21 листопада 2019
ДЕРЖАВНА КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧА
СЛУЖБА УКРАЇНИ
04050, м. Київ, вул. Мельникова, 81
Телефон «гарячої лінії» 364-23-93
17.05.2012
nakaz#426

ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ УКРАЇНИ
З ПИТАНЬ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ

НАКАЗ

16.11.2010 м. Київ № _426_

Про затвердження Інструкції про порядок організації та здійснення контролю за дотриманням
виконавської дисципліни у Державній кримінально-виконавчій службі України

Із змінами і доповненнями, внесеними наказом
Державної пенітенціарної служби України
від 01.12.2011 №562

З метою підвищення ефективності управлінської діяльності та зміцнення виконавської дисципліни в Державній кримінально-виконавчій службі України

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію про порядок організації та здійснення контролю за дотриманням виконавської дисципліни у Державній кримінально-виконавчій службі України (далі – Інструкція), що додається.
2. Першому заступнику, заступнику Голови Державної пенітенціарної служби України (далі – ДПтС України), начальникам територіальних органів ДПтС України:
організувати вивчення та забезпечити неухильне виконання підпорядкованим персоналом положень Інструкції при виконанні службових обов'язків;
привести положення про підпорядковані підрозділи, посадові інструкції персоналу у відповідність з Інструкцією;
вжити додаткових заходів щодо поліпшення організації контролю за виконанням законів України, актів та доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, постанов Верховної Ради України, запитів та звернень народних депутатів України, звернень громадян, відомчих нормативно-правових та розпорядчих документів.
3. Визнати таким, що втратив чинність, пункт 2.3 наказу Держдепартаменту від 05.02.2000 №11 "Про заходи щодо поліп­шення управлінської  діяль­ності та виконавської дис­цип­­ліни в органах і уста­новах виконання пока­рань у світлі вимог Президента України".
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови ДПтС України  генерал-майора внутрішньої служби  Сидоренка С.М. та начальників територіальних органів ДПтС України.
5. Наказ оголосити персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України.

Голова
генерал-майор внутрішньої служби О.В. Лісіцков

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного департаменту України з питань виконання покарань
від 16.11.2010 №426

ІНСТРУКЦІЯ
про порядок організації та здійснення контролю за дотриманням виконавської дисципліни у Державній кримінально-виконавчій службі України

1. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція визначає порядок організації та здійснення контролю за виконанням у Державній пенітенціарній службі України (далі – ДПтС України), її територіальних органах, підрозділах кримінально-виконавчої інспекції, установах виконання покарань, слідчих ізоляторах, навчальних закладах, закладах охорони здоров’я, інших підприємствах, установах і організаціях, створених для забезпечення виконання завдань Державної кримінально-виконавчої служби України (далі – органи (установи) кримінально-виконавчої служби) зареєстрованих документів нормативного, а також ненормативного характеру, в яких встановлено завдання (далі – контрольні документи).
1.2. Організацію контролю за виконанням завдань, визначених законами України, постановами Верховної Ради України, актами та дорученнями Президента України, постановами, розпорядженнями, рішеннями та дорученнями Кабінету Міністрів України здійснює перший заступник Голови ДПтС України, перший заступник (заступник) керівника органу (установи) кримінально-виконавчої служби.
1.3. Перший заступник Голови ДПтС України, заступник Голови ДПтС України, перший заступник (заступники) керівника органу (установи) кримінально-виконавчої служби здійснюють координацію діяльності та забезпечують контроль за роботою підпорядкованих їм підрозділів щодо вирішення покладених на органи (установи) кримінально-виконавчої служби завдань.
1.4. Координацію заходів із забезпечення контролю та перевірки виконання контрольних документів, методичне забезпечення контролю за своєчасним, якісним і повним виконанням органами (установами) кримінально-виконавчої служби контрольних документів здійснює департамент організаційно-аналітичного, документального та правового забезпечення апарату ДПтС України.
1.5. Контроль за виконанням контрольних документів полягає в сукупності процедур, що здійснюються ДПтС України, органами (установами) кримінально-виконавчої служби, пов’язаних з обліком і аналізом строків, порядку, повноти та якості виконання заходів і доручень з метою посилення виконавської дисципліни, підвищення відповідальності посадових осіб та ефективності діяльності Державної кримінально-виконавчої служби України.
Завданням контролю за виконанням документів є забезпечення своєчасного, якісного і повного їх виконання.
1.6. Контроль здійснюється у відповідності до вимог Указів Президента України від 29 березня 2000 року № 549/2000 "Про заходи щодо вдосконалення організації контролю за виконанням актів та доручень Президента України", від 19 лютого 2002 року № 155/2002 "Про порядок організації та здійснення контролю за виконанням указів, розпоряджень і доручень Президента України" (із змінами), постанов Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 1997 р. № 1153 "Про затвердження Примірної інструкції з діловодства у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади" (із змінами), від 18 липня 2007 р. № 950 "Про затвердження Регламенту Кабінету Міністрів України" в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 8 липня 2009 р. № 712, від 19 вересня 2007 р.  № 1143 "Про затвердження Типового регламенту центрального органу виконавчої влади" (із змінами), від 26 грудня 2003 р. № 2037 "Про затвердження Типового положення про структурний підрозділ з контролю апарату міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади".
1.7. Обов`язковому контролю підлягають хід і терміни виконання зареєстрованих у ДПтС України, органах (установах) кримінально-виконавчої служби законів України, указів, розпоряджень та доручень Президента України, постанов Верховної Ради України, запитів та звернень народних депутатів України, постанов, розпоряджень та доручень Кабінету Міністрів України, звернень громадян, рішень колегій ДПтС України, територіальних органів ДПтС України, заходів планів роботи ДПтС України, органів (установ) кримінально-виконавчої служби, наказів ДПтС України та доручень Голови ДПтС України.
Контроль за виконанням інших документів встановлюється за окремим дорученням Голови ДПтС України, керівника органу (установи) кримінально-виконавчої служби.
1.8. Відповідальність за виконання документа несуть особи, зазначені у розпорядчому документі (наказі, рішенні тощо), резолюції керівника, та безпосередні виконавці. У разі, коли документ виконується кількома працівниками, відповідальним за організацію виконання (скликання) є посадова особа, яка у переліку виконавців зазначена першою.
Відповідальність за організацію та здійснення контролю щодо змісту, рівня підготовки та належного оформлення документів, які знаходяться на опрацюванні у відповідному підрозділі, несуть керівники структурних підрозділів ДПтС України, в органах (установах) кримінально-виконавчої служби – керівники цих органів (установ), а також у межах компетенції усі особи, які візують документ.
1.9. Для безпосереднього здійснення контрольних функцій у структурних підрозділах ДПтС України, органах (установах) кримінально-виконавчої служби їх керівниками призначаються відповідальні посадові особи з числа кваліфікованих та досвідчених працівників, яким доручається здійснення контролю за виконанням документів. До посадових інструкцій цих посадових осіб вносяться відповідні доповнення.
Зазначені посадові особи взаємодіють з департаментом організаційно-аналітичного, документального та правового забезпечення апарату ДПтС України, здійснюють безпосередній контроль за ходом виконання контрольних документів, періодичне інформування керівника структурного підрозділу ДПтС України, органу (установи) кримінально-виконавчої служби про стан їх виконання.
1.10. Персональну відповідальність за стан виконавської дисципліни в ДПтС України, органах (установах) кримінально-виконавчої служби несуть перший заступник, заступник Голови ДПтС України, начальники структурних підрозділів ДПтС України, керівники органів (установ) кримінально-виконавчої служби.

2. Розмежування функцій контролю

2.1. У апараті ДПтС України контроль здійснюється:
2.1.1. Першим заступником, заступником Голови ДПтС України:
за фактичним виконанням підпорядкованими структурними підрозділами ДПтС України, органами (установами) кримінально-виконавчої служби контрольних документів з тих напрямків службової діяльності, які належать до їх компетенції відповідно до розподілу функціональних повноважень;
за станом виконавської дисципліни в підпорядкованих структурних підрозділах ДПтС України, органах (установах) кримінально-виконавчої служби (згідно із закріпленням) - через керівників відповідних підрозділів.
2.1.2. Відділом контролю та інспектування департаменту організаційно-аналітичного, документального та правового забезпечення апарату ДПтС України:
за виконанням законів України, актів та доручень Президента України, постанов Верховної Ради України, актів та доручень Кабінету Міністрів України, рішень колегії ДПтС України, заходів річних та окремих планів роботи ДПтС України, рішень апаратних нарад ДПтС України;
за дотриманням строків реалізації заходів, визначених наказами ДПтС України та дорученнями Голови ДПтС України, його заступників, контроль за виконанням яких покладено на відділ контролю та інспектування департаменту організаційно-аналітичного, документального та правового забезпечення апарату ДПтС України;
за організацією виконання структурними підрозділами ДПтС України планів щодо усунення недоліків у роботі органів (установ) кримінально-виконавчої служби, виявлених при проведенні комплексних інспекторських та контрольних перевірок;
за організацією проведення міжнародних зустрічей, виїздів персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України у службові відрядження за кордон;

