок лічильних помилок відповідна сума стягується з осіб, які безпосередньо її отримали, у порядку, передбаченому законодавством.
1.17. Особам рядового і начальницького складу, які проходять службу на підприємствах установ виконання покарань, грошове забезпечення, передбачене законодавством для особового складу органів і установ, виплачується за рахунок і в межах коштів підприємств цих установ виконання покарань, на яких проходять службу зазначені особи рядового і начальницького складу, або за рахунок інших джерел, визначених у встановленому порядку штатним розписом органів і установ.
1.18. Грошове забезпечення особам рядового і начальницького складу виплачується:
1.18.1. За поточний місяць - раз на місяць у період з 20 до 25 числа.
1.18.2. Виплата грошового забезпечення за перерахунками у зв'язку з присвоєнням чергового спеціального звання, призначенням на іншу посаду, зміною розміру надбавки за вислугу років та на інших підставах здійснюється у цей самий термін.
1.18.3. Виплата грошового забезпечення раніше встановленого терміну допускається:
за один день до вибуття у службові відрядження (не враховуючи вихідних і святкових днів) - за поточний місяць, якщо на день виплати грошового забезпечення за поточний місяць особи рядового і начальницького складу, які вибувають у відрядження, не можуть прибути до місця служби;
за три дні довибуття у відпустку або до нового місця служби (не враховуючи вихідних і святкових днів) - за поточний та наступний місяці, якщо на день виплати грошового забезпечення за поточний та наступний місяці особи рядового і начальницького складу перебуватимуть у відпустці або переїжджатимуть до нового місця служби.
1.18.4. У разі переміщення по службі в іншу місцевість (у тому числі при вибутті до навчального закладу на навчання) із звільненням з посади грошове забезпечення за попереднім місцем служби виплачується до дня прибуття до нового місця служби (навчання), зазначеного в наказі та приписі кадрового апарату.
1.19. Оплата праці працівників, прийнятих на службу з числа цивільних осіб і призначених на посади рядового і начальницького складу, до присвоєння їм спеціальних звань здійснюється за кодом економічної класифікації видатків 1111 "Заробітна плата" за умовами оплати праці, що визначені нормативно-правовими актами для працівників, які не мають спеціальних звань, відповідних галузей економіки, а за посадами, за якими не може бути визначено посадовий оклад у галузях економіки, - виходячи з посадового окладу, установленого за займаною штатною посадою.
1.20. Грошове забезпечення особам рядового і начальницького складу, які утримуються за рахунок коштів бюджету, виплачується лише в межах фонду грошового забезпечення, затвердженого для бюджетних органів і установ у кошторисах або планах використання бюджетних коштів.
1.21. Заяви та скарги осіб рядового і начальницького складу щодо грошового забезпечення беруться на облік і вирішуються у встановленому законодавством порядку.
1.22. Роз'яснення з питань порядку виплати грошового забезпечення особам рядового і начальницького складу надаються начальником управління економіки та оплати праці Департаменту та іншими посадовими особами відповідно до законодавства.

2. Порядок виплати посадових окладів особам рядового і начальницького складу

2.1. Особам рядового і начальницького складу посадові оклади виплачуються за займаними посадами в розмірах, передбачених у штаті органу або установи.
2.2. У разі призначення осіб рядового і начальницького складу на посади оклади за цими посадами виплачуються з дня підписання наказу про призначення, якщо інша дата не зазначена в наказі.
2.3. Особам рядового і начальницького складу, призначеним на посади, за якими посадові оклади встановлені від мінімального розміру до максимального, конкретні розміри посадових окладів установлюються або змінюються (підвищуються чи знижуються) у межах зазначених розмірів наказом начальника органу або установи (а начальнику підлеглого органу або установи - наказом його безпосереднього начальника) залежно від складності, обсягу, досвіду роботи і ставлення до виконання службових обов'язків.
При цьому особам рядового і начальницького складу, які одержували за раніше займаними посадами оклади в розмірах, передбачених у межах окладів від мінімального розміру до максимального, призначеним в інтересах служби на однойменні чи рівні (з однаковими окладами) або вищі посади, посадові оклади за новими посадами встановлюються на загальних підставах, але не менше окладів, які їм виплачувалися за попередніми посадами.
2.4. За рядовим і начальницьким складом із числа осіб, віднесених до першої або другої категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, а з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС - віднесених до третьої категорії, призначених у зв'язку зі скороченням штатів або проведенням організаційних заходів на посади з меншими посадовими окладами, на новій посаді зберігаються посадові оклади за попередньою посадою, але не більше одного року.
2.5. У разі переходу органу або установи на новий штат (повністю або частково) особам рядового і начальницького складу, призначеним на посади за зміненим штатом, оклади за цими посадами виплачуються з дня підписання наказу про призначення на посаду, якщо в ньому не вказана інша дата.
Якщо найменування посад, які обіймають особи рядового і начальницького складу, у новому штаті залишилися без змін, але змінилися розміри посадових окладів відповідно до законодавства, нарахування та виплата грошового забезпечення за новими розмірами посадових окладів здійснюються з дня видання наказу органу чи установи про встановлення нових розмірів посадових окладів, якщо в ньому не вказаний інший строк виплати.
Особам рядового і начальницького складу, які на час зміни штату перебували у відпустці, на лікуванні (у тому числі у відпустці через хворобу), у службовому відрядженні чи на навчанні, із збереженням посад за місцем служби, до дня, з якого вони стануть до виконання обов'язків за посадами, передбаченими новим штатом, виплачуються оклади за посадами (якщо в наказі не вказаний інший строк виплати), які вони займали раніше, із застосуванням до тих, хто перебуває на лікуванні в лікувальних закладах і у відпустці через хворобу, умов, передбачених пунктами 13.1 і 13.2 цієї Інструкції.

3. Порядок виплати підвищень посадових окладів

3.1. Підвищення посадових окладів у кожному разі обчислюються від основного посадового окладу та утворюють нові розміри посадових окладів, на які нараховуються надбавки, доплати тощо. Розміри підвищень посадових окладів, виражені у відсотках, складаються, і посадовий оклад збільшується на отриману суму відсотків.
3.2. Підвищення посадових окладів за умови служби встановлюються у відсотках від посадових окладів особам рядового і начальницького складу, які проходять службу:
у кримінально-виконавчих установах закритого типу:
середнього рівня безпеки, де тримаються чоловіки, які раніше відбували покарання у виді позбавлення волі, - 10 відсотків;
максимального рівня безпеки, а також секторах максимального рівня безпеки, утворених у кримінально-виконавчих установах закритого типу і слідчих ізоляторах за рішеннями Департаменту, - 15 відсотків;
у лікувально-профілактичних закладах при кримінально-виконавчих установах закритого типу, закладах на правах лікувальних при кримінально-виконавчих установах закритого типу для лікування засуджених, які хворіють на активну форму туберкульозу:
за умови, якщо кількість засуджених, що перебувають на лікуванні, яким визначено відбування покарання у кримінально-виконавчих установах закритого типу середнього рівня безпеки для тримання чоловіків, які раніше відбували покарання у виді позбавлення волі, або кримінально-виконавчих установах закритого типу максимального і середнього рівня безпеки (в яких особам рядового і начальницького складу передбачено підвищення посадових окладів), узятих разом, становить понад 50 відсотків планового наповнення лікувально-профілактичного закладу або закладу на правах лікувального (кількості ліжко-місць), - 10 відсотків;
за умови, якщо кількість засуджених, що перебувають на лікуванні, яким визначено відбування покарання у кримінально-виконавчих установах закритого типу максимального рівня безпеки, становить понад 50 відсотків планового наповнення лікувально-профілактичного закладу або закладу на правах лікувального (кількості ліжко-місць), - 15 відсотків;
у підрозділах спеціального й особливого призначення - 15 відсотків;
які зайняті на роботі з охорони і нагляду в психіатричних лікарнях з інтенсивним (суворим) наглядом за особами, які там тримаються, - 25 відсотків.
3.3. Підвищення посадових окладів особам рядового та начальницького складу за небезпечні для здоров'я та особливо важкі умови служби встановлюються у відсотках від посадових окладів:
зайнятим на роботі із засудженими та взятими під варту особами, хворими на туберкульоз, в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах (за переліком посад і на умовах, що визначені додатком 1 до цієї Інструкції) - 15 відсотків;
лікарям-лаборантам за роботу в токсикологічних лабораторіях - 15 відсотків;
лікарям: анестезіологам, бактеріологам, вірусологам, паразитологам і дезінфекціоністам, які працюють за спеціальністю в лікувально-профілактичних закладах, відділеннях, палатах, лабораторіях та кабінетах; епідеміологам - 15 відсотків;
лікарям та середньому медичному персоналу за роботу:
у лікувально-профілактичних закладах, відділеннях, палатах та кабінетах для інфекційних хворих - 15 відсотків;
у шкірно-венерологічних лікувально-профілактичних закладах, відділеннях, палатах і кабінетах - 15 відсотків;
у рентгенівських, радіологічних та рентгенорадіологічних відділах, відділеннях, лабораторіях та кабінетах - 15 відсотків;
у відділеннях, кабінетах ультразвукової діагностики та ендоскопії - 15 відсотків;
у патолого-анатомічних відділеннях - 15 відсотків;
у лікувально-профілактичних закладах, відділеннях, палатах, кабінетах, призначених для тримання і лікування психічно хворих, - 25 відсотків;
у лікувально-профілактичних закладах, відділеннях, палатах, кабінетах, утворених для тримання і примусового лікування засуджених, які страждають на алкоголізм і наркоманію (за переліком посад і на умовах, що визначені додатком 2 до цієї Інструкції), - 25 відсотків;
лікарям-психіатрам, лікарям-психіатрам-наркологам, які працюють за спеціальністю, крім тих, які працюють у центральному апараті Департаменту, територіальних органах управління Департаменту, - 25 відсотків.
У разі якщо медичні працівники мають право на отримання підвищених посадових окладів за різними умовами небезпечності для здоров'я та шкідливості умов праці, посадові оклади цій категорії осіб підвищуються на 25 відсотків.
3.4. Особам рядового і начальницького складу, які проходять службу на території населених пунктів, яким згідно з чинним законодавством надано статус гірських, посадові оклади підвищуються на 25 відсотків.

4. Порядок виплати окладів за спеціальними званнями

4.1. Особам рядового і начальницького складу оклади за спеціальними званнями виплачуються з дня підписання наказу про присвоєння цих звань, якщо в ньому не вказана інша дата.
4.2. Особам рядового і начальницького складу оклади за спеціальними званнями за посадою, зайнятою одночасно з основною на умовах сумісництва по службі (робота за якою виконується у вільний від основної роботи час), не виплачуються.
4.3. Курсантам навчальних закладів, зарахованим на навчання з числа цивільних осіб, оклади за спеціальними званнями виплачуються з дня присвоєння їм спеціального звання середнього начальницького складу після закінчення навчального закладу.
Оклади за спеціальними званнями випускникам навчальних закладів з числа курсантів за період до їх прибуття на службу виплачуються навчальними закладами.

5. Порядок виплати надбавки за вислугу років

5.1. Рядовому і начальницькому складу (крім курсантів навчальних закладів, зарахованих на навчання з числа цивільних осіб) виплачується надбавка за вислугу років до посадових окладів та окладів за спеціальними званнями у розмірах, що визначаються чинним законодавством, з дня виникнення права на її отримання.
Особам рядового і начальницького складу, які перебувають у розпорядженні відповідного органу управління понад 15 діб і не отримують посадові оклади, надбавка за вислугу років виплачується до окладів за спеціальними званнями.
5.2. Обчислення стажу служби для виплати надбавки за вислугу років особам рядового і начальницького складу здійснюється відповідно до вимог Інструкції про порядок обчислення стажу служби для виплати відсоткової надбавки за вислугу років особам рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби, затвердженої наказом Департаменту від 04.12.2004 N 224, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 20.12.2004 за N 1607/10206, на підставі висновку комісій Департаменту, його територіальних органів управління та навчальних закладів, який оголошується наказом органу або навчального закладу при первинному її встановленні.
5.3. Надбавка за вислугу років за посадою, зайнятою одночасно з основною на умовах сумісництва, не виплачується.

6. Порядок виплати інших надбавок

6.1. Особам рядового і начальницького складу за рішенням керівника органу чи установи виплачуються надбавки за виконання особливо важливих завдань під час проходження служби (далі - надбавки за особливо важливі завдання) у розмірі до 50 відсотків посадового окладу з урахуванням окладу за спеціальним званням та надбавки за вислугу років, а тим, що безпосередньо розробляють, проводять експертизу проектів нормативно-правових актів, які передбачено положеннями про відповідні структурні підрозділи, особам рядового і начальницького складу за виконання спеціальних завдань, пов'язаних з антитерористичною діяльністю, - у розмірі до 100 відсотків посадового окладу з урахуванням окладу за спеціальним званням та надбавки за вислугу років.
Порядок та умови виплати такої надбавки визначаються залежно від якості, складності, обсягу та важливості виконуваних завдань. У разі несвоєчасного або низькоякісного виконання завдань надбавка скасовується або розмір її зменшується.
6.2. Слухачам навчальних закладів з числа осіб рядового і начальницького складу, які перед зарахуванням на навчання перебували на службі, курсантам навчальних закладів, зарахованим на навчання з числа цивільних осіб, під час практики і стажування на штатних посадах рядового і начальницького складу в органах і установах за рішенням відповідного начальника можуть встановлюватись і виплачуватись надбавки за особливо важливі завдання за наявності вакантної штатної посади та в межах фонду грошового забезпечення.
6.3. Особам середнього, старшого і вищого начальницького складу, які провадять оперативно-розшукову діяльність, інформаційно-аналітичне забезпечення органів державної влади і оперативно-службову діяльність, за рішенням начальника органу або установи виплачуються надбавки в розмірі до 50 відсотків посадового окладу.
Розмір таких надбавок установлюється індивідуально особам середнього, старшого і вищого начальницького складу керівниками органів і установ на підставі мотивованого подання керівника структурного підрозділу та оголошується наказом.
6.4. Особам рядового і начальницького складу, які займають посади, що потребують знання та використання іноземної мови, за рішенням начальника органу або установи установлюється надбавка до посадового окладу за знання та використання в роботі:
однієї європейської мови - у розмірі 10 відсотків;
однієї східної, угро-фінської або африканської мови - у розмірі 15 відсотків;
двох і більше мов - у розмірі 25 відсотків.
Знання іноземної мови особами рядового і начальницького складу повинно бути підтверджено дипломом державного зразка про фахову освіту, а необхідність знання та використання в роботі на займаній посаді іноземної мови має бути передбачена посадовою інструкцією.
6.5. Особам рядового і начальницького складу установлюється надбавка до посадового окладу за наявність спортивного звання:
"заслужений тренер", "заслужений майстер спорту" - у розмірі 20 відсотків;
"майстер спорту міжнародного класу" - у розмірі 15 відсотків;
"майстер спорту" - у розмірі 10 відсотків.
У разі наявності двох або більше звань виплачується надбавка до посадового окладу за одним (вищим) званням.
Надбавка за спортивні звання виплачується зазначеним особам рядового і начальницького складу, якщо вони є чи були членами національної збірної команди України або були членами національних збірних команд СРСР, країн СНД та Балтії не менше ніж один рік і їх діяльність відповідає за профілем спортивним званням.
Наказ про виплату вищезазначеної надбавки видається на підставі:
довідки відповідного органу державного управління з фізичної культури і спорту України, СРСР, країн СНД та Балтії про термін перебування особи рядового і начальницького складу в національній збірній команді України, СРСР, країн СНД та Балтії;
копії посвідчення про наявність спортивного звання.
6.6. Особам рядового і начальницького складу, які проходять службу в центральному апараті Департаменту та його територіальних органах управління, виплачується надбавка за почесне звання "заслужений" у розмірі 5 відсотків посадового окладу.
6.6.1. Іншим особам рядового і начальницького складу виплачується надбавка до посадового окладу за почесне звання:
"заслужений" - у розмірі 20 відсотків;
"народний" - у розмірі 40 відсотків.
6.6.2. Надбавка за почесне звання виплачується зазначеним особам рядового і начальницького складу, якщо вони мають почесні звання України, СРСР, союзних республік СРСР.
6.6.3. Надбавка за почесні звання "заслужений" і "народний" виплачується особам рядового і начальницького складу в разі, якщо виконання ними службових обов'язків згідно з посадами збігається за профілем з наявним почесним званням.
6.6.4. Наказ про виплату вищезазначеної надбавки видається на підставі копії посвідчення про наявність почесного звання.
6.7. Особам начальницького складу, на яких покладено виконання функцій державного експерта з питань таємниць, установлюється надбавка в розмірі 20 відсотків посадового окладу і виплачується на підставі наказу про особовий склад.
6.8. Особам рядового і начальницького складу, які постійно працюють з відомостями, що становлять державну таємницю, виплачується надбавка за службу в умовах режимних обмежень до посадових окладів залежно від ступеня секретності інформації:
за відомості та їх носії, що мають ступінь секретності "особливої важливості", - у розмірі 20 відсотків;
за відомості та їх носії, що мають ступінь секретності "цілком таємно", - у розмірі 15 відсотків;
за відомості та їх носії, що мають ступінь секретності "таємно", - у розмірі 10 відсотків.
Такими, що постійно працюють з відомостями, що становлять державну таємницю, уважаються особи, які за своїми функціональними обов'язками займаються розробленням, виготовленням, обліком, зберіганням, використанням документів, виробів та інших матеріальних носіїв державної таємниці, приймають рішення з цих питань або здійснюють постійний контроль за станом захисту державної таємниці.
Персональний склад осіб, які працюють в умовах режимних обмежень, та розмір надбавки визначаються керівником органу чи установи, де проходять службу ці особи. Ця надбавка виплачується за наявності дозволів (ліцензій) на діяльність, пов'язану з державною таємницею, відповідно до статті 19 Закону України "Про державну таємницю", але не раніше дня оформлення допуску до державної таємниці.
Виплата надбавки за службу в умовах режимних обмежень припиняється:
з дня призначення на посаду, за якою вона не встановлена;
з дня скасування допуску до державної таємниці.
6.9. Особам рядового і начальницького складу (медичним працівникам), які мають кваліфікаційну категорію, що присвоєна в установленому порядку, і займають посади за відповідною спеціальністю, виплачується надбавка до посадового окладу в розмірах:
6.9.1. Лікарям-хірургам, які оперують хворих у стаціонарах, за:
другу кваліфікаційну категорію - 10 відсотків;
першу кваліфікаційну категорію - 15 відсотків;
вищу кваліфікаційну категорію - 20 відсотків.
6.9.2. Лікарям незалежно від найменування посади (крім лікарів-хірургів, які оперують хворих у стаціонарах), особам із числа середнього медичного персоналу, а також тим особам, які займають посади в органах управління кримінально-виконавчої служби (управлінні охорони здоров'я Департаменту, відділах (секторах) медичного обслуговування та контролю за санітарно-епідеміологічним станом територіальних органів управління Департаменту), за:
другу кваліфікаційну категорію - 5 відсотків;
першу кваліфікаційну категорію - 10 відсотків;
вищу кваліфікаційну категорію - 15 відсотків.
6.9.3. Особам рядового і начальницького складу надбавка за кваліфікаційну категорію виплачується з дня присвоєння (пониження) у встановленому порядку кваліфікаційної категорії, призначення на відповідні посади і до дня звільнення з цих посад чи підписання наказу про зняття кваліфікаційної категорії у зв'язку із закінченням установленого строку переатестації.
6.10. Особам рядового і начальницького складу, які перебувають у штатах шифрувальних служб і зайняті безпосередньо на шифрувальній роботі, а також зайняті безпосередньо на обслуговуванні закритої апаратури зв'язку (далі - ЗАЗ) і роботі з ключовою документацією до неї, виплачується надбавка до посадового окладу за безперервний стаж шифрувальної роботи:
при безперервному стажі від 1 до 3 років - у розмірі 10 відсотків;
при безперервному стажі від 3 до 5 років - у розмірі 15 відсотків;
при безперервному стажі понад 5 років - у розмірі 20 відсотків.
До стажу безперервної роботи зараховуються:
безперервний стаж безпосередньо на шифрувальній роботі; на обслуговуванні ЗАЗ і роботі з ключовою документацією до неї, включаючи шифрувальну службу і службу обслуговування ЗАЗ у період проходження строкової служби, якщо після звільнення зі строкової служби протягом трьох місяців з дня звільнення особа вперше вступила на службу (роботу), яка відповідає вимогам, передбаченим абзацом першим пункту 6.10 цієї Інструкції;
безперервний стаж, пов'язаний з шифрами, обслуговуванням ЗАЗ і роботою з ключовою документацією до неї; безперервний стаж на посадах керівного і викладацького складу в штатах курсів підготовки, перепідготовки, удосконалення і підвищення кваліфікації працівників шифрувальних служб і служб обслуговування ЗАЗ;
період навчання на курсах і учбових зборах підготовки, перепідготовки, удосконалення і підвищення кваліфікації працівників шифрувальних служб та служби обслуговування ЗАЗ;
безперервна робота на посадах у штатах шифрувальних служб і служб обслуговування ЗАЗ інших міністерств і центральних органів виконавчої влади осіб, безпосередньо зайнятих на шифрувальній роботі, обслуговуванні ЗАЗ і роботі з ключовою документацією до неї, якщо їх прийнято на службу в органи та установи (у шифрувальні служби або служби обслуговування ЗАЗ) у порядку переведення;
період перебування на лікуванні, у відпустках (черговій, короткостроковій, додатковій, у тому числі відпустці для догляду за дитиною без збереження грошового забезпечення, що надається жінкам), у відрядженні, якщо цьому передувала безпосередньо шифрувальна робота, робота з обслуговування ЗАЗ і робота з ключовою документацією до неї.
Час перебування у розпорядженні не перериває стажу шифрувальної роботи, роботи з обслуговування ЗАЗ і роботи з ключовою документацією до неї, але до стажу для виплати зазначеної надбавки не зараховується.