 

за виконанням доручень керівництва ДПтС України щодо реагування на публікації у засобах масової інформації з питань діяльності Державної кримінально-виконавчої служби України.
2.1.3. Відділом документального забезпечення та розгляду звернення громадян департаменту організаційно-аналітичного, документального та правового забезпечення апарату ДПтС України:
за дотриманням установленого порядку ведення діловодства, режиму секретності, вимог Закону України "Про звернення громадян" щодо роботи зі зверненнями громадян та організації їх особистого прийому;
за дотриманням  строків  розгляду  звернень та  запитів  народних депутатів  України,  пропозицій (зауважень), заяв (клопотань) та скарг громадян, виконання резолюцій керівництва ДПтС України та заходів, визначених нормативно-правовими та розпорядчими актами ДПтС України, якщо контроль за їх реалізацією покладено на відділ документального забезпечення та розгляду звернення громадян департаменту організаційно-аналітичного, документального та правового забезпечення апарату ДПтС України.
2.1.4. Структурними підрозділами ДПтС України (у межах компетенції):
за якістю та строками виконання органами (установами) кримінально-виконавчої служби контрольних документів;
за дотриманням строків подання до ДПтС України інформації, що передбачена наказами, рішеннями колегії, планами роботи, вказівками керівництва ДПтС України;
за усуненням недоліків, виявлених під час інспекторських та контрольних перевірок органів (установ) кримінально-виконавчої служби та під час службових відряджень персоналу відповідних структурних підрозділів ДПтС України;
за усуненням недоліків, виявлених під час перевірки стану дотримання законності в органах (установах) кримінально-виконавчої служби органами прокуратури.
2.2. В органах (установах) кримінально-виконавчої служби:
2.2.1. Першими заступниками, заступниками керівників органів (установ) кримінально-виконавчої служби:
за фактичним виконанням підпорядкованими органами (установами) кримінально-виконавчої служби, їх структурними підрозділами контрольних документів з тих напрямків службової діяльності, які належать до їх компетенції відповідно до розподілу функціональних повноважень;
за станом виконавської дисципліни в підлеглих органах (установах) кримінально-виконавчої служби.
2.2.2. Організаційно-аналітичними підрозділами органів (установ) кримінально-виконавчої служби або працівниками, визначеними відповідальними за організацію цієї роботи:
за організацією виконання рішень вищих органів державної влади та управління з питань діяльності кримінально-виконавчої служби, планів заходів, розроблених на їх виконання, нормативно-правових та розпорядчих актів ДПтС України, рішень колегії ДПтС України, територіального органу ДПтС України;
за виконанням поточних та перспективних програм та планів роботи;
за дотриманням строків реалізації заходів, визначених наказами ДПтС України, органів (установ) кримінально-виконавчої служби, контроль за виконанням яких покладено на організаційно-аналітичний підрозділ або посадову особу, яку визначено відповідальною за здійснення організаційно-аналітичної роботи;
за виконанням рішень нарад під головуванням керівника органу (установи) кримінально-виконавчої служби;
за виконанням органами (установами) кримінально-виконавчої служби планів щодо усунення недоліків, виявлених при проведенні комплексних інспекторських та контрольних перевірок;
за своєчасністю підготовки та подання матеріалів для розгляду на засіданнях колегій територіальних органів ДПтС України, їх доопрацювання і видання;
за реалізацією інших документів, контроль за виконанням яких покладено на організаційно-аналітичний підрозділ або посадову особу, яку визначено відповідальною за здійснення організаційно-аналітичної роботи.
2.2.3. Сектором (відділенням) документального забезпечення, режимно-секретної роботи та архівної справи, канцелярією органу (установи) кримінально-виконавчої служби:
за дотриманням установленого порядку ведення діловодства, режиму секретності, вимог Закону України "Про звернення громадян" щодо роботи із зверненнями громадян та організацією їх особистого прийому;
за дотриманням строків розгляду депутатських звернень та запитів, пропозицій (зауважень), заяв (клопотань) і скарг громадян;
за дотриманням строків виконання документів прокурорського реагування;
за виконанням резолюцій керівництва органу (установи) кримінально-виконавчої служби, заходів, визначених наказами ДПтС України, органів (установ) кримінально-виконавчої служби.
2.2.4. Структурними підрозділами територіальних органів ДПтС України (у межах своєї компетенції):
за якістю i строками виконання підпорядкованими органами (установами) кримінально-виконавчої служби контрольних документів;
за дотриманням строків подання до територіальних органів ДПтС України інформації, визначеної наказами, рішеннями колегії, вказівками керівництва;
за усуненням недоліків, виявлених під час інспекторських та контрольних перевірок органів (установ) кримінально-виконавчої служби та під час службових відряджень працівників ДПтС України і територіальних органів ДПтС України;
за усуненням недоліків, виявлених під час перевірки органами прокуратури стану додержання законів в органах (установах) кримінально-виконавчої служби.