7. Порядок виплати доплат

7.1. Особам рядового і начальницького складу, які виконують службові обов'язки в нічний час, виплачується доплата за службу в нічний час у розмірі 35 відсотків посадового окладу.
Годинна ставка обчислюється шляхом поділу місячного посадового окладу на кількість робочих годин у цьому місяці виходячи з норми тривалості робочого часу в годинах на місяць при 41-годинному робочому тижні.
Службою в нічний час вважається виконання особами рядового і начальницького складу органів та установ службових обов'язків у період з 22 до 6 години.
Під виконанням зазначених обов'язків слід розуміти:
несення служби у складі наряду чергової частини, караулу, зміни, патруля, контрольного пункту, посту, оперативно-пошукової групи, групи швидкого реагування тощо;
виконання функцій з контролю за роботою органів та установ, а також сил і засобів, залучених для несення служби;
участь у навчаннях та перевірках.
Підставами для несення служби в нічний час є:
графіки нарядів, чергувань, затверджені керівниками органів та установ;
плани проведення навчань та профілактичних заходів;
письмові накази (розпорядження) керівників органів та установ про залучення окремих осіб рядового і начальницького складу до несення служби в нічний час. У наказі (розпорядженні) указуються причини, що викликали необхідність залучення осіб до служби в нічний час, та перелік таких осіб, тривалість служби.
У невідкладних випадках керівники органів та установ можуть давати вказівки про залучення осіб рядового і начальницького складу до несення служби в нічний час в усній формі з подальшим оформленням відповідних документів у строк не пізніше трьох днів.
Облік часу служби в нічний час для нарахування доплати здійснюється оформленням табеля кількості годин, відпрацьованих у нічний час.
Якщо служба в нічний час припадає на святковий або вихідний день чи провадиться в понадурочний час, за який згідно із законодавством передбачена додаткова оплата у вищих розмірах, доплата за службу в нічний час проводиться у загальновстановлених законодавством розмірах (без подвоєння).
7.2. Особам рядового і молодшого начальницького складу, які беруть участь в охороні слідчих ізоляторів, установ виконання покарань та несуть охоронну службу із службовим собакою, виплачується доплата за охоронну службу із службовим собакою у розмірі 15 відсотків посадового окладу.
Несення охоронної служби із службовим собакою включає також догляд та тренування службового собаки.
Доплата за охоронну службу із службовим собакою не виплачується у разі вибуття осіб рядового і молодшого начальницького складу у відпустку (у тому числі навчальну), на лікування, навчання зі збереженням штатної посади за місцем служби.
7.3. Особам начальницького складу виплачується доплата за науковий ступінь кандидата або доктора наук з відповідної спеціальності, якщо діяльність за профілем відповідає науковому ступеню:
особам начальницького складу, які проходять службу в центральному апараті Департаменту, його територіальних органах управління, - у розмірі відповідно 5 і 10 відсотків посадового окладу;
іншим особам начальницького складу - у розмірі відповідно 15 і 25 відсотків посадового окладу.
За наявності двох наукових ступенів доплата встановлюється за одним (вищим) науковим ступенем.
Особам начальницького складу, яким виплачували доплату за науковий ступінь за останніми штатними посадами до зарахування на навчання в докторантуру навчальних закладів або науково-дослідних установ, виплата цієї доплати зберігається за весь період навчання в докторантурі зазначених закладів та установ.
Особам начальницького складу, які проходять службу на посадах керівного та наукового складу в навчальних закладах і науково-дослідних установах і яким присуджено науковий ступінь у період виконання обов'язків за цими посадами, виплачується доплата за науковий ступінь з дня винесення рішення спеціалізованої вченої ради після прийняття рішення Вищою атестаційною комісією України про видачу відповідного диплома.
7.4. Особам начальницького складу, які займають посади, пов'язані з педагогічною або науковою діяльністю і мають учене звання доцента (старшого наукового співробітника), виплачується доплата в розмірі 25 відсотків, професора - 33 відсотки посадового окладу.
За наявності двох або більше вчених звань доплата встановлюється за одним (вищим) званням.
Особам начальницького складу, яким виплачували доплати за вчене звання за останніми штатними посадами до зарахування на навчання в докторантуру навчальних закладів або науково-дослідних установ, виплата цих доплат зберігається за весь період навчання в докторантурі зазначених закладів та установ.
Особам начальницького складу, які до дня призначення на посаду мали вчене звання, указана доплата виплачується з дня призначення на посаду, пов'язану з педагогічною або науковою діяльністю.
Особам начальницького складу, які займають посади, пов'язані з педагогічною або науковою діяльністю і які одержали вчене звання у період виконання обов'язків за цими посадами, зазначена доплата встановлюється:
у разі присвоєння вченого звання доцента чи старшого наукового співробітника - з дня винесення рішення вченої ради після прийняття рішення про видачу атестата Міністерством освіти та науки України або Вищою атестаційною комісією України;
у разі присвоєння вченого звання професора - з дня винесення рішення вченої ради після затвердження Міністерством освіти та науки України.
7.5. Особам рядового і начальницького складу, які несуть службу на територіях радіоактивного забруднення, виплачується доплата до посадового окладу й окладу за спеціальним званням у розмірах, установлених законодавством.
7.6. У разі організації інфекційних госпіталів, лікарень, відділень та палат при установах виконання покарань чи слідчих ізоляторах у місцевостях, визнаних органами охорони здоров'я неблагополучними, особам рядового і начальницького складу, які залучаються для лікування, обслуговування, охорони та виконання інших робіт, пов'язаних з високим ризиком зараження збудниками інфекційних хвороб у період роботи з ліквідації епідемій і спалахів інфекційних хвороб, а також осередків особливо небезпечних і небезпечних інфекційних хвороб, за період цієї роботи виплачується доплата за участь у роботах з ліквідації епідемій і спалахів інфекційних хвороб, а також осередків особливо небезпечних і небезпечних інфекційних хвороб у розмірі 100 відсотків посадового окладу.
Підставою для виплати цієї доплати (пропорційно до відпрацьованого часу) є довідки, що видаються відділами (секторами) медичного обслуговування та контролю за санітарно-епідеміологічним станом територіальних органів управління Департаменту.