3. Строки виконання документів

3.1. Документи можуть бути із зазначенням і без зазначення строку виконання. Строки виконання можуть бути вказані у самому документі або встановлені актами законодавства (додається).
3.2. Завдання, щодо яких визначено строки виконання, виконуються в установлені строки. Якщо строк виконання завдання не зазначено, підрозділ (посадова особа), що здійснює контроль, самостійно встановлює строк відповідно до актів законодавства або резолюції керівництва.
Документи без зазначення строку виконання повинні бути виконані не пізніш як за 30 календарних днів, а документи з позначкою "терміново" - протягом 7 робочих днів від дати підписання документа.
Виходячи з цілей та складності завдання, строк і порядок виконання контрольного документа може бути скорочено.
Якщо завдання потребує термінового виконання, у проекті резолюції до документа обов`язково зазначається конкретний строк.
3.3. Розглядає і встановлює строк виконання завдань, визначених законами України, постановами Верховної Ради України, актами і дорученнями Президента України, рішеннями та дорученнями Кабінету Міністрів України Голова ДПтС України, керівник органу (установи) кримінально-виконавчої служби особисто (відразу після реєстрації документа).
3.4. Строк підготовки проектів документів визначається з урахуванням того, що днем виконання завдань, визначених законами України, постановами Верховної Ради України, актами та дорученнями Президента України, рішеннями та дорученнями Кабінету Міністрів України, вважається день реєстрації вихідних документів, що містять інформацію про виконання відповідних завдань.