8. Порядок преміювання осіб рядового і начальницького складу

8.1. Начальники (керівники) органів і установ мають право преміювати осіб рядового і начальницького складу відповідно до їх особистого вкладу в загальні результати роботи без обмеження індивідуальних премій максимальними розмірами.
8.2. Преміювання здійснюється згідно із положенням про преміювання, що затверджується в кожному органі та установі, в межах фонду преміювання, утвореного у розмірі не менше ніж 10 відсотків посадових окладів та економії фонду грошового забезпечення з урахуванням фактичних обсягів фінансування, затверджених для бюджетних установ у кошторисах, а також фінансових можливостей підприємств установ виконання покарань.
При обчисленні фонду преміювання враховується штатна чисельність осіб рядового і начальницького складу. У разі зміни штатної чисельності осіб рядового і начальницького складу в розрахунок фонду преміювання вносяться відповідні зміни.
8.3. Премія виплачується разом з виплатою грошового забезпечення в поточному місяці за результатами оперативно-службової діяльності за минулий місяць. Розмір премій встановлюється на підставі поданих рапортів начальників структурних підрозділів щодо преміювання осіб рядового і начальницького складу і затверджується начальником органу або установи (начальникам органів і установ - вищими начальниками).
8.4. Начальник органу або установи, начальник структурного підрозділу мають право позбавляти осіб рядового і начальницького складу премії повністю або частково за:
порушення службової дисципліни;
невихід на службу без поважних причин;
порушення статутних правил несення служби у варті, добовому наряді, під час патрулювання та чергування;
незадовільні показники службової діяльності;
використання бюджетних коштів не за призначенням, приписки обсягів виробництва продукції та її реалізації, інші викривлення статистичної звітності;
порушення та упущення, що призвели до пошкодження майна, інших матеріальних збитків, а також завдали шкоди здоров'ю осіб рядового і начальницького складу чи населенню.
8.5. Премія не виплачується особам рядового і начальницького складу, які:
перебувають у розпорядженні органу або установи, у відпустках у зв'язку з навчанням;
перебувають під судом і слідством у зв'язку з притягненням до кримінальної відповідальності;
звільняються зі служби за службовою невідповідністю, у зв'язку з обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили (з місяця, в якому підписаний наказ про звільнення);
мають дисциплінарні стягнення (з урахуванням пункту 8.6 цієї Інструкції).
8.6. Преміювання осіб рядового і начальницького складу не здійснюється за той розрахунковий період, у якому допущено або виявлено порушення чи проступок. Рішення щодо позбавлення премії, зменшення її розміру приймається начальником органу або установи та оформлюється наказом.

9. Порядок виплати матеріальної допомоги

9.1. Особам рядового і начальницького складу, у тому числі тим, хто перебуває у розпорядженні, виплачується матеріальна допомога у розмірі, що не перевищує їх місячного грошового забезпечення:
для оздоровлення в разі вибуття в чергову відпустку;
для вирішення соціально-побутових питань за мотивованим рапортом.
При зміні умов грошового забезпечення впродовж календарного року особам рядового і начальницького складу, які отримали матеріальну допомогу за поточний рік до зміни умов грошового забезпечення, розмір матеріальної допомоги не перераховується.
9.2. Випускникам навчальних закладів кримінально-виконавчої служби матеріальна допомога виплачується у разі вибуття їх у чергову відпустку безпосередньо після закінчення цих закладів у розмірах, визначених пунктом 9.3 цієї Інструкції:
з числа слухачів - навчальними закладами;
з числа цивільних осіб - органами або установами після прибуття до місця служби.
9.3. Матеріальна допомога нараховується з:
окладу за штатною посадою з урахуванням підвищень посадових окладів;
окладу за спеціальним званням;
надбавки за вислугу років;
щомісячних надбавок і доплат постійного характеру, які були встановлені особі рядового і начальницького складу за станом на 1 число місяця, в якому здійснюється виплата матеріальної допомоги;
премії, обчисленої як середньомісячна сума за попередні повні дванадцять календарних місяців.
Випускникам навчальних закладів, зарахованим на навчання з числа цивільних осіб, матеріальна допомога нараховується від мінімального посадового окладу, передбаченого за посадою начальницького складу "інспектор установи виконання покарань", надбавки за вислугу років та окладу за первинним спеціальним званням середнього начальницького складу.
9.4. У разі переміщення осіб рядового і начальницького складу по службі в інші органи та установи кримінально-виконавчої служби в грошовому атестаті зазначаються відомості про виплату матеріальної допомоги за поточний рік.
9.5. Особам, які прибули для подальшого проходження служби на посадах рядового і начальницького складу органів і установ кримінально-виконавчої служби з Міністерства внутрішніх справ України, податкової міліції України, органів і підрозділів цивільного захисту, Збройних Сил України, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби України, інших військових формувань, утворених відповідно до законодавства, якщо за попереднім місцем служби матеріальна допомога не виплачувалась, матеріальна допомога в органах і установах кримінально-виконавчої служби в році їх прибуття виплачується пропорційно строку служби в кримінально-виконавчій службі в поточному році.

10. Порядок виплати грошового забезпечення особам рядового і начальницького складу, які виконують службові обов'язки за сумісництвом, та за виконання робіт, які не є сумісництвом

10.1. Виплата грошового забезпечення особам рядового і начальницького складу, які виконують службові обов'язки за сумісництвом, здійснюється у встановленому законодавством порядку за рахунок коштів тих органів, установ та підприємств установ кримінально-виконавчої служби або підприємств, установ та організацій інших міністерств і центральних органів виконавчої влади, де виконують обов'язки або працюють за сумісництвом зазначені особи рядового і начальницького складу.
Служба (робота) за посадою, зайнятою одночасно з основною на умовах сумісництва, виконується у вільний від основної служби час.
10.2. Особам рядового і начальницького складу, які виконують службові обов'язки за сумісництвом безпосередньо в органах та установах кримінально-виконавчої служби на посадах рядового і начальницького складу, оплата за фактично відпрацьований час здійснюється виходячи з посадового окладу (з урахуванням підвищення), установленого за цією посадою.
Виплата окладу за спеціальним званням, надбавки за вислугу років особі рядового чи начальницького складу за посадою, зайнятою на умовах сумісництва, не здійснюється.
Інші надбавки та доплати в разі їх установлення за суміщеною посадою виплачуються тільки від посадового окладу.
Оплата відпустки особам рядового і начальницького складу за час виконання службових обов'язків (роботи) за сумісництвом провадиться виходячи з посадового окладу за цією посадою та інших надбавок і доплат, установлених за суміщеною посадою. Виплата компенсації за невикористану відпустку при звільненні зі служби сумісникам провадиться відповідно до законодавства.
10.3. Висококваліфіковані спеціалісти з числа осіб начальницького складу за дозволом керівника органу або установи можуть здійснювати педагогічну діяльність у вищих навчальних закладах та навчальних закладах (підрозділах) підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів за сумісництвом у службовий час до чотирьох годин на тиждень із збереженням за ними грошового забезпечення за місцем основної служби.
10.4. Особи рядового і начальницького складу, крім основної служби та служби (роботи) за сумісництвом, мають право виконувати роботи, які відповідно до законодавства не є сумісництвом.
10.5. У разі звільнення зі служби виплата особі рядового чи начальницького складу одноразової грошової допомоги при звільненні за суміщеною посадою не здійснюється.