4. Порядок здійснення контролю за виконанням документів

4.1. У кожному структурному підрозділі ДПтС України, органі (установі) кримінально-виконавчої служби складається i періодично поновлюється перелік контрольних документів, виконання яких розраховано на тривалий строк, який використовується при здійсненні контрольних функцій i враховується при плануванні роботи.
4.2. Контроль за виконанням документів включає такі види робіт:
постановку документів на контроль, формування картотеки контрольних документів;
перевірку своєчасного доведення документів до виконавців;
попередні перевірки і регулювання ходу виконання;
облік і узагальнення результатів контролю за виконанням документів;
інформування керівника про хід та підсумки виконання документів (доручень);
повідомлення про хід і підсумки виконання документів на апаратних та оперативних нарадах, засіданнях колегії;
зняття документів з контролю;
формування картотеки виконаних документів.
4.3. При надходженні документа, який ставиться на контроль, керівництво ДПтС України, органу (установи) кримінально-виконавчої служби стислою резолюцією в обов’язковому порядку чітко визначає відповідального виконавця, виконавців, строки виконання, форму реалізації документа та особу, яка здійснює контроль за дотриманням строків виконання документа.
4.4. Після розгляду керівництвом, перед направленням безпосередньому виконавцю, контрольні документи в обов’язковому порядку подаються до підрозділу (посадової особи), які відповідають за здійснення контролю.
4.5. У разі, якщо контрольний документ надійшов до ДПтС України, органу (установи) кримінально-виконавчої служби із затримкою і строки виконання поставлених завдань минули або недостатні, то керівництво структурного підрозділу, посадова особа ДПтС України, органу (установи) кримінально-виконавчої служби, на яких покладається організація виконання документа, узгоджує зміну терміну його виконання з виконавцем або контрольним підрозділом державного органу, що надіслав документ.
4.6. З метою організації виконання завдань, визначених законами України, постановами Верховної Ради України, актами та дорученнями Президента України, рішеннями та дорученнями Кабінету Міністрів України, можуть розроблятись відповідні плани заходів, які подаються на затвердження керівникові органу (установи) кримінально-виконавчої служби разом із зазначеними документами.
4.7. Посадові особи, яким доручено здійснення контролю за виконанням документів у структурних підрозділах ДПтС України, після отримання контрольного документа з'ясовують ухвалені керівниками рішення, прізвище, ім'я, по батькові і телефон безпосереднього виконавця та надають ці відомості структурному підрозділу ДПтС України, який здійснює контроль.
4.8. Контроль за виконанням документів здійснюється на реєстраційно-контрольних картках (далі – РКК), що містять дату, номер документа, короткий зміст доручення, термін виконання, прізвище, ім’я та по батькові виконавця. Під час взяття документа на контроль на правому полі його першого аркуша проставляється штамп "Контроль" або літера "К", після чого документ передається виконавцеві разом з РКК, а додатковий примірник РКК ставиться до контрольної картотеки (при автоматизованій формі контролю – заноситься до бази даних).
4.9. РКК документів, що перебувають на контролі, групуються в спеціальній контрольній картотеці за термінами виконання документів, за виконавцями, групами документів (постанови, розпорядження, накази, рішення тощо).
4.10. З метою здійснення упереджувального контролю підрозділ (посадова особа), що здійснює контроль, забезпечує підготовку переліків контрольних документів і доручень, що підлягають виконанню на наступному тижні або протягом місяця, та подає їх першому заступнику та заступнику Голови ДПтС України (заступникам керівників органів (установ) кримінально-виконавчої служби) та безпосереднім виконавцям.
4.11. Підрозділ (посадова особа), що здійснює контроль, в письмовій або усній формі періодично з'ясовують у безпосередніх виконавців попередню інформацію про хід виконання контрольних документів і доручень. Отримана інформація заноситься в електронну базу даних контрольних документів або вноситься до РКК. При цьому попередні записи не закреслюються.
Перевірка ходу виконання документа здійснюється, як правило, за три дні до закінчення строку виконання.
4.12. Підготовлений проект відповіді на контрольний документ або доповідна записка про наслідки його виконання доповідається керівництву разом з контрольним документом і РКК.
Проекти відповідей на документи, які знаходяться на контролі у вищих органах, подаються на підпис керівництву не пізніше, ніж за три дні до закінчення строку виконання.
4.13. Документ вважається виконаним і може бути знятим з контролю після фактичного виконання доручень по суті, наявного документального підтвердження про виконання і повідомлення результатів його розгляду відповідним органам державної влади або іншим зацікавленим організаціям і особам, про що письмово або усно поінформовано автора резолюції, а також у тому випадку, якщо в поданих матеріалах про виконання не надано додаткових доручень і матеріали не повернені на доопрацювання.
4.14. Після виконання документ знімається з контролю. Дозвіл на зняття документів та доручень з контролю може надати тільки та особа, яка поставила їх на контроль. При цьому на РКК робиться помітка про зняття з контролю. Дані про виконання документа і зняття його з контролю вносяться до РКК (електронної бази даних).
4.15. Зняття документів з контролю здійснює підрозділ (посадова особа), що забезпечував контроль, з дозволу Голови ДПтС України (керівника органу (установи) кримінально-виконавчої служби) або особи, яка виконує його обов’язки. У випадку коли контроль за виконанням документа було покладено на першого заступника або заступника Голови ДПтС України (заступників керівника органу (установи) кримінально-виконавчої служби), документ знімається з контрольного обліку за їх резолюцією.
Керівники структурних підрозділів ДПтС України, органів (установ) кримінально-виконавчої служби не мають права зняття з контролю документів, які розглядались Головою ДПтС України (керівником органу (установи) кримінально-виконавчої служби) або його заступниками.
Якщо про виконання документа доповідалося Голові ДПтС України або його першому заступнику або заступнику в усній формі, то в РКК робиться відповідний запис за підписом особи, яка доповідала про результати виконання.
4.16. Для зняття документа з контролю виконавець завчасно до закінчення терміну виконання повертає заповнену РКК з підписом відповідного керівника про дозвіл зняти завдання з контролю до підрозділу (посадової особи), що здійснює контроль.
До РКК долучаються ксерокопії документів, що підтверджують виконання завдання (відповідь, що надсилається у державні органи, фізичним або юридичним особам, доповідну чи службову записку тощо).
У разі порушення строку виконання документа у РКК обов’язково зазначаються причини його порушення.
4.17. РКК на виконані документи розміщуються в архівній картотеці. Якщо контроль здійснювався в автоматизованій формі, результати виконання вводяться до бази даних. Після виконання документа може виготовлятися машинограма, повністю заповнена РКК та передаватися на зберігання до відомчого архіву одночасно з документами.
4.18. Дані про результати виконання взятих на контроль документів періодично узагальнюються і доповідаються керівництву ДПтС України,  органу (установи) кримінально-виконавчої служби.
4.19. Підрозділ (посадова особа), що здійснює контроль, може організовувати проведення перевірок фактичного виконання документів і доручень.
4.20. Хід виконання особливо важливих документів і доручень може розглядатися на апаратних та оперативних нарадах із заслуховуванням керівників структурних підрозділів - виконавців.
4.21. Керівники структурних підрозділів ДПтС України, органів (установ) кримінально-виконавчої служби систематично аналізують стан виконавської дисципліни у підпорядкованих підрозділах i вживають вичерпних заходів щодо належного виконання поставлених завдань.
4.22. Підрозділ (посадова особа), що здійснює контроль, аналізує стан виконавської дисципліни i доповідає Голові ДПтС України (керівнику органу (установи) кримінально-виконавчої служби) відповідні пропозиції щодо її поліпшення.
4.23. У разі допущення порушень виконавської дисципліни з боку окремих посадових осіб або якщо невиконання (несвоєчасне виконання) поставленого завдання сприяло виникненню негативних наслідків, після вивчення письмових пояснень відповідальних за виконання документів розглядається питання щодо притягнення винних до дисциплінарної відповідальності.