11. Порядок виплати грошового забезпечення особам рядового і начальницького складу за час тимчасового виконання обов'язків за посадою

11.1. Особам рядового і начальницького складу, призначеним наказом начальника органу або установи до тимчасового виконання обов'язків за іншими посадами з більшими окладами в тому самому органі або установі, за час фактичного виконання обов'язків за цими посадами виплачуються оклади за посадами, що виконуються тимчасово (з урахуванням пункту 11.3 цієї Інструкції).
11.2. Строк тимчасового виконання обов'язків за посадою обчислюється з дня, з якого особа рядового чи начальницького складу стала до виконання обов'язків за посадою, але не раніше дня видання уповноваженим згідно з номенклатурою посад начальником органу або установи наказу про її призначення до тимчасового виконання обов'язків за посадами і до дня звільнення від тимчасового виконання обов'язків.
11.3. Посадові оклади особам рядового і начальницького складу при тимчасовому виконанні обов'язків за посадами виплачуються з дотриманням таких умов:
11.3.1. Особі рядового чи начальницького складу, призначеній до тимчасового виконання обов'язків за невакантною посадою, оклад за цією посадою виплачується, якщо особа рядового чи начальницького складу, яка постійно займає посаду, а також її штатні заступники і помічники незалежно від їх функціональних обов'язків тимчасово вибули з органу чи установи або в установленому порядку звільнені від службових обов'язків.
11.3.2. Особам начальницького складу - заступникам і помічникам начальників усіх найменувань незалежно від їх функціональних обов'язків у разі тимчасового виконання обов'язків за невакантними посадами безпосередніх начальників виплачуються оклади за основними посадами.
У разі тимчасового виконання зазначеними особами начальницького складу обов'язків за вакантнимипосадами безпосередніх начальників їм виплачуються оклади за посадами, що тимчасово виконуються, з дня призначення до тимчасового виконання обов'язків за цими посадами.
11.4. За періоди перебування осіб рядового і начальницького складу, допущених до тимчасового виконання обов'язків за посадами з більшими окладами, у відпустці, на навчанні, лікуванні або у відпустці через хворобу виплачуються оклади за основними посадами.
11.5. Виплата надбавки за вислугу років та інших додаткових видів грошового забезпечення, що обчислюються від посадових окладів, здійснюється виходячи з окладу за посадою, що виконується тимчасово.

12. Порядок виплати грошового забезпечення особам рядового і начальницького складу за час перебування в розпорядженні

12.1. Особам рядового і начальницького складу, звільненим з посад, які вони займають, у зв'язку із зарахуванням у розпорядження відповідного територіального органу управління (далі - розпорядження), у тому числі при здійсненні організаційно-штатних заходів, з дня, наступного за днем звільнення із займаних посад, але не більше 15 діб (у виняткових випадках, пов'язаних з особливими обставинами, з дозволу Голови Департаменту не більше двох місяців), виплачуються встановлені на момент зарахування їх у розпорядження посадові оклади за останніми штатними посадами, оклади за спеціальними званнями, щомісячні додаткові види грошового забезпечення, що мають постійний характер (у тому числі премія), крім одноразових додаткових видів грошового забезпечення.
12.2. Днем звільнення осіб рядового і начальницького складу з посад, які вони займають, вважається день закінчення здавання (передавання) справ.
Строк передавання справ особам, призначеним на посади, обчислюється з дня прибуття їх в орган або установу без урахування часу, необхідного для проїзду до нового місця служби.
Тривалість строку передавання справ визначається керівником органу або установи в межах п'яти діб з дня одержання органом або установою наказу чи письмового повідомлення про звільнення з посад осіб середнього, старшого і вищого начальницького складу.
12.3. Днем зарахування у розпорядження осіб рядового і начальницького складу вважається день підписання наказу про зарахування у розпорядження (або день, зазначений у наказі).
12.4. Днем зарахування у розпорядження осіб середнього, старшого і вищого начальницького складу, які закінчили навчальні заклади, а також ад'юнктуру чи докторантуру навчальних закладів і науково-дослідних установ інших міністерств і центральних органів виконавчої влади, уважається:
для осіб рядового і молодшого начальницького складу - день, наступний за днем видання наказу Голови Департаменту про присвоєння звань середнього начальницького складу;
для осіб середнього, старшого і вищого начальницького складу - день, наступний за днем видання відповідним начальником наказу про закінчення навчального закладу, а також ад'юнктури чи докторантури навчальних закладів і науково-дослідних установ інших міністерств і центральних органів виконавчої влади.
12.5. У разі відрахування осіб рядового і начальницького складу з навчальних закладів, а також ад'юнктури чи докторантури навчальних закладів і науково-дослідних установ інших міністерств і центральних органів виконавчої влади днем зарахування їх у розпорядження вважається день, наступний за днем видання відповідним начальником наказу про відрахування.
12.6. Під час визначення права на одержання грошового забезпечення в передбачені пунктом 12.1 цієї Інструкції строки перебування осіб рядового і начальницького складу в розпорядженні не зараховуються періоди їх перебування:
12.6.1. На лікуванні (обстеженні):
у госпіталях, лікарнях, клініках та інших аналогічних їм лікувальних закладах;
у санаторіях і будинках відпочинку, куди особи рядового і начальницького складу після перебування на лікуванні в госпіталях, клініках, лікарнях та інших аналогічних їм лікувальних закладах направлені згідно з висновком військово-лікарської комісії;
під час відпустки через хворобу згідно з висновком військово-лікарської комісії.
12.6.2. У черговій відпустці (включаючи відпустку, що надається випускникам після закінчення навчального закладу) та у відпустці, що надається особам рядового і начальницького складу, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи і віднесені до відповідної категорії для встановлення пільг і компенсацій.
12.6.3. У короткостроковій відпустці за наявності поважних причин.
12.6.4. У відпустці у зв'язку з навчанням на заочних і вечірніх відділеннях навчальних закладів та інших передбачених законодавством відпустках.
12.6.5. Під арештом у зв'язку з притягненням до кримінальної відповідальності у разі закриття кримінальної справи або винесення виправдувального вироку (з дня арешту і до дня звільнення включно).
12.7. Виплата особам рядового і начальницького складу грошового забезпечення, на одержання якого вони втратили право у зв'язку з перебуванням у розпорядженні, поновлюється:
12.7.1. Направленим на лікування в лікувальні заклади, зазначені в підпункті 12.6.1 цієї Інструкції (з дня направлення і до дня повернення до місця перебування у розпорядженні включно), і тим, хто вибув у відпустку через хворобу за висновками військово-лікарської комісії (до дня закінчення відпустки включно).
12.7.2. Слухачам та курсантам, зарахованим у навчальні заклади на стаціонарне навчання або очну ад'юнктуру чи докторантуру навчальних закладів і науково-дослідних установ інших міністерств і центральних органів виконавчої влади (з дня направлення на навчання).
12.7.3. Особам, які вибули в чергову відпустку та відпустку, що надається особам рядового і начальницького складу, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи і віднесені до відповідної категорії для встановлення пільг і компенсацій (з дня вибуття у відпустку, зазначеного в наказі начальника органу або установи, до дня закінчення відпустки включно).
12.8. Особам начальницького складу, які були відряджені до державних органів, установ та організацій, з дня їх повернення у розпорядження Департаменту, але не раніше дня, до якого їм виплачено грошове забезпечення в цих органах, установах та організаціях, і до дня призначення на нові посади, до дня зарахування на навчання у навчальні заклади чи звільнення зі служби в кримінально-виконавчій службі виплачується грошове забезпечення в порядку, передбаченому пунктами 12.1, 12.6 і 12.7 цієї Інструкції. При цьому посадовий оклад для нарахування грошового забезпечення визначається за посадою, з якої особа була відряджена до державного органу, установи чи організації.

13. Порядок виплати грошового забезпечення особам рядового і начальницького складу за час хвороби

13.1. Особам рядового і начальницького складу, у тому числі тим, хто перебуває в розпорядженні, за весь період безперервного перебування на лікуванні в лікувальних закладах чи у відпустці через хворобу згідно з висновком військово-лікарської комісії, але не більше чотирьох місяців з дня вибуття з органу або установи (крім випадків, коли чинним законодавством передбачено більш тривалі терміни перебування на лікуванні), а також тим, які через хворобу або необхідність догляду за хворими членами сім'ї тимчасово звільнені від служби на підставі листків звільнення від службових обов'язків з тимчасової непрацездатності, виплачуються оклади за спеціальними званнями, оклади за останніми основними посадами, які вони займали на день вибуття на лікування, надбавки за вислугу років, інші щомісячні додаткові види грошового забезпечення.
13.2. Особам рядового і начальницького складу, зазначеним у пункті 13.1 цієї Інструкції, після чотирьох місяців безперервного перебування на лікуванні й у відпустці через хворобу (якщо перебування на лікуванні та у відпустці продовжено за висновком військово-лікарської комісії) продовжується виплата грошового забезпечення у разі відсутності рішення відповідного керівника, до чиєї номенклатури належить посада, про виведення особи у розпорядження або про її звільнення.
13.3. Особам рядового і начальницького складу, які перебувають на лікуванні в лікувальних закладах у зв'язку з пораненням, контузією чи каліцтвом, отриманими під час виконання службових обов'язків, грошове забезпечення виплачується за весь період перебування на лікуванні (до дня, з якого вони стануть до виконання обов'язків за посадами, або до дня звільнення з посади включно).
13.4. Особам рядового і начальницького складу, на яких у період їх перебування на лікуванні чи у відпустці через хворобу надійшли накази про звільнення зі служби, грошове забезпечення виплачується в порядку, передбаченому пунктом 17.3 цієї Інструкції.
13.5. Особам рядового і начальницького складу, які виконують службові обов'язки за сумісництвом безпосередньо в органах та установах кримінально-виконавчої служби на посадах начальницького складу, за час хвороби грошове забезпечення виплачується за основними посадами.