5. Продовження строків виконання контрольних документів

5.1. Продовження строків виконання контрольних документів здійснюється у виняткових випадках.
5.2. У разі коли з об`єктивних причин виконати завдання в установлений строк неможливо, відповідальний виконавець готує обґрунтоване клопотання про продовження строку виконання, яке подається керівнику не пізніш як за 3 робочих дні до закінчення встановленого строку, а щодо документа без зазначення строку виконання - до закінчення 30-денного строку від дати його підписання.
5.3. Строк виконання контрольного документа може бути змінений лише за рішенням посадової особи, яка його встановила, а у разі її відсутності - посадової особи, яка виконує її обов’язки.
5.4. Пропозиції щодо продовження строків виконання актів і доручень Кабінету Міністрів України подаються до Секретаріату Кабінету Міністрів України за 5 робочих днів до завершення строку виконання.
Пропозиція щодо продовження строку виконання завдань, визначених постановами Верховної Ради України, актами та дорученнями Президента України, що надіслані Кабінетом Міністрів України, подається Секретаріату Кабінету Міністрів України разом з проектом листа відповідно керівникові апарату Верховної Ради України, Главі Адміністрації Президента України чи Секретарю Ради національної безпеки і оборони України, в залежності від того, на кого покладено контроль, за 7 робочих днів до закінчення встановленого строку.
5.5. Про всі випадки зміни терміну виконання контрольного документа і доручення, а також про інші ухвалені рішення щодо їх виконання відповідальний виконавець або посадова особа, якій доручено здійснення контролю за виконанням документів у структурних підрозділах ДПтС України, повинні негайно проінформувати підрозділ (посадову особу), який здійснює контроль, з наданням ксерокопій документів, що санкціонували дані зміни. При отриманні таких відомостей вносяться відповідні зміни в електронну базу даних контрольних документів і доручень, РКК.