14. Порядок виплати грошового забезпечення особам рядового і начальницького складу, поновленим на службі (посаді) за рішенням суду у зв'язку з незаконним звільненням, а також тим, які перебувають під вартою

14.1. Особам рядового і начальницького складу, які за рішенням слідчих або судових органів перебувають під вартою, з дня, з якого особа рядового або начальницького складу припинила виконання службових обов'язків, грошове забезпечення виплачується лише з дозволу слідчих чи судових органів.
14.2. У разі винесення судом виправдувального вироку, закриття кримінальної справи через відсутність події злочину, через відсутність у вчинку складу злочину (крім випадків закриття на цих підставах справи щодо особи, яка вчинила суспільно небезпечний вчинок у стані неосудності) або через недоведеність участі обвинуваченого в учиненні злочину, а так само в разі закриття справи про адміністративне правопорушення з аналогічних підстав грошове забезпечення особам рядового і начальницького складу за час перебування під вартою відшкодовується згідно з порядком відшкодування збитків відповідно до законодавства.
14.3. Виплата грошового забезпечення, що здійснювалась особам рядового і начальницького складу відповідно до пункту 14.1 цієї Інструкції, припиняється з моменту набрання вироком законної сили незалежно від виду призначеного судом покарання, у тому числі в разі прийняття рішення судом про звільнення від відбування покарання з випробуванням чи про звільнення від відбування покарання у зв'язку із закінченням строків давності виконання обвинувального вироку.
14.4. Особам рядового і начальницького складу, поновленим на службі або попередній посаді за рішенням суду у зв'язку з незаконним звільненням або переведенням на іншу посаду, за час вимушеного прогулу виплачується місячне грошове забезпечення, яке особа рядового чи начальницького складу отримувала на момент незаконного звільнення, або різниця в ньому за час перебування на нижчеоплачуваній посаді, що передувала незаконному звільненню (переміщенню).

15. Порядок виплати грошового забезпечення слухачам, ад'юнктам і докторантам, а також посадових окладів курсантам

15.1. Слухачам і курсантам навчальних закладів кримінально-виконавчої служби, а також вищих навчальних закладів інших міністерств і центральних органів виконавчої влади відповідно до угод про підготовку кадрів за період навчання виплачуються:
слухачам з числа осіб рядового і начальницького складу, які перед зарахуванням на навчання перебували на службі, - оклади за останніми штатними посадами, які вони займали в органах і установах до зарахування на навчання, оклади за спеціальними званнями і додаткові види грошового забезпечення постійного характеру (крім премій), які вони отримували на день зарахування на навчання;
курсантам навчальних закладів, зарахованим на навчання з числа цивільних осіб, - посадові оклади, установлені згідно із законодавством.
Курсантам з числа дітей-сиріт і дітей, які в період навчання залишилися без піклування батьків, посадові оклади, установлені згідно із законодавством, виплачуються з 1-го числа місяця, наступного за місяцем, у якому вони залишилися без батьків, згідно з документами (або завіреними в установленому порядку копіями документів), які підтверджують відсутність батьків або ухилення батьків від піклування.
15.2. Слухачам навчальних закладів, які до зарахування на навчання перебували на службі в кримінально-виконавчій службі, у разі зміни посадових окладів нові посадові оклади встановлюються у змінених розмірах (з урахуванням мінімального та максимального розміру) за відповідними посадами.
15.3. Слухачам і курсантам навчальних закладів за час перебування у канікулярних відпустках виплачується грошове забезпечення (посадові оклади), яке вони одержували під час навчання.
15.4. За час перебування на стажуванні або практиці в органах і установах з призначенням на посади слухачам і курсантам за місцем стажування (практики) виплачуються:
курсантам навчальних закладів, зарахованим на навчання з числа цивільних осіб, - посадові оклади за займаними посадами з урахуванням підвищень, а також додаткові види грошового забезпечення у разі їх установлення;
слухачам з числа осіб рядового і начальницького складу в разі призначення їх на період стажування на вищі посади, ніж ті, які вони займали в органах та установах до зарахування на навчання, - посадові оклади за вищими посадами з урахуванням підвищень, оклади за спеціальними званнями, а також додаткові види грошового забезпечення постійного характеру (крім премій), які вони отримували до зарахування на навчання, у розмірах, не менших ніж до стажування.
15.5. Випускникам навчальних закладів, які перед зарахуванням на навчання перебували на службі в органах та установах і мали спеціальні звання рядового й начальницького складу, за період з дня, наступного після закінчення навчальних закладів, і до дня, з якого вони стануть до виконання обов'язків за посадами (але не більше строку відпустки без урахування часу проїзду до місця служби), навчальним закладом виплачуються посадові оклади, які вони одержували до зарахування на навчання, оклади за спеціальними званнями і додаткові види грошового забезпечення постійного характеру (крім премій), які вони отримували на день зарахування на навчання.
15.6. Випускникам, які були зараховані на навчання з числа цивільних осіб, за період з дня, наступного після закінчення навчальних закладів, і до дня, з якого вони стануть до виконання обов'язків за посадами (але не більше строку відпустки без урахування часу проїзду до місця служби), виплачуються:
навчальним закладом - оклад за спеціальним званням та надбавка за вислугу років;
органом або установою (при прибутті для проходження служби до органу або установи) - мінімальний посадовий оклад, передбачений за посадою начальницького складу "інспектор установи виконання покарань".
15.7. Випускникам навчальних закладів виплачується матеріальна допомога в порядку, передбаченому пунктами 9.2 і 9.3 цієї Інструкції.
15.8. Особам начальницького складу, зарахованим до ад'юнктури і докторантури вищих навчальних закладів і науково-дослідних установ, у тому числі інших міністерств і центральних органів виконавчої влади, виплачується посадовий оклад за останньою штатною посадою, яку вони займали до зарахування на навчання.
Особам начальницького складу, які рекомендовані вищим навчальним закладом безпосередньо після його закінчення до ад'юнктури, виплачуються:
тим, які перед зарахуванням на навчання до навчального закладу перебували на службі в органах та установах, - посадовий оклад, який вони одержували на день закінчення вищого навчального закладу;
тим, які були зараховані на навчання до навчального закладу з числа цивільних осіб, - мінімальний посадовий оклад, передбачений за посадою начальницького складу "інспектор установи виконання покарань".
15.9. У всіх випадках особам начальницького складу, зарахованим до ад'юнктури і докторантури, виплачується посадовий оклад не вище:
15.9.1. Зарахованим до докторантури вищих навчальних закладів - окладу начальника кафедри, до штату якої вони призначені (прикріплені).
15.9.2. Зарахованим до докторантури науково-дослідних установ - окладу начальника відділу (підрозділу), до якого вони прикріплені.
15.9.3. Зарахованим до ад'юнктури вищих навчальних закладів - окладу заступника начальника кафедри, до штату якої вони призначені (прикріплені).
15.9.4. Зарахованим до ад'юнктури науково-дослідних установ - окладу старшого наукового співробітника відділу (підрозділу), до якого вони прикріплені.
15.10. Особам начальницького складу, зарахованим до ад'юнктури і докторантури вищих навчальних закладів і науково-дослідних установ, у тому числі інших міністерств і центральних органів виконавчої влади, крім посадових окладів, зазначених у пункті 15.8 цієї Інструкції, виплачуються оклади за спеціальними званнями та додаткові види грошового забезпечення постійного характеру (крім премії), які вони отримували до зарахування до ад'юнктури і докторантури.
15.11. Виплата грошового забезпечення особам начальницького складу, зарахованим до ад'юнктури і докторантури вищих навчальних закладів Департаменту, здійснюється цими вищими навчальними закладами, а зарахованим до ад'юнктури і докторантури вищих навчальних закладів інших міністерств і центральних органів виконавчої влади:
тим, хто перед зарахуванням до ад'юнктури і докторантури перебував на службі в органах та установах кримінально-виконавчої служби, - за місцем попередньої служби;
тим, хто був зарахований на навчання з числа цивільних осіб, - навчальним закладом, який рекомендував їх до ад'юнктури і докторантури.
15.12. Особам рядового і начальницького складу, відрахованим з вищих навчальних закладів, ад'юнктур чи докторантур вищих навчальних закладів і науково-дослідних установ кримінально-виконавчої служби, інших міністерств і центральних органів виконавчої влади, з дня відрахування виплачується грошове забезпечення згідно з пунктом 12 цієї Інструкції.
15.13. Особам рядового і начальницького складу, які поєднують службу з навчанням у вищих навчальних закладах, ад'юнктурі (докторантурі), за час перебування у відпустці у зв'язку з навчанням виплачуються посадові оклади за штатними посадами, оклади за спеціальними званнями і встановлені додаткові види грошового забезпечення постійного характеру (крім премій). Їм також надаються інші пільги у зв'язку з навчанням у порядку, встановленому законодавством.

16. Порядок виплати грошового забезпечення особам начальницького складу, відрядженим до державних органів, установ та організацій

16.1. Особам начальницького складу, відрядженим до державних органів, установ та організацій, виплачується грошове забезпечення, передбачене законодавством для осіб начальницького складу кримінально-виконавчої служби.
При цьому грошове забезпечення виплачується виходячи з окладів за посадами, займаними зазначеними особами в державних органах, установах та організаціях, до яких вони відряджені, інших виплат, установлених для відповідних працівників цих органів, установ та організацій, а також окладів за спеціальними званнями і надбавки за вислугу років у розмірах і порядку, визначених законодавством для осіб начальницького складу кримінально-виконавчої служби.
16.2. Виплата грошового забезпечення провадиться за рахунок коштів тих державних органів, установ та організацій, до яких відряджені зазначені особи начальницького складу кримінально-виконавчої служби.
16.3. Органи й установи кримінально-виконавчої служби виплачують грошове забезпечення особам начальницького складу включно до дня відрядження до державних органів, установ та організацій.

17. Порядок виплати грошового забезпечення особам рядового і начальницького складу в разі звільнення зі служби

17.1. У разі звільнення зі служби грошове забезпечення виплачується:
особам рядового і начальницького складу - до дня отримання (включно) органом або установою наказу про звільнення зі служби, але не більше ніж за п'ять діб з дня отримання наказу про звільнення (з урахуванням пунктів 17.2 - 17.4 цієї Інструкції);
слухачам і курсантам навчальних закладів - до дня виключення наказом зі списків особового (перемінного) складу включно.
17.2. Особам рядового і начальницького складу в разі необхідності здавання (передавання) справ грошове забезпечення також виплачується за період здавання (передавання) справ, але не більше п'яти днів з дня отримання органом або установою наказу про звільнення.
17.3. Особам рядового і начальницького складу, які на день одержання органом або установою наказу про звільнення зі служби перебувають:
на лікуванні в лікувальній установі чи у відпустці через хворобу, грошове забезпечення виплачується до дня повернення до місця служби включно, але не більше ніж за чотири місяці з дня одержання органом або установою наказу про звільнення;
у черговій відпустці або в додатковій відпустці зі збереженням грошового забезпечення строком 14 робочих днів як особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, грошове забезпечення виплачується до дня закінчення відпусток включно.
17.4. Особам середнього, старшого і вищого начальницького складу, яким при звільненні зі служби чергова відпустка за поточний рік не надавалась, до звільнення, на їхнє бажання, на підставі довідки кадрового апарату надається відпустка або виплачується компенсація за невикористану відпустку відповідно до законодавства.
Розрахунок тривалості невикористаної чергової відпустки за поточний рік, за яку виплачується грошова компенсація, визначається пропорційно часу перебування на службі в році звільнення за кожний повний місяць служби з розрахунку однієї дванадцятої частини належної відпустки за кожний повний місяць служби в році звільнення.
Одержана в результаті розрахунку тривалість відпустки округлюється в бік збільшення до повного дня.
Під час визначення тривалості відпустки враховується період служби в році звільнення без включення в нього наданої відпустки. Святкові дні, установлені законодавством неробочими, до тривалості відпусток не включаються.
У разі надання відпустки додатково враховується час проїзду до місця проведення відпустки та назад.
17.5. Особам рядового і начальницького складу, які звільняються зі служби, за невикористані ними дні щорічної відпустки за всі попередні роки та невикористану в році звільнення відпустку виплачується грошова компенсація виходячи з грошового забезпечення (окладів за останніми штатними посадами, займаними перед звільненням, окладів за спеціальними званнями, а також щомісячних додаткових видів грошового забезпечення постійного характеру (надбавок, доплат) та премій (обчислених як середньомісячна сума за попередні повні дванадцять календарних місяців), крім одноразових додаткових видів грошового забезпечення), яке зазначені особи отримували на день звільнення.

18. Порядок виплати грошової допомоги особам рядового і начальницького складу при звільненні зі служби

18.1. Особам рядового і начальницького складу, які мають право на пенсію за Законом України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" при звільненні зі служби за вислугою строку служби, за віком, за станом здоров'я, у зв'язку із скороченням штатів або з проведенням організаційних заходів у разі неможливості використання на службі виплачується одноразова грошова допомога в розмірі 50 відсотків, а при звільненні зі служби за власним бажанням, через сімейні обставини або з інших поважних причин, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, виплачується одноразова грошова допомога в розмірі 25 відсотків місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний рік служби.
Особам рядового і начальницького складу у разі повторного їх звільнення зі служби одноразова грошова допомога виплачується за період їх календарної служби з дня останнього зарахування на службу без урахування періоду попередньої служби, за винятком тих осіб, які при першому звільненні не набули права на отримання такої грошової допомоги.
18.2. Одноразова грошова допомога особам рядового і начальницького складу, звільненим зі служби, нараховується з окладів за останніми штатними посадами, займаними перед звільненням, окладів за спеціальними званнями, а також щомісячних додаткових видів грошового забезпечення постійного характеру (надбавок, доплат) та премій (обчислених як середньомісячна сума за попередні повні дванадцять календарних місяців), крім одноразових додаткових видів грошового забезпечення, що були їм нараховані в останньому повному календарному місяці служби перед звільненням.
18.3. Обчислення календарного строку служби для виплати одноразової грошової допомоги при звільненні здійснюється в порядку, установленому пунктом 1 постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 1992 року N 393 "Про порядок обчислення вислуги років, призначення та виплати пенсій і грошової допомоги особам офіцерського складу, прапорщикам, мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та членам їхніх сімей".
18.4. Особам рядового і начальницького складу, звільненим зі служби за службовою невідповідністю, у зв'язку з обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили, одноразова грошова допомога при звільненні не виплачується.

19. Порядок виплати грошового забезпечення у разі смерті особи рядового чи начальницького складу

19.1. У разі смерті особи рядового чи начальницького складу грошове забезпечення, не виплачене до дня смерті, виплачується членам сім'ї, які проживали разом з нею, а також особам, які перебували з причин непрацездатності на утриманні особи рядового чи начальницького складу.
За той місяць, у якому настала смерть особи рядового чи начальницького складу, грошове забезпечення виплачується повністю за весь місяць виходячи з умов, які діяли на день смерті.
Зазначеним особам також виплачуються грошові компенсації за невикористані відпустки, щорічна матеріальна допомога, право на отримання яких мала особа рядового чи начальницького складу на день смерті.
19.2. Виплати, передбачені пунктом 19.1 цієї Інструкції, здійснюються, якщо звернення за їх одержанням надійшло до закінчення трьох років з дня смерті особи рядового чи начальницького складу.

20. Порядок оформлення і видачі грошових атестатів

20.1. При переміщенні, переведенні, відрядженні до органів виконавчої влади та інших цивільних установ, а також при звільненні зі служби осіб рядового і начальницького складу фінансова служба (бухгалтерія) зобов'язана:
задовольнити їх усіма належними видами грошового забезпечення;
видати грошовий атестат (додаток 3 до цієї Інструкції).
20.2. Грошовий атестат особам рядового і начальницького складу видається в усіх випадках:
переміщення з одного органу або установи до іншого органу або установи, у тому числі при направленні у вищі навчальні заклади для навчання;
переведення до органів внутрішніх справ, податкової міліції України, Збройних Сил України, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби України та інших військових формувань, утворених відповідно до законодавства;
відрядження до органів виконавчої влади та інших цивільних установ із залишенням у кадрах Департаменту;
звільнення зі служби в запас або відставку з призначенням пенсії (грошовий атестат передається разом з іншими документами у відповідний орган для призначення пенсії).
У разі якщо грошовий атестат з будь-яких причин при вибутті не був виданий, фінансова служба (бухгалтерія) зобов'язана надіслати цей атестат за новим місцем служби вибулого.
20.3. Грошовий атестат видається під розписку в особовій картці на грошове забезпечення. Видані грошові атестати реєструються у журналі, де зазначаються:
номер і дата видачі грошового атестата;
прізвище, ім'я та по батькові власника атестата, займана ним посада, спеціальне звання;
куди вибув власник атестата.
20.4. Грошові атестати підписуються керівником органу або установи та начальником фінансової служби (бухгалтерії), скріплюються печаткою.
Грошовий атестат має бути підписаний його власником, що підтверджує правильність записів у ньому.
Грошові атестати без печатки чи підписів, з підчистками чи необумовленими виправленнями, заповнені неправильно, вважаються недійсними.
20.5. Особі, яка за новим місцем служби не пред'явила грошовий атестат, грошове забезпечення виплачується починаючи з дня призначення на посаду за новим місцем служби.
Одночасно начальник фінансової служби (бухгалтерії) запитує дублікат грошового атестата за попереднім місцем служби зазначеної особи і після його отримання у разі необхідності здійснює перерахунок грошового забезпечення, яке було видано.
20.6. Бланки грошових атестатів виготовляються фінансовими службами (бухгалтерією) центрального апарату Департаменту, територіальних органів управління Департаменту, на які покладено функції забезпечення бланками грошових атестатів підвідомчих органів і установ.
 