 

Начальник управління контролю та організаційно-аналітичної роботи
Державного департаменту України з питань виконання покарань С.І. Скоков

Додаток
до пункту 3.1 Інструкції про порядок організації та здійснення контролю за дотриманням виконавської дисципліни у Державній кримінально-виконавчій службі України

ПЕРЕЛІК
документів із зазначенням строків виконання,
що встановлені законодавством

1. Запит народного депутата України – не пізніше як у 15-денний строк з дня його одержання, або інший строк, установлений Верховною Радою України.
Запит народного депутата місцевих рад – у встановлений радою строк.
Якщо запит з об’єктивних причин не може бути розглянуто у встановлений строк, керівник органу (установи) кримінально-виконавчої служби, до якого звернуто запит, зобов’язаний письмово повідомити про це Голову Верховної Ради України (місцеву раду) та народного депутата, групу народних депутатів, комітет Верховної Ради України, який вніс (які внесли) запит, і запропонувати інший строк, який не повинен перевищувати одного місяця після одержання запиту.
2. Звернення народного депутата України та депутата місцевої Ради народних депутатів – протягом не більш як 10 днів з дня одержання.
У разі неможливості розгляду звернення народного депутата у визначений строк, його повідомляють про це офіційним листом з викладенням причин продовження строку розгляду. Строк розгляду депутатського звернення, з урахуванням продовження, не може перевищувати 30 днів з моменту його одержання. Вмотивована відповідь на звернення народного депутата України повинна бути йому надіслана не пізніше як на другий день після розгляду звернення.
3. Внутрішнє погодження проектів документів, що розробляються на виконання законів України, постанов Верховної Ради України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, проводиться не пізніше, ніж у 2-денний строк після закінчення їх розроблення безпосереднім виконавцем.
4. Зовнішнє погодження проектів зазначених документів проводиться державними органами, яким проекти надіслано для розгляду, у строк, визначений їх розробниками.
5. Протест прокурора на акт, що суперечить закону, підлягає обов’язковому розгляду відповідним органом або посадовою особою у десятиденний строк після його надходження. Про наслідки розгляду протесту в цей же строк повідомляється прокурору.
Письмовий припис прокурора про усунення порушень закону підлягає негайному виконанню, про що повідомляється прокурору.
Подання прокурора з вимогами усунення порушень закону, причин цих порушень і умов, що їм сприяють підлягає невідкладному розгляду. Не пізніше як у місячний строк має бути вжито відповідних заходів до усунення порушень закону, причин та умов, що їм сприяють, і про наслідки повідомлено прокурору.
Постанова прокурора про порушення дисциплінарного провадження або провадження про адміністративне правопорушення підлягає розгляду повноважною посадовою особою або відповідним органом у десятиденний строк після її надходження, якщо інше не встановлено законом.
6. Термін розгляду інформаційного запиту громадян України, державних органів, організацій і об’єднань громадян (далі – запитувачі) щодо доступу до офіційних документів на предмет можливості його задоволення не повинен перевищувати десяти календарних днів. Протягом вказаного строку державна установа письмово доводить до відома запитувача, що його запит буде задоволено або що запитуваний документ не підлягає наданню для ознайомлення. Задоволення запиту здійснюється протягом місяця, якщо інше не передбачено законом. Аналогічний строк розгляду встановлюється і щодо запиту про надання письмової інформації.
7. Звернення громадян розглядаються у строк не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, невідкладно, але не пізніше 15 днів від дня їх отримання.
Якщо у місячний строк вирішити порушені у зверненні питання неможливо, керівник органу (установи) кримінально-виконавчої служби або його заступник встановлюють необхідний строк для його розгляду, про що повідомляється особі, яка подала звернення.
При цьому загальний строк вирішення питання не може перевищувати 45 днів.
8. Листи-доручення і листи-запити установ вищого рівня – до зазначеного в них строку.
9. Звіт бухгалтерський і баланс річний: розгляд, затвердження і повідомлення рішень за ними у 15-денний строк з дня одержання.
10. Телеграми, в яких порушуються питання, що потребують термінового вирішення – до 2 днів, решта – протягом 10 днів.

Начальник управління контролю та організаційно-аналітичної роботи
Державного департаменту України з питань виконання покараньС.І. Скоков

версія для друку
Розширений пошук »