Начальник управління економіки
та оплати праці Державного департаменту
України з питань виконання покарань  

 
 
М. М. Стрілецький  


Додаток 1
до Інструкції про порядок виплати грошового забезпечення особам рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України 


ПЕРЕЛІК
посад рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби та умови, за якими за цими посадами підвищуються посадові оклади за роботу із засудженими та взятими під варту особами, хворими на туберкульоз, в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах

Найменування установ та посад 

Умови підвищення посадових окладів 

1. Кримінально-виконавчі установи закритого типу, організовані для лікування засуджених, які хворіють на активну форму туберкульозу 

 

Усі посади рядового і начальницького складу 

Перебування на штатних посадах 

2. Кримінально-виконавчі установи закритого типу, при яких організовані заклади на правах лікувальних для лікування засуджених, які хворіють на активну форму туберкульозу 

 

2.1. Посади: начальників установ, заступників начальників установ (крім заступника начальника установи з виробництва), начальників відділів (груп) нагляду і безпеки, оперативного, соціально-виховної та психологічної роботи, інспекторів пожежної профілактики, начальників окремих постів відомчої пожежної охорони 

Якщо в місяці, що передував платіжному, вони не менше 50 відсотків місячної норми робочого часу були безпосередньо зайняті на роботі з хворими на активну форму туберкульозу 

2.2. Посади: лікарів та середнього медичного персоналу, які працюють із хворими на активну форму туберкульозу 

Перебування на штатних посадах 

2.3. Посади: рядового і начальницького складу відділів (груп) (крім зазначених у пункті 2.1 начальників відділів (груп) нагляду і безпеки, оперативного, соціально-виховної та психологічної роботи) 

Перебування на посадах, передбачених штатними розкладами секторів, у яких тримаються особи, хворі на активну форму туберкульозу, а також призначеним відповідними наказами по установах для роботи із засудженими, хворими на активну форму туберкульозу, та якщо в місяці, що передував платіжному, вони не менше 50 відсотків місячної норми робочого часу були безпосередньо зайняті на роботі з хворими на активну форму туберкульозу 

3. Кримінально-виконавчі установи закритого типу, у яких організовані сектори для спостереження та лікування засуджених, хворих на активну форму туберкульозу, віднесених до I - IV диспансерних категорій 

 

3.1. Посади: лікарів, старших фельдшерів, фельдшерів 

Перебування на посадах, передбачених штатними розкладами секторів, у яких тримаються особи, хворі на активну форму туберкульозу, а також призначеним відповідними наказами по установах для роботи із засудженими, хворими на активну форму туберкульозу, та якщо в місяці, що передував платіжному, вони не менше 50 відсотків місячної норми робочого часу були безпосередньо зайняті на роботі з хворими на активну форму туберкульозу 

3.2. Посади: рядового і начальницького складу відділів (груп) нагляду і безпеки, соціально-виховної та психологічної роботи 

Якщо в місяці, що передував платіжному, вони не менше 50 відсотків місячної норми робочого часу були безпосередньо зайняті на роботі з хворими на активну форму туберкульозу 

4. Слідчі ізолятори 

 

4.1. Посади: лікарів-фтизіатрів 

Перебування на штатних посадах 

4.2. Посади: лікарів інших найменувань, старших фельдшерів, фельдшерів 

Якщо в місяці, що передував платіжному, вони не менше 50 відсотків місячної норми робочого часу були безпосередньо зайняті на роботі з узятими під варту особами, хворими на активну форму туберкульозу 

4.3. Посади: старших інспекторів, інспекторів, старших по корпусах, молодших інспекторів, молодших інспекторів-фотодактилоскопістів відділів режиму та охорони, старших оперуповноважених, оперуповноважених оперативних відділів (груп), старших інспекторів, інспекторів, інспекторів з роботи з неповнолітніми відділів (груп) соціально-виховної та психологічної роботи 

Перебування на посадах, передбачених штатними розкладами корпусів, у яких тримаються особи, хворі на активну форму туберкульозу, а також призначеним відповідними наказами по слідчих ізоляторах для роботи з узятими під варту особами, хворими на активну форму туберкульозу, та якщо в місяці, що передував платіжному, вони не менше 50 відсотків місячної норми робочого часу були безпосередньо зайняті на роботі з узятими під варту особами, хворими на активну форму туберкульозу Облік часу, протягом якого особи рядового і начальницького складу проходять службу на посадах, передбачених пунктами 2.1, 2.3, 3.1, 3.2, 4.2, 4.3 цього Переліку, забезпечує адміністрація установи.
 


Додаток 2
до Інструкції про порядок виплати грошового забезпечення особам рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України 


ПЕРЕЛІК
посад лікарів і середнього медичного персоналу лікувально-профілактичних закладів, відділень, палат і кабінетів, утворених у кримінально-виконавчих установах закритого типу для тримання і примусового лікування засуджених, які страждають на алкоголізм і наркоманію, і умови, за якими за цими посадами підвищуються посадові оклади за небезпечні для здоров'я та особливо важкі умови праці

Найменування установ та посад 

Умови підвищення посадових окладів 

1. Лікувально-профілактичні заклади, відділення, палати і кабінети кримінально-виконавчих установ закритого типу, які організовані для тримання і лікування засуджених, які страждають на наркоманію 

 

1.1. Посади працівників наркологічних кабінетів: начальник наркологічного кабінету-лікар, лікар-психіатр, лікар-психіатр-нарколог 

Перебування на штатних посадах 

1.2. Фельдшер 

Якщо в місяці, що передував платіжному, вони не менше 50 відсотків місячної норми робочого часу були безпосередньо зайняті на роботі із засудженими, які страждають на алкоголізм і наркоманію Облік часу, протягом якого особи рядового і начальницького складу проходять службу на посадах, передбачених пунктом 1.2 цього Переліку, забезпечує адміністрація установи.
 


Додаток 3
до Інструкції про порядок виплати грошового забезпечення особам рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України 


ГРОШОВИЙ АТЕСТАТ N ___

_________________________________________засвідчує, що ____________________________
(найменування органу або установи, що видали атестат)
_________________________________________________________________________________
(спеціальне звання (номер наказу про присвоєння спеціального звання), посада, прізвище, ім'я,
_________________________________________________________________________________
по батькові, рік народження та особистий номер)
             отримав такі види грошового забезпечення:
1. Посадовий оклад _________________ грн до _________ 20__ року включно.
2. Підвищення посадового окладу:
2.1. за умови служби ________ грн до _________ 20__ року включно;
2.2. за небезпечні для здоров'я та особливо важкі умови служби ________ грн до _________ 20__ року включно;
2.3. _______________________________________________________________________________
                                                                                                           (інше)
________ грн до _________ 20__ року включно.
3. Оклад за спеціальним званням __________ грн до ________ 20__ року включно.
4. Надбавку за вислугу років __________ грн до ________ 20___року включно.
5. Надбавку за виконання особливо важливих завдань під час проходження служби, розробку і проведення експертизи проектів нормативно-правових актів та за виконання спеціальних завдань, пов'язаних з антитерористичною діяльністю, __________________ грн до _________ 20__ року включно.
6. Надбавку за проведення оперативно-розшукової діяльності та інформаційно-аналітичне забезпечення органів державної влади і оперативно-службову діяльність _______________ грн до _____________ 20__ року включно.
7. Надбавку за кваліфікаційну категорію ______________ грн до __________ 20__ року включно.
8. Надбавку за службу в умовах режимних обмежень (таємність) _____________ грн до __________ 20__ року включно.
9. _________________________ грн до _________ 20__ року включно.
                             (інше)
10. ________________________ грн до _________ 20__ року включно.
                             (інше)
11. Премію ____________________ грн до _________ 20___ року включно.
Усього нараховано _____________________________________________ грн.
Інше:
1. Матеріальна допомога:
для вирішення соціально-побутових питань у сумі ___________________________________ грн;
для оздоровлення при наданні щорічної основної відпустки в сумі ______________________ грн.
2. Отримав грошову допомогу при звільненні _______________________________________ грн.
3. На день звільнення:
використано ________ діб відпустки за поточний рік,
у тому числі ________ діб для проїзду до місця відпустки та назад;
не використано _________ діб відпустки за попередні роки.
3.1. Отримав компенсацію за невикористані доби відпустки ___________________________ грн.
4. Має заборгованість _______________________________________________________________
__________________________________________________________________________________,
                                                                           (вид заборгованості та сума)
що підлягає стягненню і відправленню за адресою: _______________________________________
                                                                                                                                           (указати, куди перерахувати,
__________________________________________________________________________________
                                      або здати на поновлення кредиту або в дохід державного бюджету)
__________________________________________________________________________________
5. З ____________ 20__ року перебуває в розпорядженні (на лікуванні чи у відпустці для лікування) _________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
6. Інші дані, не вказані у відповідних рядках атестата
__________________________________________________________________________________
(заповнюється у разі потреби)
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
7. Атестат видано у зв'язку з _________________________________________________________
                                                                                (переведенням по службі, звільненням зі служби, інші підстави)
_________________________________________________________________________________
"___" ____________ 20__ року. 

М. П.  

Керівник 

Головний бухгалтер 

  

З відомостями, зазначеними в атестаті, згоден. 

____________________
                (підпис) 

  


версія для друку
Розширений пошук »